Suomi.fi-valtuudet – Hae tietolupaa

Huom! Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät Valtuuksien käyttöönottolomakkeet ja ohjeistuksen palvelunkäyttöönottoon tältä sivulta: Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto Palveluhallinnassa.

Tietolupapäätös VTJkysely-sovelluskyselyn käytöstä Suomi.fi-valtuudet -palvelussa

Viite: Päivitetty tietolupa 28.7.2016. Päivitetty kohtaa Luvansaaja. Tietolupapäätös kohtaan lisätty 15.7.2016 voimaan tullut laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016.)

Luvansaaja

Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-valtuudet -palvelun toiminnosta vastaava yksikkö, jota jäljempänä kutsutaan Suomi.fi-valtuudet -palveluksi.

Luvansaajina ovat valtion hallintoviranomaiset, virastot, laitokset ja liikelaitokset, kunnalliset viranomaiset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet, julkisen hallinnon viranomaiset, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta virastoineen ja valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot sekä lailla tai lain nojalla annetulla asetuksella tai lain nojalla annetulla valtion hallintoviranomaisen päätöksellä julkista hallintotehtävää itsenäisesti hoitamaan asetetut laissa säädettyä julkista hallintotehtävää hoitaessaan sekä lakiin perustuvan sopimuksen nojalla tai muulla kuin hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla perusteella julkista tehtävää hoitavat, joiden asiointipalvelussa tarkistetaan henkilön tai yrityksen oikeus puolesta asiointiin Suomi.fi-valtuudet -palvelun avulla.

Lisäksi luvansaajina ovat EU- tai ETA-alueella rekisteröityneet yksityiset yhteisöt, säätiöt ja elinkeinonharjoittajat, jotka saavat tarjotessaan palvelujaan yleisölle käyttää asiointivaltuuspalvelua, jos niillä on oikeus käsitellä asiakkaidensa henkilötunnusta tai muuta tietojen pyytämisessä tai näyttämisessä tarvittavaa yksilöivää tunnusta palvelujensa tarjoamisessa ja joiden asiointipalvelussa tarkistetaan henkilön tai yrityksen oikeus puolesta asiointiin Suomi.fi-valtuudet -palvelun avulla.

Tietolupapäätös

Suomi.fi-valtuudet -palvelu on hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukainen asiointivaltuuspalvelu, joka tarjoaa käyttäjäorganisaatiolle henkilön toimikelpoisuutta ja toimivaltaa tai muuta tahdonilmaisua koskevan tiedon.

Väestörekisterikeskus myöntää väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) nojalla luvansaajalle luvan saada sovelluskyselyliittymällä (VTJkysely Sovelluskysely) tarkemmin määriteltyjä väestötietojärjestelmän tietoja Suomi.fi-valtuudet -palvelussa. Tällä tietoluvalla myönnetään Suomi.fi-valtuudet -palvelulle oikeus käyttää tässä tietoluvassa määriteltyjä väestötietojärjestelmän tietoja Suomi.fi-valtuudet -palvelun toteuttamisessa.

Käyttötarkoitus

Väestötietojärjestelmästä luovutettuja tietoja saa käyttää tässä tietoluvassa määriteltyyn käyttötarkoitukseen, joka on henkilön tai yrityksen puolesta-asiointi.

Väestötietojärjestelmän tietoja voidaan käyttää Suomi.fi-valtuudet -palvelussa, jotta voidaan varmistua, että henkilöllä on oikeus asioida toisen henkilön puolesta (henkilön puolesta-asiointi) tai henkilöllä on oikeus asioida edustamansa yrityksen tai muun organisaation puolesta (yrityksen puolesta-asiointi).

Asiointivaltuustietoja varmistettaessa luvansaajan asiointipalvelu tekee automaattisen kyselyn väestötietojärjestelmään Suomi.fi-valtuudet -palvelun kautta. Väestötietojärjestelmään tehtävän kyselyn vastauksen perusteella Suomi.fi-valtuudet -palvelu palauttaa luvansaajalle tiedon puolesta-asiointioikeudesta tai sen puuttumisesta.

