Suomi.fi-viestit – Palvelukuvaus

Huom! Suomi.fi-viestien käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät Viestien palvelukvuauksen Palveluhallinnan tältä sivulta: Viestien kuvaus Suomi.fi-palveluhallinnassa

1 Johdanto

1.1 Palvelukuvaus

Tässä palvelukuvauksessa kuvataan Suomi.fi-viestit -palvelu.

1.1 Käsitteet

Asiakasorganisaatio tarkoittaa Palveluun liittyvää organisaatiota.

Loppukäyttäjä tarkoittaa Palvelua Suomi.fi-verkkopalvelun kautta käyttävää henkilöä (kansalainen eri rooleissa).

Palvelu tarkoittaa Suomi.fi-viestit -palvelua.

Palvelutuottaja tarkoittaa Suomi.fi-viestit -palvelun omistajaa, valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoria 30.8.2017 saakka ja Väestörekisterikeskusta 1.9.2017 alkaen.

Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa kansalaisen sähköisen tunnistamisen asiointipalveluissa sekä kertakirjautumisen asiointipalveluiden välillä. Viestit-palveluun tunnistautuminen tapahtuu tunnistautumalla Suomi.fi-verkkopalveluun, jossa sijaitsevat käyttöliittymät, joilla loppukäyttäjä voi vastaanottaa ja lähettää viestejä.

Tiedoksianto tarkoittaa viranomaisen lähettämää viestiä ja sen sisältämää mahdollista asiakirjaa tai asiakirjoja.

Todisteellinen tiedoksianto tarkoittaa viranomaisen lähettämää saantitodisteellista viestiä ja sen sisältämää mahdollista asiakirjaa tai asiakirjoja. Viestin vastaanottajan, loppukäyttäjän, tulee kuitata todisteellinen tiedoksianto vastaanotetuksi ennen viestin avaamista.

VIA, Valtion integraatioalusta tarkoittaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottamaa integraatiopalvelua, joka tarjoaa ne tekniset rajapinnat, joihin Viestit-palveluun viestejä lähettävän viranomaisen tietojärjestelmä kytkeytyy.

1.2 Palveluun liittyvä julkinen dokumentaatio

Palveluun liittyvä julkinen dokumentaatio löytyy verkko-osoitteesta http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit/

Palvelun käyttöoikeutta on rajattu laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, 571/2016. Oikeudesta käyttää palvelua on lisätietoa verkko-osoitteessa: http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluita-koskeva-lainsaadanto/

Palveluun liittyvä loppukäyttäjille tarkoitettu dokumentaatio löytyy Suomi.fi-verkkopalvelusta (Tietoa Suomi.fistä ja Tietosuojaseloste): https://www.suomi.fi/tietoa-suomifista

2 Suomi.fi-viestit

2.1  Palvelun kuvaus

Palvelu mahdollistaa sen, että Palvelun loppukäyttäjä:

 • saa itselle tai edustamalleen yritykselle, yhteisölle tai henkilölle toimitetut sähköiset tiedoksiannot ja päätökset ja voi, pystyy tai on mahdollisuus viestiä eri organisaatioiden kanssa
 • voi lähettää viestejä ja asiakirjoja itsensä tai edustamansa yrityksen, yhteisön tai henkilön puolesta viranomaisille
 • saa tiedon (notifikaatti) uusista viesteistä sähköpostiin

Palvelu mahdollistaa sen, että Asiakasorganisaatio:

 • voi lähettää sähköisiä tiedoksiantoja ja todisteellisia tiedoksiantoja kansalaisille ja yrityksille kytkemällä tietojärjestelmänsä valtion integraatioalustan VIAn rajapintoihin, jolloin palvelu toimittaa viestit ja asiakirjat sähköisesti niille loppukäyttäjille, jotka ovat antaneet suostumuksen sähköiseen viestinvälitykseen ja paperipostina niille loppukäyttäjille, joilla suostumusta ei vielä ole
 • voi vastaanottaa sähköisiä viestejä ja asiakirjoja palvelun loppukäyttäjiltä

2.2 Palvelun tavoitteet

Palvelun tavoitteena on tuottaa kanavariippumaton tapa toimittaa viestit ja asiakirjat julkisen hallinnon asiakkaille (sähköinen viestinvälitys ja paperipostitus), sekä vastaanottaa viestit ja asiakirjat sähköisesti palvelun loppukäyttäjiltä.

