Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävät organisaatiot

Huom! Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto ja ohjemateriaali on siirtynyt Palveluhallintaan. Tätä sivua ei enää päivitetä.

Suomi.fi-verkkopalvelun kautta tehtävät valtuudet

Suomi.fi-verkkopalvelussa myönnetyt valtuudet tallentuvat kansalliseen valtuusrekisteriin. Tällä hetkellä voit luoda sähköisen valtuuden seuraavissa palveluissa:

Henkilö voi myöntää toiselle henkilölle valtuuden seuraavissa asioissa:

Terveyspalvelut: Hyvis.fi-palvelu – Essote (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

 • Henkilö voi myöntää toiselle henkilölle valtuuden asioida puolestaan terveydenhoitoon liittyvissä asioissa.
 • Henkilö voi muun muassa varata ajan toisen puolesta.

Terveyspalvelut: Nettirassi.fi-palvelu – Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

 • Henkilö voi myötää toiselle henkilölle valtuuden asioida puolestaan terveydenhoitoon liittyvissä asioissa.
 • Henkilö voi muun muassa hoitaa toisen puolesta hakemuksia ja lomakkeita sekä viestintää.
 • Toisen puolesta ei voi varata aikaa.

Terveyspalvelut: Oulunomahoito.fi – Oulun kaupunki

 • Henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan ja esimerkiksi katselemaan laboratoriotuloksia, seuraamaan INR-arvoja ja vaihtamaan terveysasemaa.

Terveyspalvelut: Oulunkaarenomahoito.com – Oulunkaaren kuntayhtymä

 • Henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan Oulunkaaren Omahoidossa terveys- ja vanhuspalveluissa. Henkilö voi terveyspalveluissa nähdä laboratoriovastauksia, lähettää ja vastaanottaa viestejä, syöttää kotimittauksia ja omia terveystietoja, sekä hoitaa ajanvarauksia. Vanhuspalveluissa henkilö voi täyttää hakemuksia ja lähettää viestejä vanhuspalveluihin.

Tietopalvelut: Kansallisarkiston Astia-palvelu

 • Henkilö voi myöntää toiselle henkilölle valtuuden tehdä asiakirjatilauksia Kansallisarkiston Astia-palvelussa.
 • Astia-palvelussa henkilö voi tilata toisen henkilön puolesta: adoptio-, ajoneuvo-, avioehto-, avioero-, sotalapsi- ja kotisynnytystiedot. Lisäksi palvelussa voi tilata koulu- ja tutkintotodistuksen, lainhuudatusasiakirjat, perukirjan, puolustushallinnon henkilöasiakirjan ja sukuselvityksen.

Terveyspalvelut: OmaSote – Kainuun sote

 • Oma­so­tes­sa voi muun muas­sa kir­ja­ta hen­ki­lö­koh­tai­sia hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­tie­to­ja­si ku­ten ko­to­na teh­ty­jä mit­taus­tu­lok­sia, kat­sel­la la­bo­ra­to­rio­tut­ki­mus­ten tu­lok­sia sekä tar­kis­taa, va­ra­ta, siir­tää ja pe­rua las­ten­neu­vo­lan se­kä tar­kis­taa ja pe­rua suun ter­vey­den­huol­lon vas­taa­not­toai­ko­ja

Työeläkepalvelut: Eläketurvakeskus: eETK – sähköinen asiointi

 • Asiointipalvelussa voi toisen henkilön puolesta mm. tarkistaa Eläketurvakeskuksessa vireillä olevan asian tilan sekä tarkistaa työeläkelaitoksen

Muut asiointipalvelut: Työttömyysvakutuusrahasto

 • Työttömyysvakuutusrahaston asiontipalvelussa voi ylläpitää työttömyysvakutuusmaksujen tietoja toisen henkilön puolesta

Veropalvelut: Lomake.fi – Verohallinto 

 • Henkilö voi myöntää toiselle henkilölle valtuuden käyttää Verohallinnon verkkolomakkeita sekä Tallennetut lomakkeet -palvelua.

Veropalvelut: OmaVero – Verohallinto

 • Henkilö voi myöntää toiselle henkilölle valtuuden asioida puolestaan OmaVerossa.

Muut asiointipalvelut: Tulorekisteri

 • Henkilö voi antaa yritykselle tai henkilölle valtuuden asioida puolestaan palvelussa

Muut asiointipalvelut: KEHA-keskus – LELU

 • Toiselle henkilölle voidaan antaa valtuus hakea erikoiskuljetuslupia

Yritys voi myöntää henkilölle sähköisen valtuuden seuraavissa asioissa:

Työperäinen maahanmuutto: Maahanmuuttoviraston Enter Finland -palvelu

 • Yritys voi antaa henkilölle sähköisen valtuuden toimia yrityksen puolesta Enter Finland -palvelussa.
 • Enter Finland on maahanmuuttoasioiden palvelu, jossa henkilö voi yrityksen nimissä mm. toimittaa tiedot oleskelulupahakemuksessa olevan työntekijänsä työstä, lähettää asiakirjoja ja maksaa hakemuksen työntekijän puolesta.
 • Valtuutetun henkilön ei tarvitse olla yrityksen palveluksessa.

