Suomi.fi-verkkopalvelu –
Ylätason konseptikuvaus

Huom! Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät Verkkopalvelun palvelukuvauksen tältä sivulta: Suomi.fi-verkkopalvelun palvelukuvaus Palveluhallinnassa.

1 Johdanto

Tämän dokumentin tavoitteena on kuvata Suomi.fi-verkkopalvelun konseptin pääasiat, jotta konseptin yksityiskohdat voidaan suunnitella ketterän kehittämisen prosessissa. Dokumentti kattaa ylätasolla kaikki näkymät, ja se tukee näin palveluosioiden kehittymistä yhtenäisiksi. Kansalaisen ja yrityksen näkymien konsepti muodostaa dokumentin ytimen, viranomaisen näkymän erityispiirteet on kuvattu viimeisessä osiossa, ja konsepti yksityiskohtaisemmin omassa dokumentissaan.

Verkkopalvelun beta-vaiheen aikana Suomi.fi ja Yrityssuomi.fi näkyvät erillisinä domainosoitteina mutta yhteisen brändin Suomi.fi alla.

Muu dokumentaatio ja ohjeistus

 • Suomi.fi-verkkopalvelu noudattaa Suomi.fi-palvelukokonaisuuden kokonaiskonseptikuvauksessa kuvattuja yhteisiä linjauksia ja määrityksiä.
 • Suomi.fi-verkkopalvelun, Suomi.fi-palvelutietovarannon ja Palveluhallintasivuston sisältöihin ja esittämistapaan liittyvät määritykset on kuvattu niiden yhteisessä toimituspolitiikassa.
 • Suomi.fi-verkkopalveluun on suunniteltu visuaalinen ilme ja graafinen ohjeistus. Ohjeistusta sovelletaan kaikkiin Suomi.fi-palveluihin. Tätä koskevat asiat ovat Suomi.fi-tyylikirjastossa (Style Guide).
 • Suomi.fi-palvelujen käyttäjille ja tuottajille suunnattun Palveluhallintasivuston sisältö on kuvattu omassa konseptidokumentissaan.
 • KaPA-ohjelman aikana esille tulleita, Suomi.fi-verkkopalveluun ja muihinkin palveluihin liittyviä tarpeita ja ideoita kirjataan projektiryhmien omilla työvälineillä ja niitä priorisoidaan osana projektin-, hankkeen- ja ohjelman hallintaa.

2 Suomi.fi-palvelukokonaisuus

Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelmassa kehitettävä Suomi.fi-verkkopalvelu on loppukäyttäjien kannalta näkyvin osa Suomi.fi-palvelukokonaisuutta[1]. Kehittämisen visio on kuvattu alla taustaksi Suomi.fi-verkkopalvelun konseptille.

2.1 Kehittämisen visio

Vuonna 2020:

 • Suomi.fi-palvelukokonaisuus tarjoaa kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille sujuvimman, luontevimman ja tehokkaimman tavan hoitaa julkishallintoon liittyvät asiansa.
 • Julkishallinnon sähköiset palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja yhtenäisesti Kansallisen palveluarkkitehtuurin Suomi.fi-palveluiden avulla. Palvelukokonaisuutta kehitetään digitaalisen kehittämisen linjauksia noudattaen, käyttäjälähtöisesti, jatkuvasti muuttuvat tarpeet huomioiden.
 • Kokonaisuuteen liitettävät toiminnot integroidaan tai tuotetaan yhtenäisen mallin mukaisesti.

2.2 Kokonaiskonsepti

Alla olevassa kuvassa (Kuva 1) on hahmoteltu Suomi.fi-kokonaisuus loppukäyttäjän näkökulmasta. Alimpana kuvassa on listattu myös palveluntarjoajien Suomi.fi-palvelut (ks. seuraava osio).

Suomi.fi-palvelukokonaisuus2

Kuva 1: Suomi.fi-palvelukokonaisuus.

