Suomi.fi-valtuudet –
Valtuuskoodien määritysohje

Huom! Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät Valtuuksien valtuuskoodien määritysohjeen tästä Palveluhallinnan tukiartikkelista: Valtuuskoodien määritysohje Palveluhallinnassa.

Miksi valtuuskoodeja tarvitaan?

Oikeus asioida toisen puolesta voi perustua:

 • lakiin (huoltajan oikeus asioida alaikäisen huollettavan puolesta),
 • viranomaisen määräykseen (esimerkiksi maistraatti vahvistaa edunvalvojan henkilölle),
 • viranomaisen päätökseen, jonka pohjana on hakemus (esimerkiksi PRH rekisteröi yrityksen ja sen nimenkirjoittajat kaupparekisteriin).

Oikeus asioida toisen puolesta voi perustua myös keskinäiseen luottamukseen, esimerkiksi valtuuttaja (henkilö tai yritys) valtuuttaa henkilön tai yrityksen toimimaan puolestaan määrätyssä asiassa. Annettava valtuus halutaan tyypillisesti rajata koskemaan vain tietyn asian hoitoa. Tätä varten Suomi.fi-valtuuksissa on olemassa valtuuskoodit.

Mikä on valtuuskoodi?

Kun Suomi.fi-valtuuksissa annetaan toiselle valtuus, valtuuskoodilla ja sen kuvauksella rajataan valtuuden toimivalta, eli mitä asiaa valtuus koskee.

Valtuuden toimivallan määräävä asiasana eli valtuuskoodi voi olla esimerkiksi:

 • ajoneuvon rekisteröinti tai ajoneuvon katsastus

Valtuuskoodin kuvaus (=toimivallan kuvaus) voi olla esimerkiksi:

 • ajoneuvon rekisteröinti: ”Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida valtuuttaneen henkilön puolesta ajoneuvoon liittyvissä rekisteröintiasioissa. Rekisteröinti sisältää ajoneuvon ensirekisteröinnin, ajoneuvon omistajanvaihdoksen tai ajoneuvon poiston tai liikennekäytöstä poiston rekisteristä”.

Valtuuskoodit voidaan ryhmitellä asiakategorioihin, kuten ”ajoneuvoasiat” tai ”apteekkiasiointi”.

 • asiakategoria-taso ”ajoneuvoasiat” sisältää tällöin alemmalla tasolla olevan valtuuskoodin ”ajoneuvon rekisteröinti ja ajoneuvon katsastus”.
 • valtuus tarkistetaan aina valtuuskoodi-tason termeillä, ei asiakategoria-tasolla.

Miten valtuuskoodeja määritellään?

Valtuuskoodien on oltava:

 • mahdollisimman lyhyitä, ytimekkäitä ja yksiselitteisiä. Asiaa voi selkeyttää valtuuskoodin kuvauksessa.
 • tekemistä kuvaavia asioita, joita valtuus koskee, esim. ”opintotuen haku”

Valtuuskoodin kuvausten on:

 • oltava selkeitä, helposti ymmärrettäviä
 • kerrottava, mitä kyseisen valtuuden antaminen käytännössä tarkoittaa valtuuttajalle ja mitkä ovat valtuutetun oikeudet
 • vastattava kysymykseen ”mitä” (ei ”miten”). Kuvauksessa ei tule viitata mihinkään yksittäiseen palveluun tai sen toimintoon, vaan kuvauksen tulee selventää, mitä valtuuden avulla voi tehdä.
 • oltava lakien ja alan sopimusten mukaisia

Lisäohjeita valtuuskoodien kuvaamiseen

Valtuuskoodien kuvauksessa

 • kuvataan valtuus, ei valtuuttamista toimintana
 • käytetään aina valtuus-sanaa, vaikka kuvattavan kohteen nimityksessä esiintyisi valtuuden sijaan esim. suostumus- tai lupa-sana.
 • viitataan aina valtuuttajaan ja valtuutettuun (ei esimerkiksi palveluntarjoajaan tai henkilöön tai yritykseen).
 • voidaan tarpeen mukaan listata valtuuden ulkopuolelle jääviä asioita.
 • ei kuvata palvelua, johon valtuus liittyy. Palvelut kuvataan erikseen Palvelutietovarantoon.

Valtuuskoodien tarkkuustason määritys

Kun mietit valtuuskoodien määrää ja tarkkuustasoa, on hyvä ottaa huomioon kolme eri näkökulmaa:

1. Valtuuttajan näkökulma: liian tarkka taso voi olla valtuuttajalle hankala ymmärtää; liian yleinen taso taas voi vaarantaa valtuuttajan oikeusturvan.

2. Valtuutetun näkökulma: valtuuden määrittelyn perusteella tulee saada selkeä ymmärrys, mihin asiaan valtuus on saatu.

3. Valtuusrekisterin hyödyntäjän / asiointipalvelun näkökulma: jos valtuuskoodi on määritetty hyvin tarkalla tasolla, pohdi, pystytäänkö palvelussasi rakentamaan automatiikkaa koodin tarkastamiseen sekä aukottomasti päättelemään, mitä asiaa valtuutettu on suorittamassa.