Luvansaaja vastaa siitä, että väestötietojärjestelmästä luovutettavia tietoja käytetään ainoastaan tässä tietoluvassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Luvan tyyppi

Tämä tietolupa on kattolupa. Kattoluvalla tarkoitetaan sitä, että väestökirjahallinnon viranomainen on antanut ennalta määriteltyä organisaatiojoukkoa koskevan tietolupapäätöksen. Tietoluvan ehdot täyttävä organisaatio voi liittyä tilausmenettelyllä tähän palveluun.

Tietojen hakuperuste

Sovelluskyselyn kautta saatavia väestötietojärjestelmän tietoja voidaan hakea Suomi.fi-valtuudet -palvelussa

 • Henkilötunnuksella

Luovutettavat tiedot

Tarkat kuvaukset Suomi.fi-valtuudet -palvelun taustalle luovutettavista tiedoista on tietoluvan liitteissä 1a-1d (tuotekuvaukset) sekä Suomi.fi-valtuudet -palvelulle luovutetuissa sanomakuvauksissa (skeemat).

Suomi.fi-valtuudet -palvelun taustalle asiointitiedoiksi luovutettavat yhteyskohtaiset tiedot ovat:

Henkilön puolesta-asiointi:

 • ROV1
 • ROV2
 • ROV3
 • ROV4

ROV1-, ROV2-, ROV3-, ROV4-tuotteilla saatavia väestötietojärjestelmän tietoja käytetään Suomi.fi-valtuudet -palvelussa henkilön puolesta-asiointioikeuden tarkistamiseen. Palvelussa tuodaan luvansaajan asiointipalveluun tietoon, onko henkilöllä puolesta-asiointiin oikeus.

ROV1-tuoteella tarkistetaan puolesta-asioijan asiointioikeus Suomi.fi-valtuudet -palvelun taustalla.

ROV2-tuotteella tarkistetaan puolesta-asioitavan eli huollettavan yhteys puolesta-asioijaan eli huoltajaan ja onko puolesta-asioitava edunvalvonnassa ja tarkistetaan onko puolesta-asioitavalla turvakielto.

ROV3-tuotteella tarkistetaan, onko puolesta-asioijalla turvakielto. Luvansaajan asiointipalvelu voi estää puolesta-asioinnin turvakiellon vuoksi.

Jos luvansaajan asiointipalvelu ei käytä ROV1-tuotetta, vaan tekee korvaavan kyselyn omaan rekisteriin, tehdään ROV4-tuotteella tarkistus väestötietojärjestelmään siitä, onko puolesta-asioija elossa ja onko puolesta-asioija edunvalvonnassa. Luvansaajan vastaa tällöinkin siitä, että luvansaajan asiointipalvelun toteutus noudattaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lainsäädännön vaatimuksia.

ROV1-, ROV2-, ROV3-, ROV4-tuotteiden tietosisältöä ei luovuteta luvansaajan asiointipalveluun, vaan tuotteiden tietosisältö on käytössä vain suomi.fi-valtuudet -palvelun taustalla asiointitietojen tarkastamista varten.

Väestötietojärjestelmän tiedoista Suomi.fi-valtuudet -palvelun käyttöliittymään vahvasti tunnistautuneelle ja kirjautuneelle henkilölle voidaan näyttää hänen

 • sukunimi
 • etunimet
 • henkilötunnus

sekä henkilön alaikäisten huollettavien sukunimet ja etunimet sekä henkilötunnukset. Tällöin Suomi.fi-valtuudet -palvelun käyttöliittymässä henkilö voi valita henkilön, kenen puolesta tapauskohtaisesti asioi. Luvansaajan asiointipalveluun ei luovuteta kaikkien huollettavien tietoja.

Luvansaajan asiointipalveluun voidaan Suomi.fi-valtuudet -palvelun henkilönpuolesta-asioinnissa luovuttaa väestötietojärjestelmästä puolesta-asioijan

 • sukunimi
 • etunimet
 • syntymäaika tai henkilötunnus ja

puolesta-asioitavan

 • sukunimi
 • etunimet
 • syntymäaika tai henkilötunnus

Luvansaajan asiointipalveluun voidaan luovuttaa puolesta-asioijan ja puolesta-asioitavan henkilötunnus, jos luvansaajalla on oikeus asiointipalvelussaan käsitellä henkilötunnusta. Puolesta-asioitavalla tarkoitetaan vain sitä henkilöä, jonka puolesta luvansaajan asiointipalvelussa tapauskohtaisesti asioidaan.