Tietopalvelut: Kansallisarkiston Astia-palvelu

 • Yritys voi myöntää henkilölle valtuuden tehdä asiakirjatilauksia Kansallisarkiston Astia-palvelussa.

Työ ja työttömyys: KEHA-keskus,  Työmarkkinatori

 • Yritys voi valtuuttaa henkilön hallinnoimaan yrityksen työilmoituksia, tarkastelemaan työnhakijatietoja ja tekemään yhteydenottoja sekä päivittämään työnantajan kuvauksen.

Muut asiointipalvelut: Metsäkeskuksen Metsään.fi

 • Yritys voi antaa henkilölle valtuuden toimia yrityksensä puolesta Metsään.fi-asiointipalvelussa

Muut asiointipalvelut: Eviran Touko-asiointipalvelu

 • Yritys voi valtuuttaa henkilön asioimaan yrityksensä puolesta Touko-asiointipalvelussa

Veropalvelut: Verohallinnon palkka.fi

 • Ottamalla käyttöön palkkatietojen käsittely -valtuuden yritys voi valtuuttaa toisen yrityksen tai henkilön antamaan palvelussa puolestaan palkkatietoja, maksamaan palkkoja ja työnantajamaksuja tai lähettämään ilmoituksia. Valtuuksia voi hakea Suomi.fi:n Valtuudet-osiosta jo nyt, mutta valtuus toimii Palkka.fi:ssä vasta 25.5.2018 lähtien.

Veropalvelut: Lomake.fi – Verohallinto 

 • Yritys voi myöntää henkilölle valtuuden käyttää yrityksen nimissä Verohallinnon verkkolomakkeita sekä Tallennetut lomakkeet -palvelua.

Veropalvelut: OmaVero – Verohallinto 

 • Yritys voi myöntää henkilölle tai toiselle yritykselle valtuuden toimia yrityksen puolesta OmaVerossa.

Työeläkepalvelut: Eläketurvakeskus: eETK – sähköinen asiointi

 • Henkilö voi tarkistaa yrityksen puolesta mm. lähetetyn työntekijän todistuksen tilanteen

Muut asiointipalvelut: Työttömyysvakuutusrahasto

 • Työttömyysvakuutusrahaston asiointipalvelussa voi ylläpitää työttömyysvakutuusmaksujen tietoja yrityksen puolesta

Muut asiointipalvelut: Energiavirasto

 • Yritys voi antaa henkilölle valtuuden joissain Energiaviraston toimialaan liittyvissä asioissa. Valtuuden avulla henkilö voi hakea yrityksen puolesta lupia tai tukia ja  toimittaa raportointi- ja valvontatietoja. Valtuutettu on oikeutettu edustamaan yritystä Energiaviraston sähköisissä asiointipalveluissa.

Muut asiointipalvelut: Tulorekisteri

 • Yritys voi antaa yritykselle valtuuden asioida palvelussa yrityksen puolesta

Muut asiointipalvelut: KEHA-keskus – LELU

 • Yritys voi antaa henkilölle tai toiselle yritykselle valtuuden hakea erityiskuljetuslupia yrityksen puolesta

Asiointipalveluissa tapahtuva toisen puolesta asiointi

Useat organisaatiot ovat jo ottaneet Suomi.fi-valtuudet käyttöön asiointipalveluihinsa, jolloin toisen henkilön tai yrityksen puolesta asiointi on niissä mahdollista. Oikeus asioida toisen puolesta tarkastetaan reaaliaikaisesti väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai valtuusrekisteristä.

Henkilö voi asioida yrityksen puolesta seuraavissa palveluissa, jos hänellä on nimenkirjoitusoikeus:

 • Tekes
  • Henkilö voi asioida yrityksen puolesta rahoitushakemuspalvelussa.
 • Trafi: Oma asiointi -palvelu
  • Henkilö voi asioida yrityksen puolesta mm. seuraavissa asioissa: kulkuvälineiden rekisteröinti ja tietojen katselu, varmenneoikeudet, ajoneuvoverotus.
 • Suomi.fi-verkkopalvelu
  • Henkilö voi tarkastella yrityksen puolesta rekisteritietoja ja myöntää valtuuksia yrityksen nimissä.
 • Suoratyo.fi
  • Henkilö voi hoitaa palvelussa mm. työntekijän tai kiireavun hankkimisen yrityksen puolesta.
 • KEHA-keskus: Aluehallinnon asiointipalvelu
  • Henkilö voi hoitaa yrityksen puolesta mm. ympäristöasioiden lupiin ja yritysten kehittämispalveluihin liittyviä asioita.
 • Verohallinto: Ilmoitin.fi ja Palkka.fi
  • Ilmoitin.fi: Henkilö voi lähettää yrityksen puolesta mm. tulovero-, vuosi- ja rakentamisilmoituksia.
  • Palkka.fi: Henkilö voi hoitaa palkkoihin liittyvien tietojen laskemisen yrityksen puolesta.
 • Tukes Kemidigi
 • OP Kevytyrittäjä

