Suomi.fi-viestit – Käyttöehdot

Suomi.fi-viestien käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät Viestien käyttöönottolomakkeet ja ohjeistuksen palvelunkäyttöönottoon tältä sivulta: Viestien käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa.

1 Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Väestörekisterikeskuksen (VRK) tuottamaan sähköisen asioinnin tukipalveluun Suomi.fi-viestit. Suomi.fi-viestit tarjoaa Asiointipalveluille viestinvälityspalvelun, joka mahdollistaa päätösten, tiedoksiantojen ja muiden viestien toimittamisen Loppukäyttäjille tai heidän edustamilleen organisaatioille tai henkilöille. Lisäksi Palvelu mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän Loppukäyttäjän kanssa.

Käyttöehtoja sovelletaan myös Palvelun kautta tarjolla olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei joltain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palvelua käyttävän Asiakasorganisaation on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua. Käyttöehdot hyväksyy Asiakasorganisaation puolesta henkilö, jolla on allekirjoitusoikeus organisaation puolesta tehtävissä oikeustoimissa.

2 Määritelmät

Asiakasorganisaatio tarkoittaa Palvelua käyttävää ja hyödyntävää organisaatiota. Lainsäädäntö asettaa rajoituksia sille, mitkä organisaatiot voivat käyttää ja hyödyntää Palvelua. Asiakasorganisaatio tarkoittaa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 2 §:n määritelmien mukaista käyttäjäorganisaatiota eli viranomaista, muuta julkista tehtävää hoitavaa tai yksityistä, joka käyttää tukipalvelua.

Asiointipalvelu tarkoittaa Palveluun liitettyä Asiakasorganisaation sähköistä asiointipalvelua, tietojärjestelmää tai vastaavaa.

Kansalaisneuvonta tarkoittaa julkisten palvelujen käyttäjille suunnattua neuvontapalvelua, joka tukee muiden viranomaisten omia neuvontapalveluita. Kansalaisneuvonta tarjoaa tukea sähköisen asioinnin tukipalveluihin ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin.

Käyttäjä tarkoittaa Asiakasorganisaatiota edustavaa henkilöä, joka käyttää Asiakasorganisaation lukuun Palvelua tai sen osaa, kuten hallintaliittymää, ja jolle myönnetty rooli vastaa Palvelussa tarkemmin määriteltyä käyttäjäroolia. Käyttäjä voi olla myös Asiakasorganisaation toimittajaa edustava henkilö tai muu Asiakasorganisaation osoittama henkilö.

Liityntätyyppi tarkoittaa Palvelun teknistä liityntätyyppiä. Eri liityntätyypit on kuvattu Palvelun palvelukuvauksessa.

Loppukäyttäjä tarkoittaa Palvelua käyttävää luonnollista henkilöä, joka voi myös edustaa organisaatiota tai toista henkilöä. Loppukäyttäjä voi olla Palvelun niin mahdollistaessa myös muu kuin Suomen kansalainen.

Palvelu tarkoittaa Suomi.fi-viestejä, joka on Väestörekisterikeskuksen tuottama ja ylläpitämä sähköisen asioinnin tukipalvelu.

Suomi.fi-palveluhallinta on Palvelun hallinnointiin hyödynnettävä palvelu, joka mahdollistaa itsepalvelun sähköistämällä Palvelun kehittämisessä ja ylläpidossa tarvittavan dokumentaation, raportit, Palvelun konfiguroinnin, tuen ja muiden tietojen ylläpidon. Palvelun asetusten hallinnointi toteutetaan osana Suomi.fi-palveluhallinnan toiminnallisuuksia.

Palvelutuottaja tarkoittaa Palvelua tuottavaa Väestörekisterikeskusta.

Suomi.fi-verkkopalvelu tarkoittaa palvelua, jota voidaan käyttää muun muassa selaimella ja natiiveilla mobiilisovelluksilla ja joka tarjoaa muun muassa keskitetyn paikan julkisen hallinnon palvelu- ja palvelukanavatiedoille sekä elämäntilannelähtöiselle opastavalle sisällölle, Suomi.fi-viestien ja -valtuuksien käyttöliittymät, pääsyn omiin rekisteritietoihin ja mahdollisia muita käyttöliittymiä julkisen hallinnon palveluihin.

Tiedontuottajalla tarkoitetaan rekisteriviranomaisia tai muita tahoja, jotka luovuttavat tietoja Palvelussa hyödynnettäväksi, käsiteltäväksi tai luovutettavaksi edelleen Asiointipalvelulle. Tietojen luovuttaminen tapahtuu kunkin rekisteriviranomaisen tai muun tahon toimintaan sovellettavan erityislainsäädännön ja yleislainsäädännön, kuten henkilötietolain (523/1999), säännösten mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa eri tavoilla ja eri tarkoituksiin Tiedontuottajan asettamien ehtojen ja vaatimusten mukaisesti.

VRK tarkoittaa Väestörekisterikeskusta.

3 Palvelun kuvaus

Suomi.fi-viestit on viestinvälityspalvelu, jonka avulla Asiakasorganisaatio ja Loppukäyttäjä voivat lähettää toisilleen sähköisiä viestejä ja jota hyödyntäen asiakirja voidaan antaa tiedoksi sähköisesti tai postitse. Suomi.fi-viestit mahdollistaa viestien välittämisen tietoturvallisesti erilaisia liityntätyyppejä hyödyntäen.

Palvelu tarjoaa myös Loppukäyttäjälle lähetettyjen viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun, mikäli Loppukäyttäjä ei ole suostunut sähköiseen viestintään ja mikäli Asiakasorganisaatio päättää hyödyntää tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelua. Asiakasorganisaatio voi liittää Palveluun myös oman palveluntarjoajansa tulostus-, kuoritus-, ja postituspalvelut, mikäli se on teknisesti mahdollista. Palvelutuottaja voi perustellusta syystä kieltää liitynnän tekemisen Asiakasorganisaation palveluntarjoajan tietojärjestelmään.