Suomi.fi-valtuudet -palvelussa puolesta-asiointi estyy luvansaajan asiointipalveluissa aina, jos puolesta-asioijan tai puolesta-asioitavan henkilötunnus ei ole voimassa tai henkilö on kuollut. Lisäksi luvansaaja voi määritellä käsittelysääntöjä, jotka estävät luvansaajan asiointipalvelussa puolesta-asioinnin.

Jos puolesta-asiointi estyy väestötietojärjestelmän tietojen perusteella Suomi.fi-valtuudet -palvelussa henkilönpuolesta-asioinnissa, Suomi.fi-valtuudet -palvelu ilmoittaa puolesta-asioinnin estyneen. Palvelu ei kerro syytä, minkä vuoksi puolesta-asiointi on estynyt.

Yrityksen puolesta-asiointi:

 • ROV4

ROV4-tuotteella saatavia väestötietojärjestelmän tietoja käytetään Suomi.fi-valtuudet -palvelussa yrityksen puolesta-asiointioikeuden tarkistamiseen. Palvelussa tuodaan luvansaajan asiointipalveluun tietoon, onko henkilöllä puolesta-asiointiin oikeus.  ROV4-tuotteella tarkistetaan yrityksen puolesta-asioijan edellytykset puolesta-asiointiin Suomi.fi-valtuudet -palvelun taustalla.

ROV4-tuotteen tietosisältöä ei luovuteta luvansaajan asiointipalveluun.

Väestötietojärjestelmän tiedoista Suomi.fi-valtuudet -palvelun käyttöliittymään vahvasti tunnistautuneelle ja kirjautuneelle henkilölle voidaan yrityksen puolesta-asioinnissa näyttää hänen sukunimi, etunimet ja henkilötunnus.

Väestötietojärjestelmän tiedoista luvansaajan asiointipalveluun luovutetaan Suomi.fi-valtuudet -palvelusta yrityksen puolesta-asioijan

 • sukunimi
 • etunimet
 • syntymäaika tai henkilötunnus, jos luvansaajalla on oikeus käsitellä henkilötunnusta asiointipalvelussa.

Yrityksen puolesta-asioijalla tarkoitetaan sitä henkilöä, jolla on laillinen oikeus edustaa yritystä. Tässä yhteydessä tarkistetaan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämistä rekistereistä kenellä on oikeus edustaa kyseessä olevaa organisaatiota.

Jos puolesta-asiointi estyy väestötietojärjestelmän tietojen perusteella Suomi.fi-valtuudet -palvelussa yrityksen puolesta asioinnissa, palvelu ilmoittaa puolesta-asioinnin estyneen. Palvelu ei kerro syytä, minkä vuoksi puolesta-asiointi on estynyt.

Turvakiellon alaiset tiedot

Henkilöistä, joille on väestötietojärjestelmään kirjattu väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n mukainen turvakielto, ei luovuteta asuin- tai olinpaikan (osoite, kotikunta) paljastavia tietoja.

Tieto turvakiellon olemassaolosta voidaan kuitenkin luovuttaa Suomi.fi-valtuudet -palveluun. Tietoa turvakiellosta ei luovuteta luvansaajalle tai palvelussa asioivalle henkilölle.

Kielto edelleen luovuttaa väestötietojärjestelmän tietoja

Väestörekisterikeskus korostaa, että väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, eikä tietoja saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen lupaa, ellei edelleen luovutuksesta ole säädetty laissa.

Tietolupa ja sen ehdot

Tämä tietolupa on hallinnollinen tietojenluovutuspäätös, jonka Väestörekisterikeskus on antanut väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 50 §:n mukaisesti.

Väestörekisterikeskus edellyttää, että luvansaaja noudattaa tarkoin tämän luvan ehtoja.