Loppukäyttäjä voi käyttää julkishallinnon tarjoamia ja julkishallintoon liittyviä palveluita kansalaisen, yrityksen edustajan ja viranomaisen roolissa yhdellä identiteetillä. Suomi.fi-verkkopalvelu on ensisijainen muihin palvelukanaviin ja -muotoihin nähden.

Palvelukokonaisuus tuo käyttäjän eri elämäntilanteisiin tai yrityksen elinkaaren vaiheeseen sopivat tiedot, palvelut ja työvälineet helposti saataville. Palvelukokonaisuuteen tunnistaudutaan (tarvittaessa) vahvan tunnistuksen välineillä. Käyttäjä voi valtuuttaa toisen henkilön tai saada valtuutuksen toimia toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Tunnistautumattomalle käyttäjälle Suomi.fiverkkopalvelu tarjoaa monipuolisia opastavia sisältöjä.

Valmistuttuaan uusi Suomi.fi-verkkopalvelu korvaa nykyisen kansalaisille tarkoitetun Suomi.fi-palvelun ja siihen liittyvän Suomi.fin Työhuone-sivuston sekä yritysten palveluja nykyisin kokoavan Yrityssuomi.fi-palvelun. Oma Yritys-Suomi ja palveluihin liittyvät työtilat integroituvat myös uuteen Suomi.fi-verkkopalveluun.

3 Suomi.fi-verkkopalvelun tavoitteet

Alla on esitelty lyhyesti Suomi.fi-verkkopalvelun tavoitteet julkishallinnon toimijoiden ja loppukäyttäjien näkökulmasta, sekä esitelty tähänastisessa konseptityössä suunnitellut pääosiot.

3.1 Hankkeen tavoitteet

Hankesuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti Suomi.fi-verkkopalvelun tulee:

 • Opastaa ja kouluttaa julkisen hallinnon asiakkaat käyttämään ensisijaisesti sähköisiä palveluja ja ohjata siten käyttäjiä palvelun tuottajan kannalta edullisempien palvelukanavien käyttöön.
 • Parantaa julkisen hallinnon asiakkaiden palvelutasoa ja helpottaa kansalaisen julkisten palvelujen käyttöä: palvelut löytyvät yhteisestä verkkopalvelusta helpommin, käyttäjälle tarjotaan tietoa.
 • Jakaa viranomaisen palvelukuormaa vuoden aikana ja tasata palvelupiikkejä Suomi.fi-viestit-palvelun avulla.
 • Mahdollistaa sähköinen viestintä täysimittaisesti kaikille käyttäjille yhden luukun periaatteella.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen tehtävänä on vuoden 2017 loppuun mennessä kehittää ja ottaa käyttöön selainpohjainen verkkopalvelu, joka korvaa nykyiset vastaavat sivustot.

3.2 Tavoitteet loppukäyttäjän näkökulmasta

Suomi.fi-palvelukokonaisuuden loppukäyttäjä:

 • Pystyy löytämään julkishallinnon palvelut ja niihin liittyvät tiedot helposti eri rooleissa (kansalainen, yritys, viranomainen).
 • Pystyy toimimaan omatoimisesti eri asiointikanavissa käyttämällä hyväkseen tarjolla olevia palveluita ja opastavia sisältöjä.
 • Pystyy tarkastelemaan kootusti omia tai edustamansa organisaation tietoja.
 • Voi käyttää julkishallinnon sivustoja ja asiointipalveluja kertakirjautumisella.
 • Saa herätteitä ja suosituksia itselleen tai edustamalleen organisaatiolle tarkoitetuista palveluista, velvoitteista ja mahdollisuuksista.
 • Saa itselleen tai edustamalleen organisaatiolle lähetetyt viestit, sähköiset tiedoksiannot ja päätökset.
 • Voi viestiä eri julkishallinnon palveluita tarjoavien organisaatioiden kanssa.
 • Voi valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan.
 • Voi toimia verkostoissa sähköisesti ja kutsua muita henkilöitä mukaan.
 • Voi saada sähköistä henkilökohtaista neuvontaa yritysasioihin liittyen.