Palvelua ja sen toimintaperiaatteita on kuvattu tarkemmin eSuomessa: http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit/.

4 Muutokset Palvelussa ja sen ehdoissa

Palvelutuottajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi tai muusta Palvelutuottajan katsomasta perustellusta syystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelua kehitetään ketterän kehityksen menetelmin.

Palvelutuottaja on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja, Palvelun Käyttäjille laadittuja mahdollisia käyttöehtoja sekä muita mahdollisia Palvelun erityisehtoja ilmoitettuaan muutoksista Suomi.fi-palveluhallinnassa tai vastaavalla.

Mikäli Palvelutuottaja muuttaa näitä käyttöehtoja merkittävästi, Asiakasorganisaation tulee hyväksyä Palvelun muuttuneet käyttöehdot ja Käyttäjän tulee hyväksyä muuttuneet Käyttäjän käyttöehdot hyväksymällä muutetut käyttöehdot Suomi.fi-palveluhallinnassa tai muulla Palvelutuottajan määrittelemällä menettelyllä. Palvelutuottaja voi asettaa määräajan muuttuneiden käyttöehtojen hyväksymiselle. Mikäli Palvelutuottajan muutos käyttöehtoihin ei ole merkittävä, Asiakasorganisaatio ja Käyttäjä hyväksyvät muuttuneet käyttöehdot jatkamalla Palvelun käyttöä.

Loppukäyttäjä hyväksyy Suomi.fi-verkkopalvelun muuttuneen palvelukuvauksen jatkamalla Suomi.fi-verkkopalvelun ja -viestien käyttöä.

5 Palvelun käyttöönotto

5.1 Palveluun rekisteröityminen ja hyväksyminen

Palvelun käyttäminen edellyttää Asiakasorganisaation ja sen asiointipalvelujen, tietojärjestelmien tai vastaavien rekisteröimistä, Palvelutuottajan edellyttämien muiden tietojen antamista ja Palvelun käyttöehtojen hyväksymistä.

Palveluun voi rekisteröityä suomalaisen y-tunnuksen omaava organisaatio tai EU-/ETA-alueella rekisteröitynyt organisaatio. Lainsäädäntö asettaa rajoituksia organisaatioiden mahdollisuuksiin käyttää Palvelua. Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) annetun laissa säädetään niistä organisaatioista, jotka voivat hyödyntää Palvelua.

Rekisteröityminen ja Asiakasorganisaation tietojen ilmoittaminen muutostilanteessa tehdään Suomi.fi-palveluhallinnassa tai muulla Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla.

Palvelutuottaja edellyttää Asiakasorganisaatiolta tiettyjen liitettävää Asiointipalvelua, organisaatiota tai yhteyshenkilöitä koskevien tietojen, kuvausten ja/tai selvitysten antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Annettuja tietoja, kuvauksia ja/tai selvityksiä välitetään Palvelun teknisestä tuottamisesta vastuullisille toimijoille.

Palvelutuottaja arvioi, täyttääkö organisaatio liittymiselle asetetut vaatimukset. Mikäli organisaatio hyväksytään Palvelun Asiakasorganisaatioksi, Asiakasorganisaatio voidaan liittää hallinnollisesti Suomi.fi-viesteihin.

5.2 Palveluun liittyminen ja testaaminen

Asiakasorganisaatio liittää Asiointipalvelunsa valitsemallaan liityntätyypillä Palveluun. Asiakasorganisaatio vastaa Asiointipalvelunsa kehittämisestä liitynnän edellyttämällä tavalla.

Ennen varsinaista tuotantoympäristössä tapahtuvaa Palvelun käyttöä Asiakasorganisaation on testattava Asiointipalvelunsa liittämistä ja Palvelun toiminnollisuuksia Palvelutuottajan tarjoamassa testiympäristössä.

Asianmukaisen testauksen jälkeen Palvelutuottaja antaa Asiakasorganisaatiolle hyväksynnän siirtyä tuotantoympäristöön.

5.3 Palvelun käytön aloittaminen

Asiakasorganisaatio voi aloittaa Palvelun käytön, kun Palvelutuottaja on hyväksynyt Asiakasorganisaation, antanut hyväksynnän Palvelun käyttöön ja kun kaikki käytön aloituksen edellyttämät toimenpiteet, kuten liitynnät, on tehty asianmukaisesti.

Loppukäyttäjillä on saatavissa Suomi.fi-verkkopalvelun yhteydessä Suomi.fi-viesteihin liittyvä palvelukuvaus. Loppukäyttäjä voi käyttää Suomi.fi-viestejä, kun hänellä on Suomi.fi-verkkopalvelun ja siten Suomi.fi-viestien käytön edellyttämät tunnistusvälineet käytössään ja kun hän on suostunut sähköiseen viestinvälitykseen.

6 Palvelun osapuolet ja niiden tehtävät

6.1 Palvelun osapuolet

VRK tuottaa Palvelua ja on sopimuksin hankkinut Palvelun tuottamiseen liittyviä tuotantopalveluja ulkopuolisilta tahoilta ja käyttöpalvelusopimuksella hankkinut Palvelun tuotannon jatkuvuuden ja häiriötilanteiden hallinnan.

Asiakasorganisaatiot hyödyntävät Suomi.fi-viestejä liittämällä Asiointipalvelunsa Palveluun.

Loppukäyttäjät voivat vastaanottaa ja lähettää viestejä, mikäli Asiakasorganisaatio on tämän sallinut.

6.2 Palvelutuottajan oikeudet ja velvoitteet

Palvelutuottajan vastuulla on Palvelun tuottaminen ja kehittäminen. Palvelutuottaja vastaa siitä, että Palvelu täyttää lainsäädännön vaatimukset. Palvelutuottajan velvollisuutena on huolehtia sen vastuulla olevien velvoitteiden toteuttamisesta siten, että Palvelua tuotetaan mahdollisimman keskeytyksettömästi ja tietoturvallisesti.