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Väestörekisterikeskus korostaa, että väestötietojärjestelmän tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen lupaa. Tietoja käytettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota henkilötietolain (523/1999) säännöksiin. Luvansaajan tulee huolehtia siitä, että käytettävissä tietojärjestelmissä noudatetaan hyvää tietohallintotapaa.

Väestörekisterikeskus arvioi tietojen käsittelyä ja voi perustellusta syystä katsoa, että tietopalvelua ei anneta esimerkiksi siksi, että tietoturva- ja/tai tietosuojavaatimuksia ei täytetä tai henkilötietojen käsittely ei ole edellytetyllä tasolla tai tietojenluovutus olisi Väestörekisterikeskuksen tietojenluovutuskäytäntöjen vastaista.

Luvansaajan on tietojen käytössä noudatettava asiaan liittyvää voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Mikäli luvansaajan toiminnassa ei noudateta tai on perusteltua syytä epäillä, että luvansaajan toiminnassa ei noudateta lainsäädäntöä, Väestörekisterikeskus voi harkintansa mukaan peruuttaa luvansaajan väestötietojärjestelmän tietojen käytön tämän perusteella.

Tietoja saa käyttää vain edellä mainittuun tarkoitukseen. Luvansaaja saa tallentaa luovutettavat tiedot järjestelmäänsä, mikäli sillä on tähän henkilötietolain (523/1999) tai muun lainsäädännön mukainen oikeus. Tiedot on asianmukaisesti suojattava luvatonta käsittelyä, käyttöä, tuhoamista, muuttamista sekä anastusta vastaan.

Mikäli luvansaajan organisaatiossa tapahtuu muutoksia sen nimen, olemassaolon, yhteyshenkilön osalta tai luvansaajan tai luvansaajan asiakasorganisaation tietojen käsittelyssä tai teknisissä ratkaisuissa tietoja käsiteltäessä siltä osin, kuin niistä on annettu selvitystä Väestörekisterikeskukselle (selvitys tietojen suojauksesta -lomake tai muut vastaavat palvelukohtaiset henkilötietojen tai väestötietojärjestelmästä luovutettujen tietojen käsittelyyn liittyvät selvitykset), on muutoksista ilmoitettava viipymättä Väestörekisterikeskukselle.

Tietoluvan ehtojen hyväksyminen ja sitoumuksen antaminen

Mikäli luvansaaja päättää tilata Suomi.fi-valtuudet -palvelun ja sitoutuu noudattamaan tässä luvassa mainittuja ehtoja ja ohjeita, tulee tämän luvan liitteenä kaksi (2) oleva tilaus- ja sitoumuslomake ja liitteenä kolme (3) selvitys tietojen suojauksesta -lomake toimittaa asianmukaisin merkinnöin varustettuna Väestörekisterikeskukselle virallisesti allekirjoitettuna.

Luvansaajan tulee hyväksyä myös erilliset palvelun käyttöehdot ennen palvelun käyttöönottoa. Palvelun liittymisohjeet löytyvät osoitteesta http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/kayttoonotto/

Tietojen välittäminen, yhteystapa ja luovutusmuoto

Tietojen luovutus luvansaajalle tulee tapahtumaan Suomi.fi-valtuudet -palvelun kautta.

Suomi.fi-valtuudet -palvelun ja väestötietojärjestelmän välinen yhteys toteutetaan kansallisen palveluväylän kautta.

Kysely väestötietojärjestelmään palvelussa suoritetaan XML-muotoisena kyselysanomana ja kyselyn vastauksena palautetaan XML-muotoinen vastaussanoma. Paluutietona väestötietojärjestelmästä toimitetaan Suomi.fi-valtuudet -palveluun tässä luvassa määritellyt tiedot. Suomi.fi-valtuudet -palvelussa voidaan luovuttaa tässä tietoluvassa erikseen määritellyt tiedot luvansaajalle ja luvansaajan asiointipalveluun kirjautuneelle kansalaiselle.

Luvansaaja hankkii itse palveluun tarvittavat tietoliikenneyhteydet sekä vastaavat niiden toimivuudesta.

Luvansaaja vastaa siitä, että sen tietojen käyttö ja suojaus on tässä tietoluvassa edellytetyllä tasolla.

