VRK on linjannut Suomi.fi-palveluväylän käyttövelvoitteesta poikkeamisesta

Suomi.fi-palveluväylän käyttövelvoitteesta on säädetty laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista. Lain 5 §:ssä mainitut organisaatiot ovat velvoitettuja käyttämään Suomi.fi-palveluväylää siirtäessään ja luovuttaessaan tietovarantoihinsa sisältyviä tietoja ja tarjotessaan asiointipalveluja.

Laissa on lueteltu poikkeusperusteet, joiden nojalla organisaatiolle voitaisiin myöntää lupa poiketa käyttövelvoitteesta. Lain mukaan käyttövelvoitetun organisaation on käyttövelvollisuudesta poiketakseen haettava poikkeuslupahakemusta VRK:lta. Väestörekisterikeskus on poikkeusperusteisiin nojaten tehnyt linjauspäätöksen tilanteista, milloin organisaation ei edellytetä käyttävän Suomi.fi-palveluväylää. Linjauksen johdosta seuraavissa tapauksissa organisaation ei tarvitse hakea poikkeuslupaa Suomi.fi-palveluväylän käytöstä, vaan se voi suoraan ilmoitusmenettelyllä poiketa käyttövelvoitteesta:

  • Tietojen vastaanottajana on organisaatio, jolla ei ole lain mukaista käyttövelvoitetta
  • Eräajo-tyyppiset siirrot, joihin organisaatiolla on jo olemassa ratkaisu
  • Liittymät työasemaohjelmistoihin ja mobiililaitteisiin
  • ST III tason tiedonsiirto tietyin rajoituksin

Edellä mainittuihin tilanteisiin tarkemmat perustelut löytyvät virallisesta linjauksesta. Lue virallinen linjaus: Linjaus käyttövelvoitteesta poikkeamisesta.

Mikäli käyttövelvoitettu organisaatio haluaa käyttää muuta tiedonsiirtotapaa johonkin linjauksessa mainittuun tilanteeseen vedoten, organisaation tulee lähettää ilmoitus VRK:lle voidakseen poiketa käyttövelvoitteesta. Ilmoituksessa tulee mainita tieto siitä, mikä palvelu on kyseessä, mihin tilanteeseen nojaten käyttövelvoitteesta poiketaan sekä perustelut. Väestörekisterikeskus voi joko hyväksyä tai hylätä ilmoituksen. Mikäli Väestörekisterikeskus katsoo ilmoituksen olevan linjauksen perusteiden mukainen, ilmoitus hyväksytään ja organisaatio voi käyttää Suomi.fi-palveluväylän tilalla jotain muuta ratkaisua. Väestörekisterikeskus voi kuitenkin organisaation ilmoituksen johdosta tehdä päätöksen siitä, ettei ilmoitus riitä kyseessä olevaan tilanteeseen ja pyytää organisaatiota tekemään virallisen poikkeuslupahakemuksen.