Palvelutuottajan vastuulla on tarjota Asiakasorganisaatioille tarpeelliset materiaalit ja ohjeet Palveluun liittymiselle ja tarjota tukea liittyen Palveluun tuotantovaiheessa ja kehitystoimien seurauksena. Palvelutuottaja huolehtii testi- ja tuotantoympäristön ylläpidosta, muista tukipalveluista, vikailmoitusten vastaanotosta ja käsittelystä.

Palvelutuottajan vastuulla on sopimusten tai vastaavien tekeminen tarpeellisten Tiedontuottajien kanssa Palvelussa hyödynnettävien tietojen osalta siltä osin kuin tietojen hyödyntämisen järjestäminen on Palvelutuottajan vastuulla. Palvelutuottaja päättää lainsäädännön vaatimukset huomioiden, mitkä Liityntätyypit ovat sellaisia, joita Palvelussa tarjotaan. Palvelutuottaja ilmoittaa etukäteen muutoksista Palvelussa käytettävissä olevista Liityntätyypeistä.

Palvelutuottajalla on oikeus saada sen edellyttämät riittävät ja tarpeelliset tiedot Asiakasorganisaatiolta rekisteröinti-, liittymis- ja muussa Palvelun käytön vaiheessa. Palvelutuottajalla on oikeus saada sen edellyttämät riittävät ja tarpeelliset tiedot Asiakasorganisaatiolta vika- ja virheselvittelyä tai väärinkäytösepäilyä koskevaa selvittelyä varten.

Palvelutuottaja on oikeutettu muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi tai muusta Palvelutuottajan katsomasta perustellusta syystä. Palvelutuottajalla on oikeus tehdä esimerkiksi muutoksia Palvelun toiminnallisuuksiin tai rajapintoihin.

Palvelutuottajalla on oikeus antaa määräys, jolla se vaatii Asiakasorganisaatiota asentamaan Asiointipalveluunsa Palvelutuottajan arvion mukaan tarpeellinen päivitys, kuten tietoturvapäivitys tai versiovaihto, ja asettaa määräajan päivityksen asentamiselle.

Palvelutuottajalla on oikeus kerätä tietoja tilastollista tarkoitusta varten Palveluun liitetyistä Asiointipalveluista ja niihin liittyvästä käytöstä sekä julkaista tilastoja. Palvelutuottajalla on oikeus halutessaan julkaista tietoa liittyneistä Asiakasorganisaatioista sekä niiden Asiointipalveluista yksilöidymmällä tasolla tiedottamis- ja referenssitarkoituksissa.

Palvelutuottaja huolehtii vikatilanteiden ja väärinkäytösepäilyjen selvittämisestä omalta osaltaan ja tarvittaessa yhteistyössä Asiakasorganisaatioiden tai muiden tahojen kanssa. Palvelutuottajan vastuulla on Palvelun järjestelmät, sovellukset ja rajapinnat sekä niihin liittyvien vikatilanteiden selvittäminen ja koordinointi.

Palvelutuottajan velvollisuutena on huolehtia sen vastuulla olevien tietojen käsittelystä siten, että tietoturva tai tietosuoja eivät vaarannu.

6.3 Asiakasorganisaation oikeudet ja velvoitteet

Asiakasorganisaatio vastaa siitä, että Asiointipalvelu täyttää lainsäädännön vaatimukset. Asiakasorganisaation velvollisuutena on huolehtia sen vastuulla olevien velvoitteiden toteuttamisesta. Asiakasorganisaation tulee toimia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Asiakasorganisaatio vastaa sen Käyttäjien toiminnasta.

Asiakasorganisaatiolla on oikeus saada riittävät ja tarpeelliset tiedot Palvelutuottajalta, jotta se voi liittyä Palveluun ja jatkaa Palvelun käyttöä mahdollisissa muutostilanteissa.

Asiakasorganisaatiolla on oikeus valita Suomi.fi-palveluhallinnassa tai vastaavassa kunkin Asiointipalvelun osalta Palvelun hyödyntämiseen ja käyttöön liittyvät asetukset ja muut valinnat. Ennen Suomi.fi-palveluhallinnan käyttöönottoa Palvelutuottaja voi edellyttää, että asetuksia ja muita valintoja valitaan muulla Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla.

Asiakasorganisaatiolla on oikeus käyttää sille välitettyä yksilöivää tunnusta vain lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Asiakasorganisaation tulee ennen liittymistään antaa Palvelutuottajan edellyttämät tiedot organisaatiosta ja nimettäviksi edellytetyistä yhteyshenkilöistä sekä toteuttaa Palveluun liittymiseen vaaditut tekniset edellytykset.

Asiakasorganisaatio on velvollinen huolehtimaan, että yhteyshenkilöistä ja Käyttäjistä annetaan Palvelutuottajalle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Asiakasorganisaatiolla on velvollisuus antaa tietoa Asiointipalvelustaan ja sen toimintaperiaatteista. Asiakasorganisaatiolla on velvollisuus toimittaa Palvelutuottajalle kuvaukset Asiointipalvelusta Palvelutuottajan niin edellyttäessä.

Asiakasorganisaatio on velvollinen pitämään Palvelutuottajalle antamansa tiedot ajan tasalla ja ilmoittamaan muuttuneet tiedot viivytyksettä Suomi.fi-palveluhallinnassa tai muulla Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla. Asiakasorganisaatiolla on velvollisuus huolehtia oma-aloitteisesti, että sen antamat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot korjataan.

Asiakasorganisaation tulee liittyä Palvelutuottajan tarjoamaan testiympäristöön ja sen jälkeen tuotantoympäristöön, kun Palvelutuottaja on antanut siihen hyväksynnän. Asiakasorganisaation tulee huolehtia Palvelun ja liitettävän Asiointipalvelun testaamisesta ennen Asiointipalvelun tuomista Palvelun tuotantoympäristöön sekä huolehtia riittävästä testaamisesta muutostilanteissa.