Käyttövaltuushallinta

Väestörekisterikeskus luo Suomi.fi-valtuudet -palvelulle käyttöoikeuden VTJkysely Sovelluskyselyyn. Suomi.fi-valtuudet -palvelu huolehtii luvansaajille luotavista käyttöoikeuksista Suomi.fi-valtuudet -palveluun.

Tietojen suojaus ja säilytys

Luvansaajan tulee antaa väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 44§:ssä tarkoitettu selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta sekä yleiskuvaus järjestelmänsä tietoturva- ja tietoliikenneratkaisuista. Luvansaajan on välittömästi ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle mahdollisista muutoksista selvityksessä ilmoitettuihin tietoihin.

Luvansaajan tulee etukäteen kertoa Väestörekisterikeskukselle, mikäli luvansaajan tietoliikenne- ja sovellusympäristössä tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia Väestörekisterikeskukselle toimitetun järjestelmän tekniseen kuvaukseen.

Väestörekisterikeskus korostaa, että väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, eikä tietoja saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Väestörekisterikeskuksen lupaa. Luvansaajan tulee huolehtia siitä, että käytettävissä tietojärjestelmissä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa.

Hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi tulee huolehtia tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta ja käytettävyydestä sekä laatia kuvaukset tietojen hallinnointiin käytettävistä järjestelmistä. Lisäksi tietojen ja tietojärjestelmien suoja, eheys ja laatu on varmistettava asianmukaisin menettelytavoin sekä näiden menettelytapojen noudattamista on valvottava. Tietoihin pääsyn on oltava luvanvaraista ja sitä on valvottava käyttöoikeuksien avulla. Luvansaaja vastaa tietojen käsittelyn valvonnan järjestämisestä.

Luvansaajan tulee huolehtia siitä, että luvansaajan tietojärjestelmissä noudatetaan julkisuuslain (621/1999) 18 §:n mukaista hyvää tiedonhallintatapaa.

Väestörekisterikeskuksen lokitiedosto

Väestörekisterikeskus suorittaa käytön yleistä valvontaa ja seurantaa. Jokaisesta väestötietojärjestelmään tehdystä sovelluskyselystä tallentuu kysyvän sovelluksen käyttäjätunnus, kyselypäivä, kellonaika sekä tieto siitä, kenen tietoja ja mitä tietoja on katsottu. Näiden tietojen perusteella voidaan jälkikäteen tehdä selvityksiä.

Suomi.fi-valtuudet -palvelun lokitiedosto

Suomi.fi-valtuudet -palvelun tulee tallentaa omaan lokitiedostoon kaikki väestötietojärjestelmään tehdyt kyselyt siten, että tarvittaessa pystytään jäljittämään kullakin luvansaajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella tehdyistä kyselyistä tiedot siitä, mitä tietoja on kysytty, kuka kyselyn on suorittanut sekä kyselyn kellonaika. Lokitiedosto ja lisätiedot kyselyoikeuksien haltijoista tulee pyynnöstä antaa Väestörekisterikeskukselle.

Lokitiedostojen säilytysaika on viisi (5) vuotta.

Tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta

Väestörekisterikeskuksen tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudesta säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa.

Väestörekisterikeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada väestötietojärjestelmästä luovutettujen tietojen käyttäjältä tietojen käytön ja suojauksen seurantaa ja valvontaa varten välttämättömiä tietoja (Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 52 § 1 momentti).

Väestörekisterikeskuksen määräämällä tarkastajalla on lisäksi oikeus väestötietojärjestelmän tietojen käytön ja suojauksen valvomiseksi toimittaa väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 52 §:n 2 momentin mukaisesti tarkastus.

Väestörekisterikeskus valvoo väestötietojärjestelmästä luovutettujen tietojen käyttöä ja Väestörekisterikeskuksen myöntämän tietoluvan ehtojen sekä Väestörekisterikeskuksen tietojenluovutuskäytänteiden ja muiden tietojen luovutuksiin ja tietojen käyttöön liittyvien ehtojen ja ohjeiden noudattamista säännöllisesti.

Luvansaajan velvollisuutena on antaa Väestörekisterikeskuksen edellyttämät tiedot ja/tai selvitykset Väestörekisterikeskuksen kulloinkin määräämään määräaikaan mennessä.

