Suomi.fi-verkkopalvelun
palvelukuvaus

Huom! Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät Verkkopalvelun palvelukuvauksen tältä sivulta: Suomi.fi-verkkopalvelun palvelukuvaus Palveluhallinnassa.

1 Johdanto

1.1 Palvelukuvaus

Tällä palvelukuvauksella kuvataan Suomi.fi-verkkopalvelu (Suomi.fi ja Yrityssuomi.fi). Asiakas hyväksyy myös tämän palvelukuvauksen ja tähän kuuluvien liitteiden ehdot hyväksyessään Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöehdot liittymisen yhteydessä. Palvelukuvaus saa saman sitovuuden kuin vastaavat käyttöehdot.

1.2 Käsitteet

 • Asiakas tarkoittaa:
  • Suomi.fi-verkkopalvelun loppukäyttäjää (kansalainen eri rooleissa)
  • Suomi.fi-verkkopalveluun palvelutietoja tuottavaa viranomaista tai yksityistä toimijaa (palvelutietovaranto)
  • Suomi.fi-verkkopalveluun tai yrityksen perusrekistereissä olevia tietoja tuottavaa viranomaista
  • Suomi.fi-verkkopalveluun henkilön tai yrityksen perusrekistereissä olevia tietoja tuottavaa yritystä tai yhteisöä
  • Suomi.fi-verkkopalvelussa tuotettua sisältöä hyödyntävää viranomaista, yritystä/yhteisöä tai henkilöä (avointen rajapintojen hyödyntäminen)
  • Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöliittymän kautta viestejä asiakkaille toimittavaa viranomaista (viestinvälityspalvelu)
 • Asiakasorganisaatio tarkoittaa Palveluun liittyvää organisaatiota. Asiakkaat voivat olla palvelun hyödyntäjiä ja/tai tarjoajia
 • Loppukäyttäjä tarkoittaa Palvelua käyttävää henkilöä.
 • Palvelu tarkoittaa Suomi.fi-verkkopalvelu-palvelua.
 • Suomi.fi-palvelutietovaranto eli PTV on sekä tietomalli että tietokanta. PTV-tietomalli on tarkoitettu kansalliseksi, julkishallinnon yhteiseksi tietorakenteeksi, jonka puitteissa kuvataan kaikki kansalaisille, yrityksille ja toisille viranomaisille tarkoitetut julkiset palvelut, niiden vastuuorganisaatiot, palvelujen ominaisuudet ja tarjontakanavat kuten sähköiset asiointipalvelut ja paikalliset palvelupisteet.
 • Suomi.fi-tunnistus mahdollistaa kansalaisen sähköisen tunnistamisen asiointipalveluissa sekä kertakirjautumisen asiointipalveluiden välillä
 • Suomi.fi – viestit mahdollistaa viestien ja tiedoksiantojen toimittamisen loppukäyttäjille (kansalainen, tai kansalainen joka edustaa yritystä) sähköisesti ja paperipostina.
 • Toimittaja tarkoittaa Suomi.fi-verkkopalvelu-palvelun omistajaa, Väestörekisterikeskusta.

1.3 Palveluun liittyvä julkinen dokumentaatio

Palveluun liittyvä julkinen dokumentaatio löytyy verkko-osoitteesta http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/verkkopalvelu/

Palveluun liittyvä loppukäyttäjille tarkoitettu dokumentaatio löytyy itse Palvelusta (Tietoa verkkopalvelusta ja Tietosuojaseloste): https://beta.suomi.fi

2 Suomi.fi-verkkopalvelu

2.1 Palvelun kuvaus

Palvelu mahdollistaa sen, että kansalainen, yritys tai yhteisön edustaja:

 • pystyy hakemaan palveluja ja niiden tietoja helposti eri rooleissa (kansalainen, yritys, viranomainen)
 • näkee kootusti omia tai edustamansa yrityksen tietoja
 • voi käyttää sähköisen asioinnin palveluja kertakirjautumisella (tämä osio valmistuu vähitellen sitä mukaan kun Suomi.fi-tunnistaminen otetaan käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä)
 • saa herätteitä ja suosituksia itselle tai organisaatiolleen [organisaation edustajana] tarkoitetuista palveluista – velvoitteista ja mahdollisuuksista
 • saa itselle tai edustamalleen yritykselle/yhteisölle toimitetut sähköiset tiedoksiannot ja päätökset ja voi/pystyy/on mahdollisuus viestiä eri organisaatioiden kanssa

2.2 Palvelun tavoitteet

Palvelun tavoitteena on tuottaa julkishallinnon asiakkaiden – kansalaisten, yritysten ja myös viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, jotka:

 • kokoavat julkiset palvelut helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi
 • tarjoavat tunnistautuneelle käyttäjälle häntä tai hänen edustamaansa yritystä koskevat – ensi sijassa julkisen hallinnon – palvelut ja tietoaineistot omien asiointi- ja tietotarpeiden mukaan
 • tarjoavat pääsyn omiin tietoihin, sähköisiin herätteisiin ja muistutuksiin sekä asiakirjoihin julkisen ja yksityissektorin palveluista
 • tarjoavat opastavaa sisältöä julkisista palveluista käyttäjän kohderyhmän ja/tai elämäntilanteen mukaan