Asiakasorganisaatio vastaa Palveluun liittämästään Asiointipalvelusta ja siihen liittyvistä toimista. Asiakasorganisaation vastuulla on huolehtia Asiointipalveluun tarvittavien muutosten toteuttamisesta Palvelun muutostilanteissa.

Asiakasorganisaatio huolehtii vikatilanteiden ja väärinkäytösepäilyjen selvittämisestä omalta osaltaan ja tarvittaessa yhteistyössä Palvelutuottajan tai muiden tahojen kanssa. Asiakasorganisaation vastuulla on Asiointipalvelun ja järjestelmien vikatilanteiden selvittäminen ja koordinointi.

Mikäli Asiakasorganisaatio liittää Palveluun oman palveluntarjoajansa tulostus-, kuoritus-, ja postituspalvelut, Asiakasorganisaatio on velvollinen antamaan Palvelutuottajalle sen edellyttämät tiedot liittämisen toteuttamiseksi sekä velvollinen ylläpitämään annettuja tietoja. Palvelutuottajalla on kuitenkin oikeus arvioida ja hyväksyä toteutus tai kieltäytyä sen hyväksymisestä perustellusta syystä. Palvelutuottaja ei tee muutoksia omaan Palveluunsa liittämisen toteuttamiseksi, vaan Asiakasorganisaation on tehtävä tarvittavat muutokset liittääkseen oman palveluntarjoajansa tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun Palveluun. Asiakasorganisaatio vastaa Palveluun liittämästään palveluntarjoajansa tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelusta ja siihen liittyvistä toimista. Asiakasorganisaation vastuulla on huolehtia siihen liittyvien muutosten toteuttamisesta Palvelun muutostilanteissa sekä vikatilanteiden selvittämisestä ja koordinoinnista.

Lähetettävien sisältöjen osalta Asiakasorganisaatio vastaa lähetettävän sisällön lain- ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä siitä, että Palvelua hyödynnetään vain sellaiseen viestintään, joka on sallittua hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 5 §:n mukaisissa tehtävissä.

Asiakasorganisaation velvollisuutena on huolehtia sen vastuulla olevien tietojen käsittelystä siten, että tietoturva tai tietosuoja eivät vaarannu.

7 Tietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

7.1 Henkilötietojen ja muiden tietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Palvelutuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelussa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään Asiakasorganisaatioiden toimesta niiden Asiointipalveluissa ja niihin liitetyissä järjestelmissä.

Palvelutuottaja ja Asiakasorganisaatio huolehtivat ja vastaavat kumpikin omalta osaltaan henkilötietojen ja muiden tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja henkilötietojen käsittelystä siten, että tietosuoja tai yksityisyyden suoja ei vaarannu. Palvelutuottaja ja Asiakasorganisaatio huolehtivat kumpikin omalta osaltaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvien tarpeellisten ilmoitusten ja selosteiden tekemisestä ja julkaisusta.

Palvelutuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelussaan, asiakas- ja käyttäjärekisterissään sekä muissa rekistereissään siten kuin tarkemmin on todettu Palveluun liittyvissä tietosuojaselosteissa. Asiakasorganisaatioita, yhteyshenkilöitä, Käyttäjiä ja Loppukäyttäjiä koskevia tietoja tallennetaan Palveluun liittyviin rekistereihin siten kuin tarkemmin on todettu Palvelun tietosuojaselosteissa.

Suomi.fi-palvelujen asiakas- ja käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Suomi.fi-viestien tapahtumatietorekisterin tietosuojaseloste

Suomi.fi-verkkopalvelun tapahtumatietorekisterin tietosuojaseloste

Suomi.fi-palvelujen lokirekisterin tietosuojaseloste

Palvelutuottajalla on oikeus käsitellä ja luovuttaa henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Tietoja säilytetään asiakkuuden tai Palvelun tuottamisen päättymisen jälkeen tarpeellinen aika, jotta lainsäädännön asettamat velvollisuudet voidaan täyttää.

Asiakasorganisaation tulee säilyttää ja arkistoida Asiakasorganisaation järjestelmiin ja palvelimelle muodostuvat tapahtuma- ja lokitiedot asianmukaisesti ja lainsäädännön tai muun vaatimuksen edellyttämän määräajan.

7.2 Evästeet

Palvelussa käytetään Suomi.fi-palveluhallinnan hallintaliittymän kautta tunnistettujen henkilöiden osalta evästeitä.

8 Palvelun omistus- ja muut immateriaalioikeudet

Ellei ole toisin todettu, omistus- ja muut immateriaalioikeudet säilyvät niillä tahoilla, joilla ne alkujaan ovat olleet.

Palvelutuottajalla ja Asiakasorganisaatioilla on omien ylläpitämiensä rekisterien tietoaineistoon ja tuottamiinsa palveluihin omistusoikeus ja muut immateri¬aalioikeudet.

Nämä käyttöehdot eivät muuta Palvelutuottajan tai Asiakasorganisaation omistusoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia valmistamiinsa ja/tai hankkimiinsa tietokoneohjelmiin ja -sovelluksiin sekä niiden lähdekoodeihin ja kuvauksiin sekä ohjeisiin.

Kaikki aineisto, jonka Palvelutuottaja tai Asiakasorganisaatio ennen tai jälkeen Palvelun käytön aloittamisen luovuttavat toisilleen, jää aineiston luovuttajan omaisuudeksi. Tässä kohdassa sovittu ei kuitenkaan koske tai estä Palvelun toimintaan liittyvien loki- tai muiden tietojen luovuttamista Palvelutuottajalle eikä estä selvittelytarpeisiin edellytettyä aineiston tai tietojen luovutusta.

Omistus- ja muut immateriaalioikeuksia koskevat velvoitteet ja ehdot säilyvät voimassa myös Palvelun käytön tai tuottamisen päättymisen jälkeen.

