Suomi.fi-valtuudet -palvelun käyttöehdot

Dnro VRK/2906/2019

1 Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Väestörekisterikeskuksen (VRK) tuottamaan sähköisen asioinnin tukipalveluun, Suomi.fi-valtuuksiin. Suomi.fi-valtuudet tarjoaa Käyttäjäorganisaatioille henkilön toimintakelpoisuutta ja toimivaltaa tai muuta tahdonilmaisua koskevan tiedon, joka mahdollistaa Loppukäyttäjän asioinnin henkilön tai organisaation puolesta Käyttäjäorganisaation asiointipalvelussa.

Käyttöehtoja ei sovelleta Palvelun kautta tarjolla olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei joltain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palvelua käyttävän Käyttäjäorganisaation on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua. Käyttöehdot hyväksyy Käyttäjäorganisaation puolesta henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus organisaation puolesta tehtävissä oikeustoimissa.

Näiden ehtojen hyväksyminen ei poista Käyttäjäorganisaation tarvetta sitoutua erikseen väestötietojärjestelmän tietojen käyttöä ja suojausta koskeviin ehtoihin tai velvollisuutta hyväksyä lisäksi muut erityisehdot, jotka Palvelutuottaja ja Tiedontuottaja mahdollisesti asettavat, kuten tietoturvaan liittyvien vaatimusten toteuttaminen. Palvelussa hyödynnetään eri viranomaisrekistereistä ja muista rekistereistä, kuten väestötietojärjestelmä ja kaupparekisteri, haettuja sekä Tunnistusvälineen tuottajien Tunnistuspalvelun välittämiä tietoja. Tunnistetietoja voidaan hakea myös muista rekistereistä.

Palvelutuottaja ja Käyttäjäorganisaatio (Avustava organisaatio) voivat sopia erillisellä sopimuksella Palvelun Toimipisteasioinnin järjestämisestä. Toimipisteasioinnin järjestämisestä laaditulla sopimuksella ei ole vaikutusta näiden käyttöehtojen soveltamiseen.

2 Määritelmät

Asiointipalvelu tarkoittaa Palveluun liitettyä Käyttäjäorganisaation sähköistä asiointipalvelua.

Avustava organisaatio tarkoittaa Käyttäjäorganisaatiota tai julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitettua toimeksisaajaa, joka järjestää Toimipisteasiointia eli käsittelee VRK:n toimeksiannosta Valtuuksien rekisteröintiä ja rekisteröinnin peruuttamista koskevia hakemuksia.

Hallintaliittymä tarkoittaa Palvelun hallinnointiin toteutettua teknistä hallintaliittymää, jossa Käyttäjäorganisaation Käyttäjä voi itsepalveluna hallita Palveluun liitetyn Asiointipalvelun osalta Palvelun sääntömoottoria ja hallintaliittymän käyttöoikeuksia, tarkastella Palvelun käyttöä koskevia raportteja ja ylläpitää Käyttäjäorganisaation yhteystietoja.

Käyttäjäorganisaatio tarkoittaa Palvelua käyttävää ja hyödyntävää organisaatiota.

Käyttäjä tarkoittaa Käyttäjäorganisaatiota edustavaa henkilöä, joka käyttää Käyttäjäorganisaation lukuun Palvelua tai sen osaa, kuten Hallintaliittymää, ja jolle myönnetty rooli vastaa Palvelussa tarkemmin määriteltyä käyttäjäroolia. Käyttäjä voi olla myös Käyttäjäorganisaation toimittajaa edustava henkilö tai muu Käyttäjäorganisaation osoittama henkilö.

Loppukäyttäjä tarkoittaa Palvelua käyttävää loppuasiakasta, esim. kansalaista tai organisaation edustajaa.

Palvelu tarkoittaa Suomi.fi-valtuuksia, joka on Väestörekisterikeskuksen tuottama ja ylläpitämä sähköisen asioinnin tukipalvelu.

