Suomi.fi-palvelutietovarannon asiakas- ja käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

Laadittu: 10.11.2016

Rekisterin nimi

Suomi.fi-palvelutietovarannon asiakas- ja käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Väestörekisterikeskus

Osoite: PL 123 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki

Muut yhteystiedot: Puh. 0295 535 001, kirjaamo@vrk.fi, www.vrk.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kehityspäällikkö Rosa Hilden

Muut yhteystiedot: puh. 0295 535 036, etunimi.sukunimi@vrk.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomi.fi-palvelutietovarannon asiakas- ja käyttäjärekisterin henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) mukaisesti käyttöoikeuksien, asiakassuhteen ja palvelun hoitamiseen, hallintaan sekä kehittämiseen.

Rekisterin tietoja käsitellään palvelun käyttäjäorganisaatioiden ja käyttäjien yksilöimiseksi ja Suomi.fi-palvelutietovarantoon tallennettujen tietoihin liittyvien tai muiden virhetilanteiden selvittämiseen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää myös Suomi.fi-palvelujen käytön määrän sekä kustannusten seurannan ja jaon selvittämistä varten sekä laskutuksen hoitamiseksi ja tilastointitarpeisiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja käyttäjärekisteriin tallennetaan tietoja Suomi.fi-palvelutietovarantoon liitettävistä käyttäjäorganisaatioista, niiden yhteyshenkilöistä, pääkäyttäjistä ja käyttäjistä.

Asiakas- ja käyttäjärekisteriin tallennetaan:

  • käyttäjäorganisaation nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja tiedot mahdollista laskutusta varten
  • käyttäjäorganisaation yhteyshenkilö(t), yhteyshenkilön titteli ja asema käyttäjäorganisaatiossa, yhteyshenkilön yhteystiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • käyttäjäorganisaation pääkäyttäjä(t), pääkäyttäjän titteli ja asema organisaatiossa, yhteystiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • käyttäjäorganisaation ylläpitäjä(t), ylläpitäjän titteli ja asema organisaatiossa, yhteystiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • käyttäjäorganisaatioiden, yhteyshenkilöiden, pääkäyttäjien ja ylläpitäjien yhteystiedoista luodut postituslistat
  • muita asiakkuuden hoitamisen tai kehittämisen kannalta olennaisia tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjäorganisaatioiden nimettyjen vastuuhenkilöiden, pääkäyttäjien ja käyttäjien ilmoitukset.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakas- ja käyttäjärekisterin tietoja:

  • käyttäjäorganisaatiolle käyttäjäorganisaatiota tai asiointipalvelua ja käyttäjäorganisaation omia yhteyshenkilöitä koskevia tietoja
  • virheselvitystilanteissa Suomi.fi-palvelutietovarantoa käyttäneelle organisaatiolle tai henkilölle käyttäjäorganisaation tai käyttäjäorganisaation yhteyshenkilöitä koskevia tietoja
  • palvelun tuottamiseen osallistuville alihankkijoilleen
  • valvontaviranomaisille, kuten poliisi-, esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle sekä tuomioistuimelle ja tietosuojavaltuutetulle ja -lautakunnalle tietosuojan valvonnan toteuttamista varten

Tämän lisäksi muita kuin henkilötietoja voidaan luovuttaa tilastoina tai muutoin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin manuaalinen aineisto ja rekisterin tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on omien tietojen tarkastusoikeus. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on tiedon korjausoikeus rajoitetusti. Korjausoikeus koskee rekisteröidyn antamia tietoja.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä ei ole muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

Print Friendly, PDF & Email

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti julkaistu eSuomessa01.12.16 / NP

Yksilöintitunnus: 12345