9 Asiakasorganisaation oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältämää materiaalia

Asiakasorganisaatio saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään ja hyödyntää Palvelua viestinvälitykseen.

Asiakasorganisaatio ei ole oikeutettu luovuttamaan Palvelun kautta saatua materiaalia, joka ei ole julkista, kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Palvelutuottaja tai muu oikeudenomistaja ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta taikka jollei lainsäädäntö edellytä tai anna mahdollisuutta saadun materiaalin muunlaiseen käsittelyyn.

10 Palvelun maksullisuus ja kustannustenjako

Palvelusta ei peritä maksuja tai muita suoritteita. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin mahdollisen tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun kustannuksista lähettämiensä viestien osalta.

Palvelutuottaja vastaa Palvelun käyttöönotto-ohjeista ja tuesta aiheutuvista kustannuksista sekä vastuullaan olevista muista velvoitteista aiheutuvista kustannuksista.

Asiakasorganisaatio vastaa tarpeellisten ja asianmukaisten liityntöjen tekemisestä, mahdollisista omiin järjestelmiinsä tehtävistä muutoksista ja muista Palveluun liittymisestä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista sekä vastuullaan olevista muista velvoitteista aiheutuvista kustannuksista.

11 Palvelun saatavuus

Palvelutuottaja ei takaa Palvelun jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että Palvelu on käytettävissä ilman keskeytyksiä. Tarkemmin Palvelun saatavuudesta on todettu palvelukuvauksessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelutuottajalla on aina oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai tietoturvauhan tai -poikkeaman vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää.

12 Palvelun keskeytyksistä ja virhetilanteista ilmoittaminen

Palvelun keskeytyksistä ja virhetilanteista ilmoitetaan Palvelussa, Suomi.fi-palveluhallinnassa tai vastaavalla, Asiakasorganisaation ilmoittamista yhteysosoitteista laadituilla jakelulistoilla sekä Kansalaisneuvontaan mahdollisimman pian virhetilanteen havaitsemisen jälkeen, mikäli se on mahdollista.

Keskeytyksistä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

13 Palvelutuottajan oikeus estää Palvelun käyttö

Palvelutuottajalla on oikeus olla hyväksymättä Asiakasorganisaatiota tai Käyttäjää Palvelun käyttäjäksi perustellusta syystä.

Palvelutuottaja voi päätöksellään kieltää Palvelun käytön tai estää sen kokonaan tai osittain sellaiselta yksityiseltä yhteisöltä, säätiöltä tai elinkeinonharjoittajalta siten kuin tarkemmin säädetään hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa.

Sen lisäksi Palvelutuottajalla on oikeus estää Asiakasorganisaatiolta tai Käyttäjältä Palvelun käyttö:

 • jos Asiakasorganisaatio tai Asiakasorganisaation Käyttäjä toimii tai on perusteltua syytä epäillä Asiakasorganisaation toimivan näiden käyttöehtojen tai muiden tahojen asettamien, Palvelun hyödyntämiseen liittyvien ehtojen vastaisesti tai hyvän tavan tai lain vastaisesti
 • jos Asiakasorganisaatio ei anna edellytettyjä tietoja tai selvityksiä
 • jos Asiakasorganisaatio ei noudata toiminnassaan muuta lainsäädäntöä tai
 • jos Asiakasorganisaatio tai Käyttäjä käyttää Palvelua siten, että Palvelun tietoturva tai tietosuoja vaarantuu tai että Palveluun liittyvän muun palvelun tai rekisterin tietoturva tai tietosuoja vaarantuu.

Lisäksi, mikäli Asiakasorganisaatio ei huolehdi Palvelun muutosten edellyttämistä muutoksista, Palvelutuottajalla on oikeus estää Asiakasorganisaation Palvelun käyttö, kunnes muutokset on asianmukaisesti tehty. Mikäli Asiakasorganisaatio ei toteuta edellytettyjä muutoksia määräaikaan mennessä, seurauksena voi olla myös se, että Palvelu ei voida teknisesti käyttää.

Palvelutuottajalla on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä perustellusta syystä, esimerkiksi, mikäli Palvelun tietoturva tai tietosuoja voi ilman rajoittamista vaarantua tai mikäli Palveluun liittyvän muun palvelun tai rekisterin tietoturva tai tietosuoja voivat ilman rajoittamista vaarantua.

14 Tietoturva ja siihen liittyvät vaatimukset

Palvelutuottaja vastaa Palvelun tietoturvasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelun tuottamisessa noudatetaan Palvelutuottajan vastuulla olevien tehtävien osalta Palvelutuottajan voimassa olevia tietoturvallisuuskäytäntöjä.

Asiakasorganisaatio hyväksyy Palvelutuottajan asettamat tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja sitoutuu noudattamaan niitä hyväksymällä käyttöehdot. Asiakasorganisaatio hyväksyy Palvelun toteutuksen sellaisenaan ja arvioi sen soveltuvuuden omaan toimintaansa asetettuihin mahdollisiin vaatimuksiin nähden.

Asiointipalvelun ja siihen kytkettyjen tietojärjestelmien hallinta ja tietoturvallisuus ovat Asiakasorganisaation vastuulla.

Palvelua käyttävältä Asiakasorganisaatiolta edellytetään:

 • tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisuudesta huolehtimista
 • tietoturvapäivitysten seuraamista ja tietoturvapäivitysten päivittämistä
 • tietoturvapoikkeamien raportointia Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla sekä
 • turvallista Asiointipalvelun ja siihen liittyvien järjestelmien ylläpitoa käyttöoikeuksien, käyttäjätunnusten, varmuuskopioinnin ja häiriötilanteiden hallinnan suhteen.

Asiakasorganisaatiolta edellytetään hyvien tietoturvakäytänteiden noudattamista.