Loppukäyttäjän palveluiden tarjoamiseen tarvitaan Suomi.fi-verkkopalvelun lisäksi muitakin Suomi.fi-palveluita (Palvelutietovaranto, Palveluväylä, Tunnistus, Valtuudet, Viestit). Loppukäyttäjän näkökulmaa selventää myös yllä aiemmin esitelty Kuva 1.

3.3 Suomi.fi-verkkopalvelun pääkokonaisuudet

Suomi.fi-verkkopalvelun konsepti rakentuu seuraavista pääkokonaisuuksista:

 1. Opastavat sisällöt (oppaat ym.)
 2. Julkishallinnon palveluiden ja niitä tarjoavien organisaatioiden tiedot
 3. Pääsy julkishallinnon sähköisiin palveluihin
 4. Kansalaisen ja yrityksen/organisaation omat julkishallintoon liittyvät tiedot
 5. Valtuuksien hallinnointi
 6. Omat viestit julkishallinnon organisaatioiden kanssa

Suomi.fi-verkkopalvelussa voi olla sisältöjä ja palveluita, jotka ovat:

 • Kaikille avoimia
 • Vahvaa tunnistautumista vaativia

4 Konseptin pääperiaatteet ja pääkokonaisuuksien sisältö

Tässä osiossa on esitetty Suomi.fi-verkkopalvelun konseptin perusasiat ja kokonaisuuden osa-alueet. Pääpaino on kansalaisen ja yrityksen näkymien konseptissa. Viranomaisen konsepti noudattelee samoja periaatteita; sen muutamat erityispiirteet on esitelty osiossa 6.

4.1 Sisältöjen koostaminen käyttäjälle

Suomi.fi-verkkopalvelu koostaa alla kuvatuista pääkokonaisuuksista käyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla palvelevan kokonaisuuden käyttäjän:

 1. Akuutteihin, silloin tällöin esille tuleviin tarpeisiin,
 2. Henkilön elämänvaiheeseen sekä yritystoiminnan tilanteeseen ja toimialaan liittyviin tarpeisiin.

Verkkopalvelun sisällöt voi olla kokoelmia useiden organisaatioiden palveluista ja useiden rekisterien tiedoista. Verkkopalvelun käyttöliittymä koostetaan käyttäjälle mahdollisimman toimiviksi, riippumatta siitä, mitkä organisaatiot palveluita tarjoavat tai rekistereitä ylläpitävät.

Palvelutietovaranto on suureksi osaksi Suomi.fi-verkkopalvelun tietosisällön pohjana. Palvelutietovarannossa tiedot on luokiteltu FINTO-palvelun ontologioiden ja palveluluokkien mukaan. Tämän luokittelun perusteella tietoja voidaan näkyviin oikeisiin Suomi.fi-verkkopalvelun osiin ja palveluhaun tuloksiin.

Tietojen kohdentamisen ja suodattamisen pohjana voivat olla mm. seuraavat asiat:

 • Tietojen luokittelu
 • Käyttäjän (kansalainen tai yrityksen / muun organisaation edustaja):
  • Rooli
  • Tiettyyn kohderyhmään[2] kuuluminen
  • Sijainti
  • Omat valinnat (suodattimilla tehdyt valinnat, itse syötetyt tiedot esim. elämän- tai yritystoiminnan tilanteesta)
 • Yrityksen:
  • Toimiala
  • Toimintaan liittyvät tiedot
  • Sijainti
 • Tunnistetun käyttäjän tiedot (sijainti, kotikunta, kotiosoite)

Alla (Kuva 3 ja seuraavat alaosiot) on kuvattu Suomi.fi-verkkopalvelun looginen rakentuminen ja pääkokonaisuudet tarkemmin.

Looginen-rakenne

Kuva 3. Palvelunäkymien looginen rakentuminen

4.2 Palveluhaku

Yllä kuvattujen ns. koostenäkymien lisäksi tarjolla on Palveluhaku. Haun konsepti suunnitellaan tarkemmin osana Suomi.fi-verkkopalvelun kehittämistä.

