Palveluita koskeva lainsäädäntö

Laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, 571/2016 (ns. KaPA-laki, astunut voimaan 15.7.2016) säädetään palveluiden tarjoamisesta ja käytöstä sekä palvelukohtaisista asioista. Lakia täydentää valtiovarainministeriön asetus eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta 607/2016.  Voit tutustua lakiin myös VM:n sivuilla: http://vm.fi/kapa-laki.