Suomi.fi-palveluväylän
asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Print Friendly, PDF & Email

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste
Laadittu: 14.12.2015

Rekisterin nimi

Suomi.fi-palveluväylän asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi:

Väestörekisterikeskus

Osoite:

PL 123 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki

Muut yhteystiedot:

Puh. 0295 535 001, kirjaamo@vrk.fi, www.vrk.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:

Kehityspäällikkö Rosa Hilden

Muut yhteystiedot:

puh. 0295 535 036, etunimi.sukunimi@vrk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomi.fi-palveluväylän asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) mukaisesti käyttöoikeuksien, asiakassuhteen ja palvelun hoitamiseen, hallintaan sekä kehittämiseen. Rekisterin tietoja käsitellään palvelun asiakasorganisaatioiden ja niiden asiointipalveluiden yksilöimiseksi ja Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-palveluissa käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden varmistamiseksi, virhetilanteiden selvittämiseen sekä mahdollisten väärinkäytösten ja tietosuojaloukkausten selvittämiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää myös Suomi.fi-palveluväylän käytön määrän sekä kustannusten seurannan ja jaon selvittämistä varten sekä tilastointitarpeisiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan tietoja Suomi.fi-palveluväylään liitettävistä asiakasorganisaatioista, niiden yhteyshenkilöistä, liityntäpalvelimista ja asiointipalveluista.

Asiakasrekisteriin tallennetaan:

  • Organisaation nimi, y-tunnus, yhteystiedot
  • Organisaation liityntäpalvelimen yksilöintitunnisteet
  • Organisaation Suomi.fi-palveluväylään liittämän asiointipalvelun yksilöintitunnisteet
  • Organisaation yhteyshenkilö(t), yhteyshenkilön yhteystiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasorganisaatioiden nimettyjen vastuuhenkilöiden ja käyttäjien ilmoitukset.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa palvelun tietoja:

1) poliisi-, esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle sekä tuomioistuimelle rikoksen ehkäisemistä ja selvittämistä varten;
2) tietosuojavaltuutetulle ja -lautakunnalle tietosuojan valvonnan toteuttamista varten;
3) henkilölle, jonka palvelun käytöstä tiedot on tallennettu noudattaen soveltuvin osin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 12 §:n säännöksiä;
4) muuta yksilöityä tarkoitusta varten, jos henkilö, jonka palvelun käytöstä tiedot on tallennettu, on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Lisäksi muita kuin henkilötietoja voidaan luovuttaa virheselvitystilanteissa asiakasorganisaatioille tai niiden puolesta toimiville tahoille. Asiakasorganisaatiolle voidaan luovuttaa yhteyshenkilöä koskevat tiedot. Tämän lisäksi muita kuin henkilötietoja voidaan luovuttaa tilastoina tai muutoin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Reskisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin manuaalinen aineisto ja tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on omien tietojen tarkastusoikeus. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on tiedon korjausoikeus rajoitetusti. Korjausoikeus koskee rekisteröidyn antamia tietoja.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä ei ole muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti luotu18.11.2015 / PK

Yksilöintitunnus: JPVO201