4.3 Opastavat sisällöt, oppaat

Opastavat sisällöt ovat kaikille avointa tietoa. Ne tarjoavat käyttäjälle eri tilanteisiin liittyvää tietoa kansalaisen, yrityksen ja viranomaisen verkkopalvelunäkymässä. Oppaat antavat valmiuksia omatoimiseen etenemiseen ja nostavat esille käytettävissä olevia palveluja ja verkkoasioinnin mahdollisuuksia.

4.4 Julkishallinnon palveluiden ja niitä tarjoavien organisaatioiden tiedot

Palveluista voidaan Suomi.fi-verkkopalvelussa esittää seuraavia tietoja:

 • Palveluiden kuvaukset
  • Palveluiden tiedot kuvataan Suomi.fi-palvelutietovarannossa. Palvelutietovarannon sisällöt nostetaan Suomi.fi-verkkopalveluun yllä mainittujen ontologioiden ja palveluluokkien avulla. Tietoja voidaan näyttää myös muissa verkkopalveluissa.
 • Palvelukanavien tiedot
  • Palvelukanavia ovat palvelupiste, puhelin, tulostettava lomake ja verkkoasiointikanava. Verkkoasiointia korostetaan ensisijaisena palvelukanavana. Eri kanaviin liittyvistä palveluista ja sisällöistä voidaan nostaa tietoja käyttäjän saataville Suomi.fi-verkkopalveluun. Palvelutietovarannon tietoja täydennetään muista lähteistä saatavilla tiedoilla (ks. alla, Palvelupisteiden tiedot).
  • Käyttäjää opastetaan etenemään Suomi.fissä mahdollisimman pitkälle tiedonhausta aina asioinnin suorittamiseen.
 • Palvelupisteiden tiedot (osana palvelukanavien tietoja)
  • Suomi.fi-verkkopalvelussa voidaan tarjota tieto palvelupisteiden sijainnista kartalla ja reittiohjeet palvelupisteeseen. Karttanäkymä pohjautuu Maanmittauslaitoksen (MML) tarjoamaan Hallinnon karttapalveluun.
  • Tiedot palvelupisteiden esteettömyydestä voidaan esittää muiden palvelupistetietojen yhteydessä. Esteettömyystiedot saadaan Esteettömyyssovelluksesta[3].
 • Organisaatioiden tiedot
  • Palveluita tarjoavista organisaatioista esitetään palvelutietojen yhteydessä organisaation perustiedot, niiden tarjoamat palvelut, ja julkishallintoon liittyvät palveluvelvoitteet.

Avoimuus: Palvelutiedot ovat kaikille avointa tietoa. Ne on luokiteltu niin, että käyttäjälle voidaan nostaa näkyville kohdennettua ja suodatettua sisältöä.

4.5 Pääsy julkishallinnon sähköisiin palveluihin

Edellä kuvattujen palvelutietojen yhteyteen liitetään mahdollisuus asioida sähköisesti, jos tällainen mahdollisuus on olemassa. Verkkoasiointi voidaan mahdollistaa kahdella tavalla:

 1. Linkittämällä palveluntarjoajaorganisaatioiden olemassa oleviin sähköisiin palveluihin (esim. tämänhetkiset Verohallinnon palvelut, Poliisin lupapalvelut).
 2. Kehittämällä Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöliittymää ”mikropalveluihin”[4], eli tuomalla tärkeimmät toiminnot käytettäväksi ilman tarvetta siirtyä toiselle sivustolle.

Avoimuus: Palvelulinkit ja -toiminnot ovat kaikille avointa tietoa. Ne on luokiteltu niin, että käyttäjälle voidaan nostaa näkyville kohdennettua ja suodatettua sisältöä. Jos ”mikropalveluilla” käsitellään henkilö- tai yrityskohtaisia asioita, niiden käyttäminen vaatii tunnistautumista.

