Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi-tjänster hjälper organisationer inom den offentliga och privata sektorn att skapa en gemensamma plattform för digitala tjänster.

De digitala tjänster som använder sig av plattformen kommer att användas av oss alla, med en enda identitet och en enda identifikationskod. Vi kan använda dem i rollen som medborgare och när vi representerar en organisation inom den privata eller offentliga sektorn. Vi kan också bevilja fullmakter för att göra transaktioner på en annan persons eller organisations vägnar. Digital kommunikation och växelverkan med offentliga myndigheter blir mycket lättare.

De nya Suomi.fi-servicevyerna förbättras hela tiden och kommer så småningom att bli det ultimata nätverket för att hitta tjänster och information och för att samarbeta med den offentliga sektorn. Tjänster inom den privata sektorn kommer också att inkluderas.

Nyckeln till framgång för den Nationella servicearkitekturen är att organisationer förstår fördelarna med Suomi.fi-tjänsterna och tar dem i bruk så snabbt som möjligt. Tjänsterna presenteras i korthet nedan med länkar till de tjänstespecifika sidorna.

Tjänster åt organisationer

Suomi.fi-befogenheter

Suomi.fi-befogenheter ger möjlighet att kontrollera en persons lagliga rätt att uträtta ärenden på någon annan persons eller en organisations vägnar. Serviceleverantörerna får till sina tjänster användarnas rolluppgifter direkt från befintliga register.

Suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-identifikation möjliggör en datasäker elektronisk identifiering av en finländare eller EU-medborgare med hjälp av olika identifieringsverktyg såsom bankkoder och mobilcertifikat.

Suomi.fi-informationsled

Suomi.fi-informationsled erbjuder ett standardiserat sätt att överföra data, skapa standardiserade metoder för att överföra data mellan organisationer och möjliggöra att det skapas trygga tjänstehelheter.

Suomi.fi-meddelandeförmedling

Suomi.fi-meddelandeförmedling möjliggör elektronisk delgivning för myndigheter oavsett i vilken form kunden vill ta emot meddelandena.

Suomi.fi-servicedatalager

Genom att använda Suomi.fi-servicedatalager — den nationella, centraliserade dataresursen — kan organisationer erbjuda slutanvändare all relevant information om sina tjänster och tjänstekanaler.

Suomi.fi-servicevyer

Servicevyerna ger den offentliga förvaltningens kunder enkel tillgång till tjänster, egna uppgifter och e-tjänster från en och samma plats. I servicevyerna finns också handledning för olika livssituationer och information om tjänster som hänför sig till dessa.

Nationell servicearkitekturprogram

Suomi.fi-tjänster skapas i det Nationella servicearkitekturprogrammet. Programmet finansieras av finansministeriet, och opereras av Befolkningsregistercentralen.