3 Palvelun elinkaari

3.1 Palvelun käyttöönotto

Asiakasorganisaatio voi ottaa Palvelun käyttöön:

 • tuottamalla Suomi.fi-verkkopalveluun loppukäyttäjille tarkoitettuja asiakkuustietoja omista perusrekistereistään tai asiakkuustietojärjestelmistään. Tämä tapahtuu liittämällä tarvittavat rajapinnat kansalliseen palveluväylään, avaamalla pääsy rajapintojen sisältämään tietoon Suomi.fi-verkkopalveluun, sekä kuvailemalla tarjotun tiedon metatiedot
 • ottamalla käyttöön Suomi.fi-viestit-palvelun, jonka lopputuloksena loppukäyttäjä saa ko. viestit ja herätteet Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöliittymäänsä
 • tuottamalla oman organisaationsa palvelutiedot Suomi.fi-palvelutietovarantoon (palvelutiedot ovat loppukäyttäjien saatavilla Suomi.fi-verkkopalvelun kautta)
 • hyödyntämällä palvelutietovarantoon tallennettuja palvelutietoja (omat tai laajemmin muidenkin julkisten toimijoiden)
 • hyödyntämällä Suomi.fi-verkkopalveluun tuotettuja opastavia sisältöjä (ns. palveluoppaat)

3.2 Palvelun ylläpito

Asiakasorganisaatio voi hallita Palvelussa:

 • liitettyjen omia tietoja sisältävien perusrekisterien kuvauksia toimittamalla päivitetyt tiedot Toimittajalle
 • liitettyjän viestinvälityspalvelua käyttävien järjestelmien ja palvelujen kuvauksia toimittamalla päivitetyt tiedot Valtorille (asiointitili@valtori.fi)
 • ylläpitämällä itsenäisesti kansalliseen palvelutietovarantoon tallentamiaan palvelutietoja

3.3 Palvelun muutokset

Palvelun muutoksissa ilmoitetaan palveluun liittyneille tahoille näiden ilmoittaman yhteystiedon kautta. Toimittajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta asioista, jotka eivät vaikuta Asiakasorganisaation Palveluun liittämään palveluun.

3.4 Palvelun päättäminen

Palvelun päättämisessä noudatetaan käyttöehdoissa kuvattua palvelujen päättämismenettelyä.

4 Palvelutasot

4.1 Palvelussa käytettävä palvelutaso

Suomi.fi-verkkopalvelun kautta tarjolla olevat palvelutiedot ja asiakasorganisaation omat tiedot sekä Suomi.fi-viestit-palvelu ovat:

 • lähtökohtaisesti loppukäyttäjien käytössä 24/7 häiriöttä
 • pois lukien kehittämisvaiheen aikana (2017 loppuun saakka), jolloin palvelutaso voi olla alhaisempi
 • tietoturvallisia ja tietosuojan näkökulmasta varmistettuja

4.2 Palvelutasojen mittaaminen ja raportointi

Palvelutasojen mittaamisen ja raportoinnin tarkempi suunnittelu ja toteutus tapahtuu kehityshankkeena aikana.

Alustavasti palvelussa seurataan:

 • käyttöpalvelujen laatua SLA-sopimusten mukaisesti
 • palvelun laatua (tietoturvan ja käytettävyyden auditoinnit)
 • palvelun kattavuutta (palvelutietovarannon osalta)
 • asiakastyytyväisyyttä (loppukäyttäjät ja asiakkaat) säännöllisten kyselyjen avulla.

Dokumentaatio julkaistaan verkko-osoitteessa https://aineisto.suomi.fi

5 Ohjausmenettelyt

5.1 Ohjausryhmä

Ohjausryhmä vastaa osaltaan toimenpiteillään varmistaen palvelun korkeasta käytettävyydestä ja palvelun elinkaaresta. Suomi.fi-verkkopalvelun ohjausryhmä on asetettu kehityshankkeen (vuosien 2014-2017) ajaksi. Palvelutuotannon aikainen ohjausryhmä asetetaan ja sen tehtävät määritellään viimeistään vuoden 2017 lopussa.

Ohjausryhmä kuljettaa toteutusta kohti strategisten tavoitteiden toteutumista ja katselmoi toimituksen käytännön toteutusta säännöllisesti.