Kertakirjautuminen: Monet palvelut, joihin käyttäjä Suomi.fi-verkkopalvelusta siirtyy, vaativat käyttäjän tunnistamista. Jos linkitetyssä palvelussa on käytössä Suomi.fi-tunnistus, loppukäyttäjä pääsee siirtymään suoraan palveluun kirjauduttuaan kerran (Suomi.fi-verkkopalveluun tai johonkin muuhun yhteistä tunnistuspalvelua käyttävään palveluun). Jatkossa, kun yhä useammat organisaatiot ottavat Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön, tämä tulee tekemään palveluiden käytöstä hyvin suoraviivaista.

4.6 Omat julkishallintoon liittyvät tiedot

Käyttäjälle näytetään Suomi.fi-verkkopalvelussa häneen itseensä tai hänen edustamaansa yritykseen liittyvät tiedot julkishallinnon rekistereistä henkilön tai yhteisön yksilöivällä tunnisteella (esim. henkilötunnus, y-tunnus)[5]. Tietojen määrä voi lisääntyä sitä mukaa, kun rekistereitä liitetään Suomi.fi-palveluväylään.

Ensimmäisessä vaiheessa tiedot vain näytetään käyttäjälle, myöhemmin on mahdollista suunnitella palveluun mahdollisuus päivittää tietoja.

Avoimuus: Käyttäjän ja yrityksen tiedot ovat saatavilla vain vahvasti tunnistautuneelle käyttäjälle.

4.7 Valtuuksien hallinnointi

Suomi.fi-valtuuksien avulla käyttäjä voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan sähköisesti itsensä tai edustamansa yrityksen puolesta.  Tarvittavia loppukäyttäjän toimenpiteitä ovat mm.:

 • Valtuuttaminen
 • Valtuuden muuttaminen ja poistaminen
 • Valtuutuspyynnön tekeminen
 • Valtuutuspyynnön hyväksyminen
 • Voimassa olevien valtuutusten tarkastelu

Avoimuus: Valtuuksien hallinnointi on vain vahvasti tunnistautuneen käyttäjän käytettävissä.

4.8 Viestit julkishallinnon organisaatioiden kanssa

Käyttäjä saa Suomi.fi-verkkopalvelun avulla julkishallinnon palveluihin liittyviä viestejä, jotka tuodaan Suomi.fi-verkkopalveluun Suomi.fi-viestien avulla. Viestejä on kahdenlaisia:

 1. Kirjepostin korvaavat viestit
  • Luodaan palveluntarjoajan omassa palvelussa ja lähetetään Suomi.fi-viestit palveluun sähköisesti kansalaiselle saataville.
  • Palvelusta riippuen myös viesteihin vastaaminen voi olla mahdollista.
 2. Muistutus- ja tapahtumaviestit
  1. Muistutukset (kalenterimerkinnät)
  2. Ad hoc -tyyppiset viestit

Avoimuus: Viestit ovat saatavilla vain vahvasti tunnistautuneelle käyttäjälle.

4.9 Omat sivut

Omat tiedot, viestit ja valtuuksien hallinnointi toteutetaan osana laajempaa vahvasti tunnistetun käyttäjän palvelukokonaisuutta. Oma Yritys-Suomi -osio integroidaan osaksi tunnistetun henkilön palvelua (yrityksen edustajana). Omat sivut voi sisältää mm. mahdollisuuden personoida palvelukokonaisuutta (suosikit, usein käytetyt palvelut tms.).

4.10 Muut sisällöt

Suomi.fi-verkkopalvelussa voidaan esittää yllä listattujen sisältöjen ja viestien lisäksi myös muita sisältöjä, kuten:

 • Ajankohtaissisältöjä, esim. uutisia palvelunäkymien sisältöihin liittyen
 • Nostoja ajankohtaisista asioista ja teemoista
 • Käyttötilastoja julkishallinnon palvelujen käytöstä

Näiden sisältöjen konsepti suunnitellaan osana ketterää kehittämistä. Jos sisältökokonaisuus on laaja, konsepti voidaan kuvata erillisessä dokumentissa.

