Suomi.fi-fullmakter

Med tjänsten Suomi.fi-fullmakter kan man på ett tillförlitligt sätt kontrollera en persons eller organisations befogenheter, fullmakter och behörigheter för att elektroniskt uträtta ärenden på en annan persons eller organisations vägnar, oberoende av tid och plats.

Rättigheter och skyldigheter (KAPA-lag)

Den användarorganisation som erbjuder ärendehanteringstjänsten ansvarar för att den information som den fått via behörighetstjänsten hanteras säkert.

  • Organisationer inom den offentliga sektorn har rätt att använda tjänsten Suomi.fi-befogenheter
  • Organisationer inom den privata sektorn har rätt att använda befogenhetstjänsten förutsatt att organisationen har rätt att behandla sina kunders individuella identifikationskod, såsom personbeteckning eller FO-nummer.
  • Befogenhetstjänsten är i princip avgiftsfri såväl för den offentliga som den privata sektorn.

Nyttan för användarna

Användarna kan med hjälp av denna tjänst enkelt handla på någon annans vägnar via de elektroniska tjänsterna och befullmäktiga andra att uträtta ärenden för deras del. Möjligheten att uträtta ärenden på någon annans vägnar kan t.ex. utnyttjas av en vårdnadshavare för att uträtta ärenden på sitt minderåriga barns vägnar eller av en innehavare av en namnteckningsrätt för att i egenskap av företrädare för ett företag uträtta ärenden på företagets vägnar.

.

Nyttan för serviceleverantörerna

Tjänsten Suomi.fi-fullmakter ger möjlighet att kontrollera en persons lagliga rätt att uträtta ärenden på någon annan persons eller en organisations vägnar. Serviceleverantörerna får till sina tjänster användarnas rolluppgifter direkt från befintliga register.

  • En bättre serviceupplevelse, smidig självbetjäning för kunderna
  • Inbesparingar tack vare e-tjänster för att uträtta ärenden och tillhandahålla service
  • Ingen administrering av fullmakter
  • Automatisk, tillförlitlig kontroll av fullmakter
  • Minskad risk för missbruk

Programvaruleverantörerna kan integrera tjänsten t.ex. i ett CRM-system eller i ett tidsbeställningsprogram. Banker, försäkringsbolag m.fl. kan använda tjänsten i sina system.

Hur fungerar tjänsten?

Personer eller organisationer kan befullmäktiga någon att uträtta ärenden på deras vägnar. Serviceleverantören gör inom sina tjänster eller sitt system en förfrågan till tjänsten Suomi.fi-fullmakter, som med avseende på användningen inom tjänsterna i fråga skickar användarens rolluppgifter och fullmakter från registret över basuppgifter. En behörighet som grundar sig på en elektronisk fullmakt förs in i det Nationella behörighetsregistret.

.

Ändringsbehov och kostnader

Serviceleverantören ska ansluta sig via något gränssnitt till Suomi.fi-informationsleden och utöka sina tjänster med funktionerna för roll- och fullmaktsförfrågningarna.

I det informationssystem som kunden tillhandahåller kan man skapa användargränssnitt där fullmakter kan behandlas och där man kan göra rollförfrågningar om de olika tjänsterna. Den nya verksamhetsprocessen och programmets egenskaper måste läras ut till användarna och förankras hos dem.

Mera information

valtuudet-kayttoonotot@vrk.fi

Samuel Acs
Produktchef
Befolkningsregistercentralen
samuel.acs@vrk.fi
029 553 5020