Valtuuskoodien käyttöönottoprosessi

1. Valtuudet-palvelun asiakasorganisaatio toimittaa Väestörekisterikeskuksen käyttöönottotiimille ehdotuksensa valtuuskoodin asiakategoriasta, valtuuskoodin nimestä ja toimivallan kuvauksesta.

2. VRK:n käyttöönottotiimi validoi ehdotuksen ja tekee tarvittaessa korjausehdotuksen sekä lähettää ehdotuksen asiakasorganisaatiolle katselmoitavaksi.

3. VRK vie validoidun valtuuskoodin asiakastestiympäristöön ja luvittaa sen asiointipalvelulle hyödynnettäväksi.

4. Testausvaiheen valmistuttua sovitaan tuotantoon viemisen ajankohta ja koordinoidaan tuotantoympäristön versionpäivitys.

5. VRK luvittaa valtuuskoodin tuotantoympäristöön asiointipalvelun hyödynnettäväksi.

Rajaukset ja huomioitavat asiat

Useat eri toimijat voivat hyödyntää samaa valtuuskoodia samanlaista asiointia koskevassa käyttötarkoituksessa sekä käyttää sitä useissa eri palveluissa ja palvelukanavissa.

Valtuuskoodit tulee määritellä mahdollisimman geneerisiksi, ne eivät näin ollen ole toimijakohtaisia.

Valtuuskoodit eivät ole järjestelmäriippuvaisia.

Valtuuskoodien muutokset

Kun valtuuskoodi on otettu käyttöön, koodia tai sen kuvausta ei voi enää muuttaa.

Mikäli koodia tai sen kuvausta on tarve muuttaa, tulee asiakasorganisaation luoda uusi koodi kuvauksineen. Vanha koodi voidaan mahdollisesti poistaa tämän jälkeen käytöstä tai inaktivoida, jolloin koodiin liittyvät valtuudet mitätöityvät.

Poistunutta valtuuskoodia hyödyntävien asiointipalveluiden tulee informoida loppukäyttäjiä yhteistyössä VRK:n kanssa koodin poistumisesta ja siihen liittyvien valtuuksien mitätöitymisestä.

Taulukkopohja valtuuskoodiehdotukselle

Toimita valtuuskoodiehdotuksesi käyttäen tätä taulukkopohjaa, täydentäen siihen tarvittavat tiedot.

 • Täytä asiakategoria-sarakkeeseen toivomasi asiakategoria valtuuskoodille. Tarkista sopiiko joku olemassaoleva kategoria valtuuskoodille tai ehdota uutta. Sopivaa asiakategoriaa voi etsiä esim. Finton julkisten palveluiden luokituksesta.
 • Täytä valtuuskoodin nimi-sarakkeeseen toivomasi nimi valtuuskoodille.
 • Täytä valtuuskoodin toimivallan kuvaus -sarakkeeseen toivomasi toimivallan kuvaus.
 • Täytä päämiehen tyyppi -sarakkeeseen toivomasi asetus valtuuskoodille. Valtuuskoodien näkyvyyttää voidaan rajoittaa siten, että henkilöroolissa valtuuttavalle näytetään vain henkilövaltuuksia ja yritysroolissa valtuuttavalle vain yritysvaltuuksia. Jos näkyvyyttä ei rajoiteta, näytetään valtuuskoodit kummalla tahansa roolilla valtuuttavalle.
 • Täytä huom-sarakkeeseen mahdolliset muut huomiot valtuuskoodiin liittyen. Esim. asiat jotka saattaa helpottaa VRK:n henkilöitä validoinnissa ymmärtämään mistä valtuuskoodissa on kysymys.
 • Pakollisia tietoja ovat: Valtuuskoodin nimi, toimivallan kuvaus ja päämiehen tyyppi.
AsiakategoriaValtuuskoodin nimi*Valtuuskoodin toimivallan kuvausPäämiehen tyyppi* yritys / henkilöHuomioita
Asiakategoria tähän
Valtuuskoodin nimi 1Toimivallan kuvaus 1 yritys
Asiakategoria 2 tähän
Valtuuskoodin nimi 2Toimivallan kuvaus 2molemmat
Valtuuskoodin nimi 3Toimivallan kuvaus 3henkilö