Avoimuus: Muut sisällöt ovat kaikille avointa tietoa. Ne on luokiteltu niin, että käyttäjälle voidaan nostaa näkyville kohdennettua ja suodatettua sisältöä.

4.11 Tuki ja palaute

Suomi.fi-verkkopalvelussa pitää olla mahdollisuus lähettää palautetta ja saada tukea ongelmatilanteissa. Tukipalvelua voi tarjota moni eri organisaatio (esim. Valtiokonttori, Valtori, VRK, TEM, KEHA), mutta loppukäyttäjän tulee saada palvelu ”yhdeltä luukulta”. Tukitoiminnot rakennetaan Suomi.fi-kokonaiskonseptin mukaisesti niin, että ne ovat samanlaisia kaikkien Suomi.fi-palveluiden tuottamien käyttöliittymien yhteydessä.

Tukisivuston konsepti suunnitellaan erikseen osana Palveluhahallinta-sivuston kehittämistä. Suunnittelussa pyritään tekemään ongelmien selvittäminen itsepalveluna loppukäyttäjälle mahdollisimman helpoksi. Tätä varten suunnitellaan mm. usein kysyttyjen kysymysten näkymä. Tukipyynnön lähettäminen Kansalaisneuvontaan[6] tai yritysten tukiorganisaatiolle pitää olla mahdollista, jos ratkaisua ei löydy. Olemassa olevia ratkaisuita (esim. Oma Yritys-Suomen henkilökohtainen sähköinen neuvonta) käytetään hyväksi mahdollisimman paljon.

5 Suomi.fi-verkkopalvelun sisällöt

Alla on esitetty sisältöjen toimittamiseen, ja niiden hakemiseen ja näyttämiseen liittyvät perusasiat. Tarkemmat määritykset tehdään Suomi.fi-verkkopalvelun kehittämisen ja konseptin tarkemman kuvaamisen edetessä. Sisällön koordinoiminen jatkuvassa palvelussa voidaan hoitaa tätä tarkoitusta varten perustettavalla sisällön koordinointiryhmän avulla.

5.1 Sisällön tuottaminen, toimituspolitiikka

Oppaat ja ajankohtaissisällöt tuotetaan tätä tarkoitusta varten kehitetyllä sisällönhallintajärjestelmällä.

Suomi.fi-verkkopalvelun, Palvelutietovarannon ja Suomi.fi-palveluhallinnan sisältöihin ja esittämistapaan liittyvät määritykset on kuvattu niiden yhteisessä toimituspolitiikassa. Toimituspolitiikassa määritetään myös tavat pitää sivuston kuvitus yhtenäisenä.

5.2 Sisältöjen hakeminen ja näyttäminen eri lähteistä

Suomi.fi-verkkopalvelun eri osa-alueiden sisältö voidaan:

 • Hakea Palvelutietovarannosta
  1. Palvelutiedot
  2. Organisaatiotiedot
  3. Palvelukanavien tiedot
 • Hakea perusrekistereistä (tunnistetun käyttäjän tiedot), esim.
  1. Henkilötiedot
  2. Kiinteistötiedot
  3. Ajoneuvotiedot
  4. jne.
 • Tuoda näkyviin Suomi.fi-viestien avulla (tunnistetulle käyttäjälle)
  1. Viestit
  2. Herätteet
  3. Muistutukset
  4. Asiakirjat
 • Hakea muusta järjestelmästä
  1. Karttanäkymä Suomi.fi-kartat-palveluna
  2. Palvelupisteen esteettömyystiedot, Esteettömyyssovelluksesta
  3. Muussa palvelussa tai julkaisujärjestelmässä julkaistuja tietoja

Alla olevassa kuvassa (Kuva 4) on esitetty sisällön oleellisimmat lähteet. Sisällöt voidaan näyttää eri palvelunäkymissä ja myös muissa verkkopalveluissa.