Palveluun kuuluu olennaisesti tietoturvallisuuden hallinta ja sen varmistaminen. Mikäli Palvelutuottaja päättää toteuttaa haavoittuvuusskannauksia, Asiakasorganisaatio oikeuttaa Palvelutuottajan kohdistamaan mahdollisten tietoturvan ja tietosuojan haavoittuvuuksien havaitsemiseksi skannauksia Asiakasorganisaation Asiointipalvelun julkisiin rajapintoihin. Haavoittuvuusskannauksien ajankohdasta sovitaan yhteisesti, jotta ne voidaan toteuttaa aiheuttamatta haittaa Asiointipalvelun käytölle. Asiakasorganisaatio sitoutuu korjaamaan havaitut merkittävät haavoittuvuudet Palvelutuottajan asettamassa määräajassa.

Palvelutuottaja voi asettaa erityisiä Asiakasorganisaatioon ja Asiointipalveluun kohdistuvia tietoturvavaatimuksia Palvelun käyttämisen edellytykseksi. Palvelutuottaja voi tiukentaa edellä lueteltuja vaatimuksia.

Jos Palvelutuottajan Palvelun tuottamiseen käytetty tietojärjestelmä tai Asiakasorganisaation Palveluun liitetty tietojärjestelmä aiheuttaa haittaa Palveluun käytetyn tai siihen liitetyn tietojärjestelmän toiminnalle tai tietoturvallisuudelle, haittaa aiheuttavasta tietojärjestelmästä vastaavan tahon on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Tarvittaessa Palvelutuottaja tai Asiakasorganisaatio voi kytkeä tietojärjestelmänsä irti toisen ylläpitämästä järjestelmästä.

Palvelutuottajan on viipymättä ilmoitettava Asiakasorganisaatioille sekä Loppukäyttäjille, jos Palveluun kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoturvaloukkaus taikka muu tapahtuma, joka estää Palvelun toimivuuden tai häiritsee sitä olennaisesti taikka vaarantaa tietoturvallisuuden toteutumisen. Ilmoituksessa kerrotaan häiriön tai sen uhkan arvioitu kesto sekä mahdollisuuksien mukaan Asiakasorganisaation ja Loppukäyttäjän käytettävissä olevista suojaustoimenpiteistä. Lisäksi Palvelutuottajan ilmoittaa Asiakasorganisaatioille ja Loppukäyttäjille häiriön tai uhkan päättymisestä.

Asiakasorganisaation on viipymättä ilmoitettava Palvelutuottajalle, jos Palveluun liitettyyn Asiakasorganisaation tietojärjestelmään kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoturvaloukkaus taikka muu tapahtuma, joka voi vaarantaa Palvelun tietoturvallisuuden tai toimivuuden tai häiritä sitä olennaisesti. Ilmoituksessa on kerrottava häiriön tai uhkan sisältö, arvioitu kesto ja mahdollisuuksien mukaan suojaustoimenpiteet. Lisäksi Asiakasorganisaation on ilmoitettava Palvelutuottajalle häiriön tai uhkan päättymisestä.

Mikäli Palvelutuottaja arvioi yksittäistapauksissa mahdolliseksi ja tarpeelliseksi, Palvelutuottaja tai Palvelutuottajan toimittaja ilmoittaa Asiakasorganisaatioille havaituista haavoittuvuuksista, mahdollisista korjaustoimenpiteistä ja tietoturvapäivityksistä, jotka liittyvät Palveluun tai joilla on vaikutusta Palvelun käyttöön muutoin.

Havaituista tietoturvapoikkeamista tai -uhista tiedotetaan Asiakasorganisaatiolle ja Käyttäjille siten kuin on todettu kohdassa Palvelun keskeytyksistä ja virhetilanteista ilmoittaminen.

15 Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakasorganisaatio vastaa Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista ja siitä, että ne eivät aiheuta häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

16 Palvelutuottajan vastuu ja vastuunrajoitus

Palvelutuottaja vastaa Palvelun laadusta ja kustannustehokkuudesta sekä siitä, että Palvelu on käyttötarkoitukseensa yleisesti soveltuva, suorituskykyinen, toimintavarma sekä mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja saavutettava.

Sen lisäksi mitä henkilötietolain 32 §:ssä säädetään, Palvelutuottaja vastaa Palvelun tuottamisen edellyttämän tietojen yhdistämisen oikeellisuudesta sekä Palvelussa käsiteltävien tietojen tietoturvallisuudesta.

Palvelutuottaja vastaa siitä, että sen tuottama Palvelu on suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty siten, että:

 • tuotettu Palvelu on tekniseltä laadultaan hyvää ja tietoturvallista
 • se kestää normaalit odotettavissa olevat ulkoiset häiriöt ja tietoturvauhat
 • sen suorituskykyä, käytettävyyttä, laatua ja toimintavarmuutta seurataan
 • siihen kohdistuvat merkittävät tietoturvaloukkaukset ja -uhat sekä sen toimivuutta merkittävästi häiritsevät viat ja häiriöt voidaan havaita ja
 • siihen tehtävistä muutoksista ei aiheudu ennakoimatonta häiriötä asiakasorganisaation Palvelua hyödyntävälle Asiointipalvelulle tai muulle tehtävälle, jonka toteuttamisen tukena Palvelua hyödynnetään.

Palvelutuottaja ei vastaa Asiakasorganisaatiolle tai kolmannelle osapuolelle:

 • Tiedontuottajien tai tietolähteiden mahdollisista virheistä
 • Palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta minkään Asiointipalvelun erityistarpeisiin
 • Asiointipalvelussa Palvelun käyttämisestä aiheutuvista virheistä tai vahingoista taikka Palvelun sisältämien tietojen käytöstä, tulkinnasta tai väärinkäytöksistä Asiointipalvelussa taikka tietojen muuttumisesta tai katoamisesta Asiointipalvelussa
 • Asiointipalvelun Käyttöehtojen tai lainsäädännön vastaisesta toiminnasta ja niistä aiheutuneista vahingoista
 • vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Palvelun käytön estävistä tilapäisistä toimintahäiriöistä, Palvelun ennalta ilmoitetuista huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka Palvelun toiminnallisuuden ja tietoturvallisuuden kannalta kriittisistä asennus- tai korjaustoimista aiheutuvista keskeytyksistä tai
 • Palvelutuottajasta riippumattomista teknisistä vioista tai tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista ja niistä aiheutuneista vahingoista.