2.3 Palvelun elinkaari

2.3.1 Palvelun käyttöönotto

Asiakasorganisaatio voi ottaa Palvelun käyttöön:

1. tekemällä ilmoituksen Palvelun käyttöönotosta osoitteessa:

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit/kayttoonotto/ 

2. hyväksymällä Palvelun palvelukuvauksen,

3. liittämällä tietojärjestelmänsä valtion integraatioalustan VIA:n tarjoamiin rajapintoihin:

4. sekä kuvaamalla tarvittavat metatiedot liitetystä palvelusta osana palvelun käyttöönottoa.

Palvelun loppukäyttäjä (kansalainen) voi ottaa Palvelun käyttöön Suomi.fi-verkkopalvelussa:

1. tunnistautumalla palveluun Suomi.fi-tunnistuksen avulla,

2. hyväksymällä palvelukuvauksen ja

3. antamalla suostumuksen sähköiseen viestinvälitykseen paperipostin sijaan.

2.3.2 Palvelun ylläpito

Asiakasorganisaatio voi hallita Palvelussa liitettyjen Viestit-palvelua käyttävien järjestelmien ja palvelujen kuvauksia toimittamalla päivitetyt tiedot Valtorille (asiointitili@valtori.fi).

3 Palvelun muutokset

Palvelun muutoksista ilmoitetaan palveluun liittyneille tahoille näiden ilmoittaman yhteystiedon kautta. Palvelutuottajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta asioista, jotka eivät vaikuta Asiakasorganisaation Palveluun liittämään palveluun.

4 Palvelun päättäminen

Palvelun päättämisessä noudatetaan käyttöehdoissa kuvattua palvelujen päättämismenettelyä.

5 Palvelutasot

Suomi.fi-viesteissä käytettävä palvelutaso:

 • on lähtökohtaisesti loppukäyttäjien ja asiakasorganisaatioiden käytössä 24/7 häiriöttä
 • on tietoturvallinen ja tietosuojan näkökulmasta varmistettuja
 • tarjoaa ST IV tason aineistojen toimittamisen loppukäyttäjälle. ST III tasoa voidaan toimittaa Viestit-palveluun, josta se hallitusti alennetaan ST IV tasoiseksi loppukäyttäjälle itselleen tarjottavassa käyttöliittymässä

6 Palvelutasojen mittaaminen ja raportointi

Palvelutasojen mittaamisen ja raportoinnin tarkempi suunnittelu ja toteutus tapahtuvat kehityshankkeena aikana.

Alustavasti palvelussa seurataan:

käyttöpalvelujen laatua SLA-sopimusten mukaisesti

 • palvelun laatua (tietoturvan ja käytettävyyden auditoinnit)
 • palvelun volyymejä (lähetettyjen viestien ja asiakirjojen määrät ja niiden kehittyminen)
 • asiakastyytyväisyyttä (loppukäyttäjät ja asiakkaat) säännöllisten kyselyjen avulla

Dokumentaatio julkaistaan verkko-osoitteessa: http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit/

7 Ohjausmenettelyt

7.1 Ohjausryhmä

Ohjausryhmä vastaa osaltaan toimenpiteillään varmistaen palvelun korkeasta käytettävyydestä ja palvelun elinkaaresta. Palvelun ohjaus tapahtuu Palvelunäkymät-hankkeen ohjausryhmässä, joka on asetettu kehityshankkeen (vuosien 2014–2017) ajaksi. Palvelutuotannon aikainen ohjausryhmä/asiakasyhteistyöryhmä asetetaan ja sen tehtävät määritellään viimeistään vuoden 2017 lopussa.

Ohjausryhmä kuljettaa toteutusta kohti strategisten tavoitteiden toteutumista ja katselmoi toimituksen käytännön toteutusta säännöllisesti. Ohjausryhmän tehtävänä on:

 • kiinnittää Palvelun konsepti, missio ja visio
 • valtuuttaa tuoteomistaja toimimaan päätöksentekijänä kaikessa käytännön kehitystyössä.
 • hyväksyä Palvelun kehittämisen projektisuunnitelmat ja niiden aikataulut ja niiden merkittävimmät muutokset
 • varmistaa tuoteomistajan ja tuotetukiryhmän suotuisat työskentelyolosuhteet
 • toimia aktiivisena viestijänä Palvelusta erityisesti oman organisaationsa sisällä
 • tukea ja varmistaa kehitys- ja käyttöönottoprojektien suunnitelmien mukainen eteneminen
 • huolehtia siitä, että valmistelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä julkisia palveluja tuottavien tahojen ja palvelujen loppuasiakkaiden kanssa
 • käsitellä ehdotukset Palvelun jatkokehittämisestä sekä jatkuvan ylläpidon ohjaus- ja hallintamalleista