Henkilö voi asioida toisen henkilön puolesta seuraavissa palveluissa, jos hän on lapsen huoltaja:

 • Kainuun sote
  • Oma­so­tes­sa voi al­le 15-vuo­tiaan lap­sen puo­les­ta voi lä­het­tää vies­te­jä, pi­tää yl­lä lap­sen hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­tie­to­ja, kir­ja­ta ko­ti­seu­ran­to ­ja pi­tää yl­lä lap­sen hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­tie­to­ja. Al­le 10-vuo­tiaan lap­sen puo­les­ta voi edel­lä ole­vien li­säk­si kat­sel­la la­bo­ra­to­rio­tu­lok­sia.
 • Hyvis.fi (seuraavilla alueilla: Etelä-Savon, Keski-Suomen, Itä-Savon ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirit sekä Pöytyä kansanterveystyön kuntayhtymä)
  • Huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta mm. ajanvarauspalveluissa.
 • Jyväskylän kaupungin valinnanvapauspilotti
  • Huoltaja voi valita lapselleen terveydenhuollon palveluntuottajan.
 • Kela: Omakanta
  • Huoltaja voi alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta mm. katsella Kanta-palveluihin tallennettujen reseptejä ja terveystietoja, uusia reseptejä ja antaa suostumuksen.
 • Oulun kaupunki: Oulunomahoito.fi
  • Huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan huollettavansa puolesta: muun muassa varata aikoja, katsella laboratoriotuloksia ja täyttää terveyskorttia.
 • Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP: Parastapalvelua.fi
  • Palvelun kautta huoltaja voi hallinnoida alaikäisen lapsensa puolesta palveluseteleinä ja ostopalveluina järjestettäviä palveluita.
 • Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: Nettirassi.fi
  • Huoltaja voi asioida hoitaa alle 10-vuotiaan lapsensa terveysasioita.
 • Tampereen kaupungin valinnanvapauskokeilu
  • Huoltaja voi valita lapselleen terveydenhuollon palveluntuottajan.
 • Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus: Virtu.fi
  • Huoltaja voi täyttää alle 10-vuotiaan lapsen puolesta astman kontrollikäynnin esitietolomakkeen.
 • Yhtyneet Medix Laboratoriot
  • Huoltaja voi tilata lapselleen laboratorionäytteen MedixLAB Kotinäyte -palvelusta
 • OmaTAYS
  • Huoltaja voi asioida alle 10-vuotiaan lapsen puolesta joissain terveysasioissa.
 • Koulutusyhtymä Tavastia: Wilma
  • Huoltaja voi asioida huollettavansa puolesta
 • Porin kaupunki: Wilma
  • Huoltaja voi asioida huollettavansa puolesta
 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä / PSOP_ palveluseteli ja -ostopalvelujärjestelmä
  • Huoltaja voi asioida huollettavansa puolesta
 • Janakkalan kunta / AVPH-palveluohjain
  • Huoltaja voi varata ajan huollettavansa puolesta
 • Keravan kaupunki: Wilma
  • Alaikäisen huoltaja voi asioida palvelussa huollettavan puolesta
 • Porvoon kaupunki / AVPH-palveluohjain
  • Huoltaja voi asioida alaikäisen huollettavansa puolesta sähköisessä ajanvarauspalvelussa
 • Pornaisten kunta / Wilma
  • Alaikäisen huoltaja voi asioida palvelussa huollettavan puolesta
 • Pohjola Terveys Oy
  • Alaikäisen huollettavan puolesta asiointi mobiiliaplikaatiossa
 • Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
  • Alaikäisen huollettavan puolesta asiointi
 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP)
  • Alaikäisen huollettavan puolesta asiointi
 • Kokkolan kaupunki
  • Alaikäisen huollettavan puolesta asiointi

Tulossa olevia Valtuudet-palvelun käyttöönottoja:

 • Suomi.fi-verkkopalvelun kautta tehtävät valtuudet:
  • Apteekkariliitto: Apteekkiasiointi
  • Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus: Virtu.fi
  • Evira: Eläintietojärjestelmä
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY: eRaportti
  • Kela: Omakanta
  • Suomen Pankki: Tiedonkeruupalvelu
  • Suomi.fi-viestit
  • Vero: Ilmoitin.fi ja Palkka.fi
 • Asiointipalveluissa tapahtuva toisen puolesta asiointi:
  • Rahoitusvakausvirasto
  • Trafi: Oma asiointi -palvelu

Print Friendly, PDF & Email