Palveluun liittyy olennaisesti se, että hyödynnetään kolmannen osapuolen (Tiedontuottaja) tarjoamia tietoja ja palveluja. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin tietoihin ja palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Palvelutuottaja ei vastaa miltään osin tällaisen kolmannen osapuolen tiedoista, palvelimista tai palveluista, niiden toimivuudesta tai niiden käytöstä tai muutoin mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Palvelutuottaja ei myöskään vastaa tällaisen kolmannen osapuolen palvelinten tai palvelujen tietoturvallisuudesta, tietosuojasta tai sisällöstä.

Palvelutuottajan vastuu rajoittuu ainoastaan Palveluun sekä Palvelussa käsitellyn ja tarjotun tiedon muuttumattomuuteen ja oikeellisuuteen siltä osin, kun sitä käsitellään Palvelussa tai luovutetaan Palvelusta, ja siltä osin, kun järjestelmät ja palvelimet, jolla tietoa käsitellään tai jonka välityksellä sitä luovutetaan, kuuluvat Palvelutuottajan vastuulle.

Vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa vahinko johtuu Palvelutuottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

17 Salassapito ja luottamuksellisuus

Palvelutuottaja soveltaa toiminnassaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei toisin ole säädetty.

Palvelun yhteydessä esiin tuleva Palvelutuottajan, Asiakasorganisaation tai näiden mahdollisten alihankkijoiden liiketoimintaa tai teknisiä ratkaisuja koskeva aineisto on salassa pidettävää, eikä sitä saa ilmaista ulkopuoliselle taholle ellei toisin sovita tai ole edellytetty. Palvelutuottajan ja Asiakasorganisaation tulee merkitä Palveluun liittyvässä yhteydenpidossa ne asiakirjat tai asiakirjojen kohdat, jotka ovat salassa pidettäviä, mukaan lukien mahdollisten alihankkijoiden aineistot.

Palvelun hoitamisen yhteydessä luovutetut asiakirjat ja muut aineistot sekä niihin liittyvät tiedot, jotka on merkitty salassa pidettäväksi tai joita muuten asiayhteyteen kuuluvina voidaan sellaisina pitää, kuuluvat liikesalaisuuden piiriin ja ovat luottamuksellista ja salassa pidettävää aineistoa. Sama koskee niitä tietoja, jotka Palvelutuottaja tai Asiakasorganisaatio saa tietoonsa ja jotka tämä on ymmärtänyt tai tämän olisi pitänyt ymmärtää salassa pidettäviksi tai jotka toinen on esittänyt salassa pidettäviksi.

Edellä mainitut merkitsemisvelvoitteet eivät koske Palvelussa välitettäviä viestejä tai muuta sisältöä.

Palvelutuottaja ja Asiakasorganisaatio ovat velvollisia selvittämään henkilöstölleen ja mahdollisille alihankkijoilleen, mikä Palvelutuottajan ja Asiakasorganisaation välisessä yhteistyössä syntynyt tai muuten Palvelun perusteella käsitelty tietoaineisto on luottamuksellista ja miten sen salassapito ja luottamuksellisuus on turvattava ja käytännössä järjestettävä.

Salassapitovelvoitteet jatkuvat myös Palvelun tuottamisen tai hyödyntämisen päätyttyä.

Tämän kohdan mukainen salassapitovelvollisuus ei koske aineistoja ja tietoja, jotka edellytetään julkaistavaksi osana Palvelua tai sen käyttöä.

Rikkomatta tässä luvussa määriteltyjä salassapitoehtoja Palvelutuottajalla ja Asiakasorganisaatiolla on oikeus tavanomaisella ja yleisluontoisella tavalla tiedottaa toiminnastaan.

Salassapitovelvollisuus ei koske sellaista tietoa, joka on julkisesti saatavilla tai jonka osapuoli on saanut tietoonsa laillisella tavalla kolmannelta ilman sitä koskevaa salassapitovelvoitetta.

18 Vahingonkorvausvelvollisuus

Palvelutuottaja ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Asiakasorganisaatiolle, Käyttäjälle tai Loppukäyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Palvelutuottaja vastaa Asiakasorganisaatiolle, Käyttäjälle tai Loppukäyttäjälle aiheutuvista välittömistä vahingoista, mikäli vahinko on seurausta Palvelutuottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Mikäli Asiointipalvelun tai Asiakasorganisaation toiminnan johdosta Palvelutuottaja joutuu suorittamaan korvauksia kolmannelle taholle, vastaa Asiakasorganisaatio Palvelutuottajalle täysimääräisesti Palvelutuottajan kolmannelle taholle suorittamista korvauksista.

Muutoin vahinkojen korvaamiseen sovelletaan vahingonkorvauslakia.

19 Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palvelutuottajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen tai muu määräys, lakko tai muu työnseisaus, luonnonmullistus, kuten maanjäristys tai tulva, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, energian toimituksessa esiintyvä häiriö, raaka-aine- tai tarvikepula, ulkopuolisen aiheuttama tai ulkopuolisesta johtuva kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriö tai muu sen kaltainen syy, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palvelutuottaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkosivuillaan ja Suomi.fi-palveluhallinnassa viipymättä sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

20 Raportointi

Palvelutuottaja seuraa Palvelun käyttömääriä, laatupoikkeamia, keskeytys- ja virhetilanteita, tietoturva- ja tietosuojapoikkeamia sekä niiden korjausten toteutumista ja raportoi niistä eri tahoille. Palvelutuottaja raportoi em. kokonaisuuksista ja Palvelun kehittämisestä Asiakasorganisaatioille Suomi.fi-palveluhallinnassa tai muutoin.

