Suomi.fi-servicedatalager

All relevant information om tjänsterna inom den offentliga förvaltningen på ett och samma ställe.

Suomi.fi-servicedatalagret är ett centraliserat datalager, där de organisationer som omfattas av antingen användarskyldigheten eller användarrätten tar fram information om de tjänster och kommunikationskanaler som de tillhandahåller samt information om organisationer med koppling till tjänsten.

Bestämmelser om användarrätten och användarskyldigheten finns i den s.k. KaPA-lagen, dvs. lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016). Servicedatalagret utvecklas och förvaltas av Befolkningsregistercentralen.

Rättigheter och skyldigheter (KAPA-lag)

Användarorganisationen svarar för att de uppgifter som den gjort tillgängliga i servicedatalagret är riktiga.

  • En organisation som är skyldig att använda tjänsterna ska göra uppgifter om sina offentliga tjänster tillgängliga i servicedatalagret senast den 1 juli 2017.
  • Organisationer inom den privata sektorn har rätt att använda servicedatalagret för att dela information om sina tjänster senast den 1 juli 2017 eller tidigare, om tjänsteleverantören har förutsättningar för det.

Servicedatalagret utgör en förteckning över främst offentliga tjänster, som finns tillgängliga i Finland. Modellen är avsedd att vara en nationell gemensam informationsstruktur.

I modellen för servicedatalagret kopplas tjänsterna och kommunikationskanalerna förutom till ämneskategori även till målgrupper och livssituationer, för att informationen om tjänsterna inte bara ska vara strukturerad, utan i princip redan vara situationsanpassad och utgå från kundens behov.

Modellen för servicedatalagret bygger på JHS 183. I framtiden ska JHS 183 uppdateras så att den motsvarar servicedatalagrets informationsstruktur.

De uppgifter som finns i servicedatalagret är helt offentliga och tekniskt öppna data, som kan användas för olika ändamål såväl inom förvaltningen som inom den privata sektorn. Typiska användningskontexter inom den offentliga sektorn är förvaltningens olika webbtjänster för medborgare och företag. Till först presenteras uppgifterna i servicedatalagret i Suomi.fi-nättjänst.

Nytta

Nyttan för slutanvändarna

För slutanvändarna syns uppgifterna enhetligt presenterade som information om tjänsterna, oberoende av webbplats eller användningskontext. Slutanvändaren hittar information om tjänsterna med sökord på ett enkelt och enhetligt sätt oberoende av vilken organisation som producerar tjänsten. Ur slutanvändarens synvinkel är det viktigt att kunna lita på uppgifterna och att tjänsterna har beskrivits på ett kund- och situationsanpassat sätt. Dessutom är det viktigt att uppgifterna är begripliga, exakta och jämförbara. Även presentation av uppgifterna på en karta och komplettering av den med t.ex. routning och tillgänglighetsinformation ger mervärde.

Nyttan för användarorganisationerna

Servicedatalagret erbjuder en utmärkt möjlighet att hitta information och gör det möjligt att producera information om tjänsterna vid ett och samma tillfälle, som en del av den normala serviceproduktionen.

Annan nytta är t.ex.:

  • Information som uppdateras eller integreras i servicedatalagret kan användas i vilken webbtjänst som helst med hjälp av ett öppet gränssnitt. Som en del av genomförandet utvecklar Befolkningsregistercentralen enkla sätt att producera information som ingår i servicedatalagret t.ex. för de publikationssystem som används mest.
  • Med hjälp av modellen för servicedatalagret kan man ge en så noggrann beskrivning av tjänsten att onödiga förfrågningar från kunder samt onödigt kontakttagande minskar. Kunden i egenskap av användare av tjänsterna står i centrum, inte organisationen. När användaren söker tjänster hittar han eller hon med en sökning på ett och samma ställe alla tjänster som gäller ett visst ämnesområde eller en viss situation.
  • Med hjälp av servicedatalagret produceras informationen om tjänsterna på ett semantiskt enhetligt sätt oberoende av förvaltningsnivå, förvaltningsområde eller kommunikationskanal.
  • De data som ingår i servicedatalagret ger en digital lägesbild av hela servicefältet inom den offentliga förvaltningen. Lägesbilden kan granskas ur de många olika synvinklar som modellen för servicedatalagret erbjuder. Genom dataanalyser är det också möjligt att effektivare än nu upptäcka överlappande tjänster och tjänster som är kopplade till varandra. Allt detta stöder en kunskapsbaserad ledning inom den övergripande utvecklingen av servicen på nationell nivå.
  • Användarorganisationen får via Tjänstehanterings-tjänsten, som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller, till sitt förfogande ett verktyg för att hantera den egna serviceproduktionen.

Hur fungerar tjänsten?

Ta i bruk Servicedatalagret

Vilka tjänster har den organisation som du företräder och hur får man tillgång till dem? Varför finns ni till? Dessa frågor banar väg för ibruktagandet av Servicedatalagret. Arbetet med innehållet är av väsentlig betydelse vid ibruktagandet, men dessutom är det skäl att definiera Servicedatalagrets roll och ställning och att sätta upp mål för användningen.

Vid ibruktagandet säkerställs det också att de som ansvarar för tjänsterna har tillgång till verksamhetsmodeller och processer för att uppdatera uppgifterna. Dessutom fästs det vikt vid kvaliteten på servicebeskrivningarna. Ytterligare information om utbildningar för ibruktagande av tjänsten (på finska): https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/perustietoa-ptvsta/ptv-koulutukset-ja-materiaali/

Produktion och uppdatering av information

I praktiken produceras information för Servicedatalagret antingen manuellt via användargränssnittet för Servicedatalagret eller genom att producera uppgifterna i enlighet med kvalitetskraven för Servicedatalagret via ett standardiserat gränssnitt för inmatning. Ett alternativ för att producera information är en kombination av dessa två sätt.

Identifikation1 Servicedatalager2Bägge alternativen förutsätter att man tidigare anslutit sig till Servicedatalagret som användare och att man godkänt användningsvillkoren. Uppdateringen av uppgifterna börjar genast när de första uppgifterna har producerats och offentliggjorts i Servicedatalagret.

Närmare anvisningar för produktion av information i Servicedatalagret finns här (på finska): https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-tietojen-tuottaminen-yllapito-ja-hyodyntaminen/

Ändringsbehov och kostnader

Användarorganisationen ska beskriva sina tjänster i enlighet med den gemensamma modellen. Varje organisation som beskriver sina tjänster i Servicedatalagret är skyldig att själv göra beskrivningarna och den därpå följande uppdateringen av uppgifterna.

Det är gratis att ansluta sig till Servicedatalagret och använda det. Organisationen står själv för kostnaderna för ibruktagandet. Dessa består bl.a. av kostnaderna för personalens arbete i samband med produktionen och förvaltningen av informationen om tjänsterna samt av kostnaderna för den tekniska integreringen och anpassningen i fråga om gränssnitten, när organisationen vill producera eller utnyttja informationen i Servicedatalagret via gränssnitt.

Ta kontakt genom att fylla i blanketten ”Anslut dig i egenskap av serviceleverantör” (på finska).

Mera information

ptv-tuki(a)vrk.fi