Tarkista vielä nämä asiat ennen kuin lähetät valtuuskoodiehdotuksen

 1. Tarkista ettei valtuuskoodiehdotuksellesi ei löydy jo samankaltaista valtuuskoodia aiemmin määritellyistä valtuuskoodeista.
 2. Valtuuskoodin nimi kuvaa tekemistä, esim. tilaaminen, katselu, ilmoittaminen, käsittely
 3. Valtuuskoodin nimessä tai toimivallan kuvauksessa ei ole mainittu asiointipalvelun tai organisaation nimeä
 4. Valtuuskoodin merkitys kuvaa puolesta asiointia ei käyttövaltuushallintaa
 5. Valtuuskoodin toimivallan kuvauksessa ei kuvata asiointipalvelun toiminnallisuutta (toiminnallisuuden kuvaus kuuluu asiointipalvelun sisäisiin ohjeisiin)
 6. Valtuuskoodin toimivallan kuvauksessa ei kuvata asiointipalvelua (palvelun kuvaus kuuluu Palvelutietovarantoon)
 7. Valtuuskoodin toimivallan kuvaus on mahdollisimman geneerinen ja yhteiskäyttöinen
 8. Valtuuskoodin toimivallan kuvauksessa ei ole liikaa yksityiskohtia, jotka mahdollisesti rajaa valtuuskoodin käyttöä tulevaisuudessa tai muissa asiointipalveluissa
 9. Valtuuskoodin toimivallan kuvaus noudattaa muissa valtuuskoodeissa käytettyjä sanamuotoja ja lausejärjestystä. Yleensä näin: ”Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä jotain.”

Valtuuskoodiehdotuksen toimittaminen

Valtuuskoodiehdotuksen voit toimitaa sähköpostitse Valtuudet-palvelun käyttöönottotiimille osoitteeseen: valtuudet-kayttoonotot@vrk.fi

Toimita valtuuskoodiehdotus kopioimalla sähköpostiin yllä näkyvä taulukkopohja ja täydennä siihen ehdotuksesi.

Esimerkkejä valtuuskoodien määrittelyyn

Valtuuskoodin nimiValtuuskoodin toimivallan kuvausHuomioita
Palvelussuhteiden ja ansiotietojen ylläpitoTällä valtuudella voi
-katsella palvelussuhderekisterin tietoja ja muokata tietoja
-katsella Täsmätiedot-palvelun tietoja ja syöttää sinne tietoja
-käyttää viestit-osiota
-katsella tilastoja
Tässä esimerkissä toimivallan kuvauksessa on tarpeettoman yksityiskohtaista tietoa ja viittaus palvelun nimeen. Toiminnallisuuden kuvaus kuuluu asiointipalvelun sisäiseen ohjeistukseen ja palvelun kuvaus Palvelutietovarantoon. Katso parempi toteutus ao. riviltä.
Palvelussuhde- ja ansiotietojen ylläpito Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja ylläpitää henkilöstön palvelussuhde- ja ansiotietoja.Ennemmin näin.
PalkanmaksuasiatTällä valtuudella valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta Maksu.fi-palvelussa. Valtuutus oikeuttaa toimimaan Maksu.fi-palvelussa ja käyttämään sen ominaisuuksia.

Tällä valtuudella voi:
-Laskea palkat ja työkorvaukset
-tarkastella ja muokata palvelussa olevia tietoja
-tarkastella ja muokata työnantajan ja työntekijän tietoja
-hoitaa kaikkia valtuuttajan asioita, joita voi hoitaa Maksu.fi:ssä.
-hoitaa ilmoittamisen työnantajan ilmoituksista
-maksaa työnantajamaksut niiden maksujen osalta, jotka Maksu.fi:n muodostuvat

Tässä esimerkissä toimivallan kuvauksessa on tarpeettoman yksityiskohtaista tietoa ja viittaus palvelun nimeen. Toiminnallisuuden kuvaus kuuluu asiointipalvelun sisäiseen ohjeistukseen ja palvelun kuvaus Palvelutietovarantoon. Katso parempi kuvaus ao. riviltä.
Palkkatietojen käsittely Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:
-antaa palkkatietoja
-maksaa palkkoja ja työnantajamaksuja
-lähettää ilmoituksia
Ennemmin näin.
Ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja merenhoidon valtionavustusten hakuasiointiTällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön ja vesien- ja merenhoidon valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.Tässä esimerkissä valtuuskoodin nimi on liian pitkä ja se voidaan ilmaista yksinkertaisemmin. Katso parempi kuvaus ao. riviltä.
Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön sekä vesien- ja merenhoidon valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.Ennemmin näin.
Siementen ja siemenperunan elinkeinoharjoittajien ilmoituslomakkeet ja muutokset siihen, pakkaamoluvat, tutkimustodistukset ja päätökset sekä tulospalvelu Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa valtuuttajan puolesta siementen ja siemenperunan ilmoituslomakkeisiin, muutoslomakkeisiin, pakkaamolupiin, tutkimustodistuksiin, päätöksiin ja tulospalveluun vaadittavat tiedot.Tässä esimerkissä valtuuskoodin nimi on liian pitkä ja se voidaan ilmaista yksinkertaisemmin.
Katso parempi kuvaus ao. riviltä.
Siemenalan toimintaan liittyvien tietojen ilmoittaminen, katselu ja muuttaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, katsella ja muuttaa siemenalaan liittyviä tietoja, koskien esim. ilmoituslomakkeita, muutoksia, lupia, tutkimustodistuksia ja päätöksiä.Ennemmin näin.

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Julkaistu eSuomessa20.12.17 / NP
1.1.Lisätty mm. taulukkopohja valtuuskoodiehdotuksille sekä valtuuskoodien määrittelyn esimerkkejä.8.1.2019 / EJ