21 Seuranta ja valvonta

Palvelutuottaja seuraa ja valvoo Palvelun käyttöä sekä tietosuojan ja tietoturvan toteutumista ja tietojen käsittelyn lainmukaisuutta Palvelua hyödynnettäessä.

Asiakasorganisaatio valvoo omalta osaltaan tietosuojan ja tietoturvan toteutumista ja tietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Asiakasorganisaation on nimettävä tietosuoja- ja tietoturvavastaava, mikäli Palvelutuottaja näin edellyttää, sekä huolehdittava Palvelua käyttävän henkilöstön riittävästä tietoturvakoulutuksesta.

Jälkivalvonnan mahdollistamiseksi ylläpidetään tapahtuma- ja lokitietoja tietojen luovutuksista ja muusta käsittelystä. Palvelutuottaja ylläpitää Palvelusta erikseen määriteltyjä tapahtuma- ja lokitietoja. Asiakasorganisaation on ylläpidettävä Palvelun mahdollisesti edellyttämät tapahtuma- ja lokitiedot. Tapahtuma- ja lokitietojen pohjana on tunnistetut Asiakasorganisaatiot ja Käyttäjät sekä Loppukäyttäjät ja muut tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot. Mikäli väärinkäytöstä on aihetta epäillä, on tapahtuma- ja lokitietojen perusteella mahdollista selvittää, kuka tietoja on käsitellyt ja millä perusteilla. Palvelutuottajalla on oikeus saada edellyttämänsä selvitys Palvelun käytöstä asettamassaan määräajassa Asiakasorganisaatiolta tai Käyttäjältä.

22 Palvelun auditointi

Palvelun jatkokehittämistä auditoidaan sovelluskehittämisen ohella ja ennen tuotantoon vientiä.

Palvelua voivat auditoida valtiovarainministeriö, Viestintävirasto, muu Palvelutuottajan toimintaa auditoiva taho tai Palvelutuottajan sopimusperusteisesti hankkima auditointia suorittava taho. Asiakasorganisaatioilla ei ole oikeutta auditoida Palvelua tai tehdä tarkastuksia siihen.

23 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakasorganisaatiolla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta tai niihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman etukäteistä ilmoitusta Palvelutuottajalle ja Palvelutuottajan hyväksyntää, koska lainsäädäntö asettaa rajoituksia sille, mitkä organisaatiot voivat käyttää ja hyödyntää Palvelua.

Valtionhallintoon kuuluvalla Asiakasorganisaatiolla on kuitenkin oikeus siirtää Palvelun käyttöoikeus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan sellaiselle toiselle valtionhallintoon kuuluvalle yksikölle, jolle Asiakasorganisaatiolle kuuluvia tehtäviä siirtyy. Siirrosta on ilmoitettava Palvelutuottajalle etukäteen kirjallisesti.

Palvelutuottajalla on oikeus siirtää Palvelun tuottamisoikeus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan sellaiselle toiselle valtionhallintoon kuuluvalle yksikölle, jolle Palvelutuottajalle kuuluvia tehtäviä mahdollisesti siirtyy.

24 Palvelun päättäminen

Palvelun päättämisestä päätettäessä on huomioitava lainsäädännön velvoitteet.

Asiakasorganisaatiolla on oikeus päättää Palvelun käyttäminen milloin tahansa ilman syytä. Asiakasorganisaatio voi passivoida Palvelun tai lopettaa Palvelun käytön ilmoittamalla tästä Suomi.fi-palveluhallinnassa tai muulla Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla. Käyttäjä voi ilmoittaa Palvelun käytöstä luopumisesta ilmoittamalla tästä Suomi.fi-palveluhallinnassa tai muulla Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla.

Palvelutuottajalla on oikeus päättää Palvelun tuottaminen kokonaisuudessaan tai osin, mikäli siihen on erityisen painavia perusteita. Palvelutuottaja voi sulkea tai keskeyttää Palvelun, jos on syytä epäillä Palvelun tietoturvallisuuden olevan uhattuna tai jos on syytä epäillä, että Palvelu ei ole toimivuudeltaan edellytetyn mukainen.

Palvelutuottajalla on lisäksi oikeus päättää Palvelun tuottaminen tietylle Asiakasorganisaatiolle tai päättää tietyn Käyttäjän käyttöoikeus kohdan Palvelutuottajan oikeus estää Palvelun käyttö mukaisilla perusteilla tai jos on perusteltua syytä epäillä muuta väärinkäyttöä. Palvelun tuottaminen tai käyttöoikeus voidaan päättää välittömästi. Mikäli välitön päättäminen ei ole Palvelutuottajan arvion mukaan tarpeen, Palvelutuottaja ilmoittaa päättämisestä ja sen perusteista etukäteen kirjallisesti.

Palvelutuottaja ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytön tai tuottamisen päättämisestä mahdollisesti aiheutuvia tulonmenetyksiä tai vahinkoja Asiakasorganisaatioille tai muille tahoille.

25 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Palvelutuottajan tekemät päätökset liittyen rekisteröintiin, hyväksyntään käyttää Palvelua ja käytön estämiseen ovat hallinnollisia päätöksiä, joihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan muutoksenhakumenettelyllä. Palvelutuottajan (VRK) päätökseen saa hakea oikaisua Palvelutuottajalta. Oikaisua on vaadittava kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Muutosta voi hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Oikaisuohje ja valitusosoitus

Muut mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensi vaiheessa osapuolten välisin neuvotteluin.

Muun viranomaisen tai Tiedontuottajan ja Asiakasorganisaation välisiin sopimussuhteisiin ja käyttöehtoihin sovelletaan lakia ja ehtoja sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty tai sovittu.

Muun viranomaisen tai Tiedontuottajan ja Asiakasorganisaation väliset riidat ratkaistaan sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty tai sovittu.

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti julkaistu eSuomessa18.07.17 / NP