Mahdolliset seuraamukset

Jos luvansaaja tai Suomi.fi-valtuudet -palvelu rikkoo tietoluvan ehtoja, ja ei huomautuksista huolimatta korjaa toimintaansa, toimii vastoin väestötietojärjestelmästä annettua lainsäädäntöä tai toimii vastoin muuta lainsäädäntöä, Väestörekisterikeskus voi päättää tai peruuttaa myönnetyn tietoluvan.

Palvelun hinnoittelu ja maksuehdot

Hinnoitteluperuste

Suoritteesta veloitettavat maksut perustuvat valtion maksuperustelain (150/1992; muutettu 348/1994 ja 961/1998) 6 ja 8 §:ään sekä Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1063/2014; muutettu 1573/2015) 2 ja 3 §:ään tai niitä vastaaviin myöhemmin annettaviin säännöksiin.

 • Sovelluskysely-yhteyden käyttäminen on maksutonta julkishallinnolle (Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun valtiovarainministeriön asetus [1063/2014; muutettu 1573/2015] 5 §)

Liiketaloudellisille toimijoille tietopalveluista veloitettavat maksut perustuvat valtion maksuperustelakiin (150/1992) sekä Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1063/2014) 5 ja 6 §:ään ja Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoista antamaan päätökseen 1.5.2011 dnro 593/230/2011 tai em. sijaan kulloinkin voimassa olevaan lain- ja asetuksentasoiseen sääntelyyn tai Väestörekisterikeskuksen hintoja koskevaan päätökseen.

Väestörekisterikeskus veloittaa luvansaajalta sovelluskyselynä luovutetuista tiedoista maksuja suoritettujen kyselyjen määrien perusteella kuukausittain.

Vähimmäisveloitus kuukaudessa on 7 euroa/lasku

Väestörekisterikeskuksen maksuista ei peritä arvonlisäveroa. Laskun maksuaika on 14 päivää.

Jos luvansaaja katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, luvansaaja voi vaatia Väestörekisterikeskukselta virheen oikaisua valtion maksuperustelain 11 b §:n mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa tämän luvan päiväyksestä.

Luvan voimassaolo ja sovellettava sekä noudatettava lainsäädäntö

Tämä tietolupa on voimassa toistaiseksi. Väestörekisterikeskuksella on oikeus peruuttaa tietolupa tai muuttaa tietolupaa ja/tai sen ehtoja. Tätä ennen ei ole ollut voimassa aikaisempaa tietolupaa.

Tähän tietolupaan, väestötietojärjestelmän tietojen luovutukseen ja tietojen käsittelyyn sovelletaan ja siinä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Väestötietojärjestelmän tietojen luovutuksissa noudatetaan lakia väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009). Tietojenluovutuksissa huomioidaan lisäksi erityisesti henkilötietolain (523/1999) säännökset.

Oikaisumahdollisuus ja muutoksenhaku

Tähän tietolupapäätökseen voi hakea oikaisua se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta lain väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) nojalla tehty päätös välittömästi koskee. Oikaisua haetaan kirjallisesti Väestörekisterikeskukselta.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla.

Muutoksenhakuohjeena oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat tämän tietolupapäätöksen liitteenä neljä (4) Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

Lisätietoja

Lisätietoja tähän tietolupaan liittyen Väestörekisterikeskuksen Tietopalvelujen Tietoluvat ja asiakkaat vastuualueen asiantuntijat, puh. 0295 535 001 / Vaihde/ Tietopalvelut tai julkishallinto@vrk.fi tai yritysasiakkaat@vrk.fi

Suomi.fi-valtuudet-palveluun liittyvissä asioissa lisätietoja saa Väestörekisterikeskuksen Palveluarkkitehtuurin asiantuntijoilta kapa-asiointipalvelu@vrk.fi

Anu Aakula

Tietopalvelupäällikkö

Annika Collin

Palvelupäällikkö

LIITTEET

Liite 1a: Tuotekuvaus ROV1

Liite 1b: Tuotekuvaus ROV2

Liite 1c: Tuotekuvaus ROV3

Liite 1d: Tuotekuvaus ROV4

Liite 2: Väestötietojärjestelmän tietoluvan ehtojen hyväksyminen ja sitoumus

Liite 3: Selvitys tietojen suojauksesta -lomake

Liite 4: Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Liite 1a: TUOTEKUVAUS ROV1

