Suomi.fi-verkkopalvelun
asiakas- ja käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Huom! Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät tietoa Verkkopalvelun tietoturvasta ja palvelun tietosuojaselosteen tältä sivulta: tietoa Suomi.fi-verkkopalvelun tietoa Palveluhallinnassa.

Print Friendly, PDF & Email

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste
Laadittu: 15.12.2015

Rekisterin nimi

Suomi.fi-verkkopalvelun asiakas- ja käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Väestörekisterikeskus

Osoite: PL 123 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki

Yhteystiedot: Puh. 0295 535 001, kirjaamo@vrk.fi, www.vrk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kehityspäällikkö Rosa Hilden

Yhteystiedot: puh. 0295 535 036, etunimi.sukunimi@vrk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomi.fi-verkkopalvelun asiakas- ja käyttäjärekisterin henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) mukaisesti käyttöoikeuksien, asiakassuhteen ja palvelun hoitamiseen, hallintaan sekä kehittämiseen. Rekisterin henkilötietoja käsitellään palvelun käyttäjien yksilöimiseksi ja palvelussa käsiteltävien henkilötietojen suojaamiseksi ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä mahdollisten väärinkäytösten ja tietosuojaloukkausten selvittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää myös Suomi.fi-verkkopalvelun käytön määrän sekä kustannusten seurannan ja jaon selvittämistä varten sekä laskutuksen hoitamiseksi ja tilastointitarpeisiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja käyttäjärekisteriin tallennetaan tietoja Suomi.fi-verkkopalveluun liitettävistä asiakasorganisaatioista, niiden yhteyshenkilöistä ja asiointipalveluista.

Asiakas- ja käyttäjärekisteriin tallennetaan:

  • Organisaation nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja tiedot mahdollista laskutusta varten
  • Organisaation Suomi.fi-verkkopalveluun liittämän asiointipalvelun tai rekisterin yksilöintitunnisteet
  • Organisaation yhteyshenkilö(t), yhteyshenkilön yhteystiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasorganisaatioiden nimettyjen vastuuhenkilöiden ja käyttäjien ilmoitukset.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa palvelun tietoja:

1) poliisi-, esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle sekä tuomioistuimelle rikoksen ehkäisemistä ja selvittämistä varten;

2) tietosuojavaltuutetulle ja -lautakunnalle tietosuojan valvonnan toteuttamista varten;

3) henkilölle, jonka palvelun käytöstä tiedot on tallennettu noudattaen soveltuvin osin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 12 §:n säännöksiä;

4) muuta yksilöityä tarkoitusta varten, jos henkilö, jonka palvelun käytöstä tiedot on tallennettu, on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa virheselvitystilanteissa asiakasorganisaatioille tai niiden puolesta toimiville tahoille. Asiakasorganisaatiolle voidaan luovuttaa yhteyshenkilöä koskevat tiedot. Tämän lisäksi muita kuin henkilötietoja voidaan luovuttaa tilastoina tai muutoin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin manuaalinen aineisto ja tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on omien tietojen tarkastusoikeus. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on tiedon korjausoikeus rajoitetusti. Korjausoikeus koskee rekisteröidyn antamia tietoja.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä ei ole muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti muokattu julkaistavaksi15.12.15 / NP

Yksilöintitunnus: 12345