Suomi.fi-informationsled

Suomi.fi-informationsled erbjuder ett standardiserat sätt att överföra data, skapa standardiserade metoder för att överföra data mellan organisationer och möjliggöra att det skapas trygga tjänstehelheter.

Rättigheter och skyldigheter (KAPA-lag)

Informationsleden är det främsta sättet att överföra information från användarorganisationen till servicevyerna

  • Organisationer inom den offentliga sektorn är skyldiga eller har rätt att använda informationsleden.
  • Organisationer inom den privata sektorn har rätt att använda informationsleden för att föra över information.
  • Skyldigheten att använda informationsleden börjar den 15 juli 2016. Skyldigheten innebär att man börjar vidta åtgärder för att ansluta sig.

Nyttan för användarna

Genom informationsleden kan användarna av Suomi.fi-tjänstehelheten hitta precis den information som de behöver från olika register och system. Kvaliteten på tjänsterna förbättras och samtidigt blir också överskådligheten, datasäkerheten och dataskyddet, samt informationspålitligheten bättre.

Nyttan för serviceleverantörerna

Suomi.fi-informationsleden är ett standardiserat, enhetligt, koordinerat, interoperabelt och datasäkert informationsmedlingsskikt med vars hjälp serviceleverantörerna får en helt ny möjlighet att synas i tjänster som riktas till medborgare, företag och tjänstemän. Att bygga en helhet av tjänster och informationskällor är enkelt och kostnadseffektivt.

  • Kvaliteten hos redan existerande tjänster och produkter förbättras
  • Nya tjänsteinnovationer möjliggörs
  • Lägre kostnader för infrastruktur, arkivering m.m.
  • Dataskydd och informationssäkerhet som är genomförda enligt standard
  • Lätt att ta i bruk, information fås via gränssnittet, och efter att ha anslutit sig är alla inkluderade tjänster tillgängliga

Programvaruleverantörerna kan ta fram programvaror och system som är anpassade till Suomi.fi-informationsleden och därmed utveckla sina produkter mer effektivt än tidigare.

Hur fungerar tjänsten?

Serviceleverantören ansluter sin egen tjänst till informationsleden enligt instruktionerna och gör eventuella nödvändiga konfigurationer för att kunna utnyttja informationen.

När tjänsten är ansluten är det möjligt att utnyttja alla integrerade informationskällor och tjänstekomponenter i informationsleden för att utveckla den egna tjänsten.

API-katalogen som är en del av Suomi.fi-tjänsterna erbjuder information om alla inkluderade tjänsters gränssnitt, innehåll m.m. fritt tillgängligt för alla.

.
Informationsled3

.

Ändringsbehov och kostnader

Serviceleverantören ska ansluta sina tjänster till Suomi.fi-informationsleden. Det kan behövas förändringar i gränssnitten för att garantera interoperabiliteten. Serviceleverantören ska använda en så kallad anslutningstjänst genom vilken anslutningen genomförs – vid behov kan en sådan skapas i samband med ibruktagandet.

Serviceleverantören kan också välja att endast utnyttja API-katalogen som Suomi.fi-informationsleden förvaltar, för att klargöra de inkluderade tjänsternas anslutningsuppgifter och för att utveckla tjänsterna.

Suomi.fi-informationsleden är gratis för organisationer.

Mera information