8 Palvelun viestintä ja yhteistyömenettelyt

Viestit-palvelun viestintä tapahtuu:

 • itse Palvelussa (tiedottaminen, kehitystyön eteneminen, häiriötiedotus)
 • asiakasorganisaatioille tarkoitetulla Suomi.fi-viestit -sivulla
 • sähköpostilla yhteyshenkilöille

9 Yhteistyömenettelyt

 • kehityshankkeen ajan Palvelun ohjaus tapahtuu ohjausryhmän kautta
 • tarkemmat yhteistyömenettelyt palvelutuotantoa varten suunnitellaan kehityshankkeen aikana

10 Osapuolten vastuut

Osapuolten vastuut on määritelty Palvelun käyttöehdoissa.

11 Palvelun käyttö ja immateriaalioikeudet

Tunnistetulle käyttäjälle tarjottavat viestit ja asiakirjat ovat vain kyseisen henkilön käytössä.

12 Palvelun tietoturvallisuus

12.1 Palvelun suunnittelu ja toteutus

Palvelun suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Palvelun tuotantoympäristö on turvallinen ja tehdyt integraatiot sekä yhteydet palveluun on toteutettu vaatimusten mukaisesti.

Palvelutuottaja hyödyntää riskienhallintamenetelmää, jonka avulla palvelujen tietoturvallisuusvaatimusten täyttymisen tarvetta ja toteutusta arvioidaan. Lisäksi palvelun riskejä seurataan säännöllisesti.

Palvelun suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö. Henkilötietojen käsittelyyn liittyen on laadittu tietosuojaselosteet ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä suojaustaso IV:n ylittäviä tietoturvallisuusvaatimuksia on huomioitu palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suomi.fi-palvelunäkymien tuotantoympäristö täyttää suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset ja tarpeellisin osin suojaustaso III:n tietoturvallisuusvaatimuksia.

Suomi.fi-viestit-palvelun tuotantoympäristö täyttää suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset ja tarpeellisin osin suojaustaso III:n tietoturvallisuusvaatimuksia.

Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö täyttää suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset ja tarpeellisin osin suojaustaso III:n tietoturvallisuusvaatimuksia.

Suomi.fi-valtuudet-palvelu ja sen rajapinnat täyttävät suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset sekä tarpeellisin osin suojaustaso III:n tietoturvallisuusvaatimuksia.

Suomi.fi-valtuuksien valtuusrekisteri täyttää suojaustaso III:n tietoturvallisuusvaatimukset.

Suomi.fi-palveluväylän tuotantoympäristö täyttää suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset.

Suomi.fi-palvelutietovarannon tuotantoympäristö täyttää suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset.

Palvelutuottaja tekee säännöllisesti suorituskykytestauksia ja muutostilanteissa muutosten toimivuutta ja palvelun tietoturvallisuutta testataan etukäteen. Testaamisella varmistetaan myös tietojen yhdistämisen oikeellisuutta sekä palvelun häiriötöntä hyödyntämistä muutostilanteissa. Palvelutuottaja on laatinut testaussuunnitelman Suomi.fi-palveluista.

Palvelua auditoidaan sekä Palvelutuottajan itsensä aloitteesta että ulkopuolisten tahojen toimesta.

Palvelun käytettävyyttä ja toimintavarmuutta seurataan Palvelutuottajan käyttöpalvelutoimittajan tuottaman raportoinnin avulla säännöllisesti.

12.2. Valvonta ja häiriötilanteet

Palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu normaalit odotettavissa olevat ulkoiset häiriöt ja tietoturvauhat.

Palveluun on luotu valvontaprosesseja sekä prosessit häiriöhallintaan. Häiriönhallintaprosessit on kuvattu seuraavassa dokumentissa: Suomi.fi-palveluiden häiriöhallintaprosessi.

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti julkaistu eSuomessa22.12.16 / NP

Yksilöintitunnus: 12345