Sisaltokokonaisuus

Kuva 4. Palvelunäkymien sisältökokonaisuus

5.3 Esimerkki: Karttanäkymän muodostaminen

Suomi.fi-verkkopalvelun karttaliittymä on useasta komponentista koostuva palveluelementti:

 • Maanmittauslaitos vastaa Suomi.fi-kartoista ja osoitemuotoisten sijaintitietojen muunnosta koordinaatteihin.
 • Kartalla on Suomi.fissä oma käyttöliittymänsä, joka käsittää itse karttaikkunan, sen sisällä olevat käyttäjän työkalut ja reitityksen matka.fi-palvelun rajapintojen avulla.
 • Karttaliittymän rajapinta on yhteydessä Palvelutietovarantoon, jossa palvelupisteiden tiedot ylläpidetään ja liitetään palvelujen tietoihin. Kartalla esitettävien palvelupisteiden tiedot tulevat palvelutietovarannosta.

Suomi.fi-verkkopalvelun karttaliittymää voidaan käyttää:

 • Palvelupisteiden sijainnin ja muiden ominaisuuksien (palveluvalikoima ja -ajat, yhteystiedot jne.) esittämiseen
 • Reitittämiseen ja reitin esittämiseen kulkutapakohtaisesti (asiakkaan todellisesta tai valitsemasta sijainnista palvelupisteeseen jalan, julkiselle liikenteellä, polkupyörällä, autolla)
 • Omat tiedot -sivulla kotiosoitteen sijainnin näyttämiseen
 • Omien suosikkikohteiden tallentamiseen
 • Omien karttapisteiden luomiseen
 • Rakennettua tai luonnonympäristöä koskevien, sijaintiin liittyvien viestien lähettämiseen viranomaiselle; esim. rakennetun ympäristön rikkoutuneet rakenteet, poikkeukselliset petoeläin- tai luonnontuhohavainnot, ja niin edelleen.

Karttaliittymä ei ole oletusarvoisesti auki Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöliittymissä, lukuun ottamatta palvelupisteiden omia sivuja. Kartan saa auki käyttöliittymätoiminnallisuudella, joka vaihtaa käyttöliittymän ns. karttamoodiin.

Kun käyttäjä hakee palveluita, hakutuloksissa olevat kartalla esitettävät kohteet indikoidaan karttanasta-ikonilla. Tällaisen halutuloksen valinta avaa karttaikkunan, jossa kohde esitetään. Vastaavasti karttaikkunasta voi siirtyä tuloslistaan. Kartalla esitettävät kohteet nousevat hakutuloksiin samalla tavalla kuin palvelut ja muunlaiset palvelukanavat: nimen, organisaationimen, kuntanimen, ontologiakäsitteiden, luokitusten yms. perusteella.

Karttaliittymään suunnitellaan ja toteutetaan uusia toiminnallisuuksia silloin kun niille nähdään perusteltu asiakastarve.

6 Viranomaisen näkymä

Viranomaisen palvelunäkymä on suunnattu julkishallinnon työntekijöille ja organisaatioille, sekä julkishallinnollisia tehtäviä hoitaville organisaatioille. Julkishallinnollisia tehtäviä hoitavat organisaatiot voivat olla yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Viranomaisen näkymä korvaa nykyisen Suomi.fi-työhuone-sivuston tarkemmin määriteltävän aikataulun ja suunnitelman mukaisesti.

Viranomaisen palvelunäkymässä organisaatio ja siinä työskentelevä henkilö voi käyttää Kansallisen palveluarkkitehtuurin tarjoamia palveluita, sisältöjä ja välineitä vastaavalla tavalla kuin kansalainen ja yritys ”omissa” näkymissään.

Viranomaisen palvelunäkymän avulla:

 • Kootaan keskeiset julkishallinnon yhteiset palvelut, sisällöt ja työkalut yhteen paikkaan. Osa näistä on tarjolla vain tunnistautuneelle käyttäjälle.
 • Edesautetaan julkishallinnon sisäistä viestintää, jotta tietoa voidaan jakaa välittömämmin yli organisaatiorajojen.
 • Parannetaan välillisesti kansalaisen ja yrityksen palvelunäkymien palvelutasoa ja sisällön laatua.

