Stödmaterial för ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden har överförts till Serviceadministrationen. Den här sidan uppdateras inte längre. Blanketter för ibruktagande av tjänsten Meddelanden och anvisningar för hur du tar i bruk tjänsten finns på sidan https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/viestit/esittely

Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi-meddelanden är en tjänst som fungerar som den centraliserade operatören för meddelanden från den offentliga förvaltningens organisationer till medborgarna och företagen. Tjänsten gör det möjligt för myndigheterna att kommunicera digitalt oavsett om kunden önskar få sitt meddelande i digital form eller som ett traditionellt brev.

Med hjälp av Suomi.fi-meddelanden förverkligas medborgarnas och företagens digitala brevlåda i Suomi.fi-nättjänsten. Tjänsten ersätter Medborgarkontot-tjänsten.

Rättigheter och skyldigheter (KAPA-lag)

Användarorganisationerna ansvarar för att information som skickas via meddelandeförmedlingstjänsten är riktiga (meddelanden, handlingar).

  • Organisationer inom den offentliga sektorn är skyldiga eller har rätt att använda Suomi.fi-meddelandeförmedlingen.
  • En organisation som är skyldig att använda tjänsten ska ta den i bruk senast den 1 juli 2017.
  • Organisationer inom den privata sektorn har i princip inte rätt att använda Suomi.fi-meddelandeförmedlingen. Ett undantag kan göras om en privat aktör är tjänsteleverantör för en offentlig organisation. I sådana fall är det Valtori (i fortsättningen Befolkningsregistercentralen) som beslutar om användarrättigheterna.

Nyttan för användarna

Den offentliga förvaltningens slutanvändare kan med hjälp av Meddelande-tjänsten sköta kommunikationen med organisationerna inom den offentliga förvaltningen. Alla myndighetsmeddelanden kan tas emot i digital form på en plats i Suomi.fi-nättjänsten. Om det till exempel är frågan om begäran om tilläggsuppgifter kan slutanvändaren sköta ärendet genom att svara på meddelandet. Det går också att lägga till bilagor. Eftersom meddelandena skyddas och slutanvändaren identifieras med stark autentisering i Suomi.fi-nättjänsten, är datasäkerheten och dataskyddet som de ska.

Mottagaren får ett e-postmeddelande (ett s.k. larm) om att ett meddelande har anlänt, så användaren behöver inte logga in på Suomi.fi-nättjänsten bara för att se om det kommit nya meddelanden.

I fortsättningen kommer det förutom via webbtjänsten Suomi.fi också att vara möjligt att använda Meddelande-tjänsten som mobilapplikation.

Nyttan för serviceleverantörerna

Nyttan med Suomi.fi-meddelanden är de samma som hos Medborgarkontot som används idag. Dessutom förenklar och effektiverar tjänsten myndighetskommunikationen och uppmuntrar till elektronisk kommunikation. Detta ger kostnadsbesparingar och bättre servicenivå inom många tjänster som kräver effektiv kommunikation.

Tjänstens egenskaper är bl.a. bevislig delgivning och möjligheten till försändelser med höjd datasäkerhet. Meddelanden-tjänsten innehåller även nyheterna utskrift av meddelanden och leverans som brev. Kundorganisationen behöver inte ingå några separata avtal om utskriften med tredje parter. Tjänsten tar å serviceproducentens vägnar hand om att leverera meddelandet på det sätt som slutanvändaren önskar.

Hur fungerar tjänsten?

Medborgare och företagsrepresentanterna ser Meddelande-tjänsten som en egen elektronisk brevlåda i Suomi.fi-nättjänsten. Tjänsten finns tillgänglig för alla slutanvändare som tar emot myndighetsmeddelanden och ibruktagandet sker genom att i tjänsten ge sitt samtycke till elektronisk kommunikation. Om personen har meddelat att han/hon önskar få myndighetskommunikationen i pappersformat sparar tjänsten uppgifterna om att pappersbrev har skickat och om vilken myndighet som skickat meddelandet.

Suomi.fi-meddelanden är myndigheternas centraliserade meddelandeoperatör som ansvarar för att leverera meddelandet till medborgaren på det sätt medborgaren önskat. Tjänsten erbjuder många olika anslutningstyper: det nuvarande Medborgarkontots anslutningar samt ett postningsgränssnitt. I Meddelande-tjänsten identifieras rätt mottagare med hjälp av personbeteckningen (medborgare) eller FO-numret (företag).

Meddelande-tjänsten är inte avsedd för myndigheternas ömsesidiga kommunikation eller för företagens kommunikation med sina kunder, ifall det inte är frågan om skyldigheter enligt s.k. KaPA-lagen.

Om något förblev oklart kan du kolla om frågan har behandlats i Meddelande-tjänstens vanliga frågor.

Ändringsbehov och kostnader

De myndigheter som redan använder Medborgarkontot behöver inte göra några tekniska eller funktionella ändringar. Kunderna informeras separat om de administrativa ändringarna som behövs.

Kostnaderna för elektronisk delgivning betalas centraliserat. Den myndighet som skickat meddelandet står för kostnaderna för meddelanden som levererats som papperspost. Detta för att uppmuntra myndigheterna till att använda de elektroniska tjänsterna.

Tidsplan för utvecklingen

Meddelande-tjänsten utvecklas som bäst som en del av utvecklingen av Suomi.fi-nättjänsten. Tjänsten har lanserats i slutet av 2017. Tjänsten ersätter Medborgarkontot.

Mera information

Hannu Korkeala
Ledande specialist
Befolkningsregistercentralen
hannu.korkeala@vrk.fi