Du som använder Katso, se till att din e-tjänst fortsätter fungera! – Katso-tjänsten tas ur bruk i slutet av 2019

Katso-tjänsten tas ur bruk i slutet av 2019. Eftersom Katso stängs ned måste de e-tjänster som utnyttjar Katso ersätta sina Katso-funktioner med andra lösningar. Befolkningsregistercentralen erbjuder Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation som alternativ.

Användningen av Katso-koder och Katso-roller upphör helt, vilket innebär att de e-tjänster som använder sig av Katso måste övergå till andra lösningar för att e-tjänsten ska fortsätta fungera. Suomi.fi-identifikation och tjänsten Fullmakter är de lösningar som BRC erbjuder.

Det är bra att inleda arbetet direkt så att kontinuiteten i e-tjänsten säkert tryggas och inte längre är beroende av Katso.

Vad ändras i praktiken?

Katso-koderna och de roller och fullmakter som har getts i Katso upphör helt att fungera i slutet av 2019. Uppgifter om fullmakter eller roller överförs inte automatiskt från Katso, utan varje e-tjänst ska planera och genomföra förändringen i sina egna system och processer och ge sina slutanvändare information om förändringen.

E-tjänsterna kan övergå till att använda Suomi.fi-identifikation som tillåter identifikation med alla verktyg för stark autentisering: bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort. En person identifierar sig med personbeteckning.

Katso-tjänstens roll- och fullmaktsfunktioner kan ersättas med Suomi.fi-fullmakter. Tjänsten Fullmakter bygger på aktuella uppgifter från befolkningsdatasystemet, handelsregistret och FODS uppdaterade register samt tjänstens fullmaktsregister. Servicetjänsten måste besluta i vilka situationer man kan uträtta ärenden i ett företags namn i samband med att Suomi.fi-tjänsterna tas i bruk.

E-tjänsternas arbete underlättas av tjänstemannafunktionerna i tjänsten Fullmakter som publiceras i slutet av våren, och som e-tjänsten kan använda för att ordna tjänster åt sådana organisationer vars representanter inte är registrerade i handelsregistret, såsom församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag.

Hur kan min organisation ta i bruk Suomi.fi-identifikation och -fullmakter?

Börja ersätta Katso-tjänsten genom att fylla i en registreringsblankett på adressen esuomi.fi/valtuudet.

För servicetjänster som planerar att ersätta Katso lönar det sig att redan nu börja informera sina kunder om ändringen. Det är e-tjänsten själv som ansvarar för att ge slutanvändarna råd och stöd. Vi på BRC stöder naturligtvis e-tjänster som ska införa tjänsten Fullmakter.

Den 13 mars ordnar Befolkningsregistercentralen ett webbseminarium om nedstängningen av Katso-tjänsten och om hur de e-tjänster som utnyttjar Katso kan ersätta dess funktioner med Suomi.fi-tjänster. I februari ger vi mer information om bland annat evenemangets innehåll. Skriv in datumet i din kalender redan nu!

Mer information

Veli-Matti Mykkänen

ext.veli-matti.mykkanen@vrk.fi