6.1 Erityispiirteet

Yllä osiossa 4 kuvatut konseptin sisällöt ja pääperiaatteet toistuvat lähes sellaisenaan myös viranomaisen palvelunäkymässä. Tässä alaosiossa on kuvattu lyhyesti viranomaisen näkymän erityispiirteet ja poikkeamat kansalaisen ja yrityksen näkymiin.

Kaikille avoimia sisältöjä:

 • Automaattisesti välitettävä ajankohtaistieto
  • Ajankohtaistiedolla tarkoitetaan sisältötyyppinä näkymään integroitavia tietovirtoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi Finlex-palvelun uusimmat säädökset tai semanttisen Finlexin hyödyntäminen, uusittu valtioneuvoston hankerekisteri.
 • Valtion yhteystietohakemisto
  • Valtorin tuottaman Valtion yhteystietohakemiston (https://yhteystietohakemisto.valtori.fi/) sisältö näytetään viranomaisen palvelunäkymässä. Tiedot tuodaan rajapinnan kautta, ja niiden hakeminen tehdään mahdolliseksi käyttöliittymän kautta.

Viranomaisen näkymään on alustavasti suunniteltu tunnistautumista vaativia sisältöjä ja toimintoja. Näiden toteutuksesta päätetään myöhemmin.

 • Viestinvälitys (viranomaiselta viranomaiselle)
 • Sähköinen allekirjoitus
 • Kertakirjautuminen yhteisiin palveluihin, esim. Otakantaa-kuulemisen laatiminen
 • Asiakaspalveluun liittyvien prosessien tukeminen
 • Jaetut työtilat, esim. Oma Yritys-Suomi -palveluun liittyvät työtilat
 • Mahdolliset uudet kärkihankepalvelut > tavoitteena keskitetty ympäristö viranomaiselle

[1] Suurin osa loppukäyttäjän käyttöliittymistä rakennetaan Suomi.fi-verkkopalveluun, mutta myös mm. Tunnistuksessa ja Valtuuksissa on omat loppukäyttäjän käyttöliittymänsä. Loppukäyttäjän käyttökokemus pyritään yhtenäistämään kaikkien palveluiden kesken. Yhteiset elementit ja muut yhtenäisyyteen vaikuttavat asiat on kuvattu Suomi.fi-palvelukokonaisuuden kokonaiskonseptikuvauksessa.

[2] Kohderyhmiä voidaan luoda käyttäjäkokemuksen parantamiseksi tarkemmassa konseptinsuunnittelussa esim. henkilön ikään ja elämäntilanteeseen / yrityksen tilanteeseen pohjautuen.

[3] Palvelutietovarantoon integroidaan esteettömyyssovellus, joka mahdollistaa esteettömyystietojen tarjoamisen palvelupisteen tietojen yhteydessä. Käyttäjä saa siis tietoonsa esim. pääseekö kyseiseen palvelupisteeseen pyörätuolilla ja miten liikkuminen sisätiloissa onnistuu liikkumisrajoitteisilla henkilöillä tai liikuttaessa lastenvaunujen kanssa.

[4] Mikropalvelu on yksittäisen toiminnallisuuden toteuttava, rajattu ja itsenäinen tekninen sovellus.

[5] Tietojen hakeminen henkilö- tai Y-tunnuksen avulla vaatii muutoksia palveluntarjoajien järjestelmiin, mikä aiheuttaa hitautta kehittämiseen. Kehittäminen olisi nopeampaa, jos Suomi.fi-palveluväylään luotaisiin koontipalveluita, joihin olisi helppo liittää rekistereitä.

[6] Kansalaisneuvonta toimii Suomi.fi-verkkopalvelun ensisijaisena tukipisteenä, se auttaa kansalaisia myös muissa, yleisissä tarpeissa.

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Julkaistu konseptityöryhmän hyväksymä versio.15.3.16 / NY
1.2Muokattu versio, ohjausryhmän hyväksymä23.6.2016
1.3Sisältöä päivitetty.11.10.17/ TR

Yksilöintitunnus: –