 • Henkilötunnus
 • Nykyinen sukunimi
 • Nykyiset etunimet
 • Kuolintiedot
 • Edunvalvonta (voimassaoleva)
 • Edunvalvontavaltuutus (voimassaoleva)
  • tieto siitä, että henkilöllä on edunvalvontavaltuutus
 • Huollettava perustietoryhmä
  • henkilötunnus
  • ulkohenkilön syntymäaika
  • sukunimi
  • etunimet
 • Huollettavat
  • huollonjakokoodi

Liite 1b: TUOTEKUVAUS ROV2

 • Henkilötunnus
 • Nykyinen sukunimi
 • Nykyiset etunimet
 • Kuolintiedot
 • Huoltaja lukumäärä
  • huoltaja lkm (lapsen huoltojen lukumäärä)
 • Huoltaja perustietoryhmä
  • henkilötunnus
  • ulkohenkilön syntymäaika
  • sukunimi
  • etunimet
 • Huoltaja
  • huollonjakokoodi
 • Edunvalvonta (voimassaoleva)
  • alkupv
  • rajoituskoodi
  • rajoitusteksti selväkielisenä
 • Henkilöedunvalvoja
  • henkilötunnus
  • ulkohenkilöedunvalvojan syntymäaika
 • Henkilöedunvalvojan nykyinen sukunimi
 • Henkilöedunvalvojan nykyiset etunimet
 • Oikeusaputoimisto edunvalvoja
  • viranomaisnumero
  • viranomaisen nimi (max 72 merkkiä)
 • Yritys- ja yhteisö edunvalvoja
  • Y-tunnus
  • nimi
  • Edunvalvontavaltuutus (voimassaolevat)
  • alkupv
 • Henkilöedunvalvontavaltuutettu nykyinen sukunimi
 • Henkilöedunvalvonta valtuutettu nykyiset etunimet
 • Turvakielto
  • henkilöllä on voimassaoleva turvakielto-tieto
 • Huostaanotto
  • huostaanottotieto (1= henkilö on huostaanotettu, 0 ei ole)

Liite 1c: TUOTEKUVAUS ROV3

 • Henkilötunnus
 • Turvakielto
  • henkilöllä on voimassaoleva turvakielto-tieto

Liite 1d: TUOTEKUVAUS ROV4

 • Henkilötunnus
 • Nykyinen sukunimi
 • Nykyiset etunimet
 • Kuolintiedot
 • Edunvalvonta (voimassaoleva)
  • Edunvalvontatieto
 • Edunvalvontavaltuutus (voimassaoleva)
  • Tieto siitä että henkilöllä on edunvalvontavaltuutus

Hae tietolupaa

Suomi.fi-valtuuksien tietolupa ladattavassa muodossa löytyy täältä.

Huomioithan, että tietolupa on haettava erikseen jokaiselle Suomi.fi-valtuuksiin liitettävälle asiointipalvelulle. Samalla lomakkeella voi hakea tietolupaa useammalle samankaltaiselle asiointipalvelulle. Jokaista asiointipalvelua kohden pitää myös täyttää tilaus- ja sitoumuslomake sekä selvitys tietojen suojauksesta -lomake.

Selvitys tietojen suojauksesta -lomaketta tarvitaan vain yksi (1) kappale, mikäli liitettävät palvelut toimivat samassa tietojärjestelmäympäristössä.

Täytä tilaus- ja sitoumuslomake sekä selvitys tietojen suojauksesta ja lähetä ne skannattuna osoitteeseen suomi.fi-kayttoluvat@vrk.fi  tai postitse osoitteeseen:

Väestörekisterikeskus
Tietopalvelut
PL 123
00531 Helsinki

Lisätietoja tietoluvasta saat osoitteesta suomi.fi-asiakaspalvelu@vrk.fi.

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti julkaistu eSuomessa27.12.16 / NP

Yksilöintitunnus: 12345