Ohjausryhmän tehtävänä on:

 • kiinnittää kansalaisen, yrityksen ja viranomaisen Suomi.fi-verkkopalvelun konsepti, missio ja visio
 • valtuuttaa tuoteomistaja toimimaan päätöksentekijänä kaikessa käytännön kehitystyössä.
 • hyväksyä Suomi.fi-verkkopalvelun hankesuunnitelmat ja niiden aikataulut ja niiden merkittävimmät muutokset
 • varmistaa hankepäällikön ja tuotetukiryhmän suotuisat työskentelyolosuhteet
 • toimia aktiivisena viestijänä Suomi.fi-verkkopalvelu-hankkeesta erityisesti oman organisaationsa sisällä
 • tukea ja varmistaa hankkeen suunnitelmien mukainen eteneminen
 • huolehtia siitä, että valmistelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä julkisia palveluja tuottavien tahojen ja palvelujen loppuasiakkaiden kanssa
 • käsitellä ehdotukset Suomi.fi-verkkopalvelun jatkokehittämisestä sekä jatkuvan ylläpidon ohjaus- ja hallintamalleista.

5.2 Palvelun viestintä ja yhteistyömenettelyt

Suomi.fi-verkkopalvelun viestintä tapahtuu:

 • itse Palvelussa (tiedottaminen, kehitystyön eteneminen, häiriötiedotus)
 • asiakkasorganisaatioille tarkoitetulla https://aineisto.suomi.fi -sivustolla (viestintämateriaalit, tilasto, raportit)
 • sähköpostilla yhteyshenkilöille (viestintä omia tietoja Suomi.fi-verkkopalveluun liittäneille asiakkaille)

Yhteistyömenettelyt

 • kehityshankkeen ajan Palvelun ohjaus tapahtuu ohjausryhmän kautta
 • tarkemmat yhteistyömenettelyt palvelutuotantoa varten suunnittelaan kehityshankkeen aikana

5.3 Osapuolten vastuut

Osapuolten vastuut on määritelty Palvelun käyttöehdoissa.

6 Palvelun käyttö ja immateriaalioikeudet

Tunnistetulle käyttäjälle tarjottava tieto (omat tiedot, herätteet, viestit) ovat vain kyseisen henkilön käytössä. Palveluun tuotettava sisältö (oppaat, palvelujen kuvaukset) on vapaasti kaikkien edelleen hyödynnettävissä.

7 Palvelun tietoturvallisuus

7.1 Palvelun suunnittelu ja toteutus

Palvelun suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Palvelun tuotantoympäristö on turvallinen ja tehdyt integraatiot sekä yhteydet palveluun on toteutettu vaatimusten mukaisesti.

Toimittaja hyödyntää riskienhallintamenetelmää, jonka avulla palvelujen tietoturvallisuusvaatimusten täyttymisen tarvetta ja toteutusta arvioidaan. Lisäksi palvelun riskejä seurataan säännöllisesti.

Palvelun suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitu tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö, ks. lista keskeisimmästä sääntelystä (lista lopussa*). Henkilötietojen käsittelyyn liittyen on laadittu tietosuojaselosteet ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä suojaustaso IV:n ylittäviä tietoturvallisuusvaatimuksia on huomioitu palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suomi.fi-valtuudet-palvelu ja sen rajapinnat täyttävät suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset sekä tarpeellisin osin suojaustaso III:n tietoturvallisuusvaatimuksia. Suomi.fi-valtuudet-palvelun valtuusrekisteri täyttää suojaustaso III:n tietoturvallisuusvaatimukset.

Suomi.fi-tunnistuksen tuotantoympäristö täyttävät suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset ja tarpeellisin osin suojaustaso III:n tietoturvallisuusvaatimuksia.

Suomi.fi-palveluväylän tuotantoympäristö täyttää suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset.

Suomi.fi-palvelutietovarannon tuotantoympäristö täyttää suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset.

Suomi.fi-verkkopalvelun tuotantoympäristö täyttää suojaustaso IV:n tietoturvallisuusvaatimukset ja tarpeellisin osin suojaustaso III:n tietoturvallisuusvaatimuksia.

Toimittaja tekee säännöllisesti suorituskykytestauksia ja muutostilanteissa muutosten toimivuutta ja palvelun tietoturvallisuutta testataan etukäteen. Testaamisella varmistetaan myös tietojen yhdistämisen oikeellisuutta sekä palvelun häiriötöntä hyödyntämistä muutostilanteissa. Toimittaja on laatinut testaussuunnitelman Suomi.fi-palveluista.

Palvelua auditoidaan sekä Toimittajan itsensä aloitteesta että ulkopuolisten tahojen toimesta.

Palvelun käytettävyyttä ja toimintavarmuutta seurataan Toimittajan käyttöpalvelutoimittajan tuottaman raportoinnin avulla säännöllisesti.

7.2 Valvonta ja häiriötilanteet

Palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu normaalit odotettavissa olevat ulkoiset häiriöt ja tietoturvauhat.

Palveluun on luotu valvontaprosesseja sekä prosessit häiriöhallintaan. Häiriönhallintaprosessit on kuvattu seuraavassa dokumentissa:

Suomi.fi-palveluiden häiriöhallintaprosessi

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentin luominen17.09.15 / JR
1.1Dokumentin päivitys01.11.2016 / JR
1.2Lisätty luku 7. 01.11.16 / NP

Yksilöintitunnus: JPN011