Palveluhallintasivusto tarkoittaa Suomi.fi-palveluhallintaa, jossa Käyttäjäorganisaation on mahdollista tutustua Palvelun käyttöönoton ohjeistukseen ja dokumentaatioon sekä tilata Palvelu.

Palvelutuottaja tarkoittaa Palvelua tuottavaa Väestörekisterikeskusta (VRK).

Tiedontuottajalla tarkoitetaan rekisteriviranomaisia tai muita tahoja, jotka luovuttavat tietoja Palvelussa hyödynnettäväksi, käsiteltäväksi tai luovutettavaksi edelleen Asiointipalvelulle. Tietojen luovuttaminen tapahtuu kunkin rekisteriviranomaisen tai muun tahon toimintaan sovellettavan erityislainsäädännön ja yleislainsäädännön säännösten mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa eri tavoilla ja eri tarkoituksiin Tiedontuottajan asettamien ehtojen ja vaatimusten mukaisesti. Tietojen luovuttaminen voi edellyttää erillistä tietolupaa tai vastaavaa.

Tietolupa (kattolupa) tarkoittaa väestötietohallinnon viranomaisen tekemää hallintopäätöstä tietojen luovuttamisesta väestötietojärjestelmästä. Jokainen Käyttäjäorganisaatio liittyy Palvelun tilatessaan Tietolupaan (kattolupaan) ja sitoutuu väestötietojärjestelmän tietojen käyttöä ja suojausta koskeviin ehtoihin.

Toimipisteasioinnilla (virkailijatoiminnot) tarkoitetaan Loppukäyttäjille tarjottavaa asiointitapaa, jossa Loppukäyttäjät voivat Käyttäjäorganisaation tai Palvelutuottajan toimipisteessä pyytää Valtuuksien rekisteröintiä tai peruuttamista. Toimipisteasioinnin järjestäminen edellyttää erillistä sopimusta Palvelutuottajan ja Käyttäjäorganisaation välillä.

Tunnistetiedot tarkoittavat tietoja, jotka Tunnistuspalvelu välittää Asiointipalvelulle kirjautumisen yhteydessä.

Tunnistuspalvelu tarkoittaa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua tunnistuspalvelun tarjoajan palvelua. Esimerkiksi Palvelutuottajan tuottama sähköisen tunnistamisen palvelu, Suomi.fi-tunnistus, mahdollistaa Loppukäyttäjän sähköisen tunnistamisen Asiointipalveluissa sekä kertakirjautumisen Asiointipalvelujen välillä. Lainsäädäntö asettaa rajoituksia organisaatioiden mahdollisuuksiin käyttää Suomi.fi-tunnistamista.

Tunnistusväline tarkoittaa listaa, laitetta, ohjelmistoa tai menettelyä, jolla Loppukäyttäjä tunnistautuu Suomi.fi-valtuuksissa tai Asiointipalvelussa.

Tunnistusvälineen tuottaja tarkoittaa Tunnistusvälinettä tarjoavaa organisaatiota, joka voi olla esimerkiksi pankki, mobiilioperaattori tai VRK.

Valtuus tarkoittaa valtuuskoodin avulla yksilöityä valtuutusta tai muuta tahdonilmaisua eli sähköistä valtakirjaa, joka tallennetaan Valtuusrekisteriin. Valtuus on Valtuuttajan ja Valtuutetun keskinäiseen luottamukseen perustuva, yksipuolinen Valtuuttajan tahdonilmaisu.

Valtuuskoodi on määrämuotoinen koodi tai asiasana, joka määrittää Valtuuden sisältöä tai Valtakirjaan perustuvaa toimivaltaa. Valtuuskoodi ja sen kuvaus kuvaavat Valtuutetun toimivaltaa.

Valtuusrekisteri tarkoittaa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) 10 §:n mukaista valtuuksien ja muiden tahdonilmaisujen rekisteröintiä varten perustettua rekisteriä, jonka rekisterinpitäjänä toimii VRK. Valtuusrekisteri on vahvistettujen ja vireillepantujen valtuuksien kansallinen tietovaranto.

Valtuutettu (Asiamies) tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on valtuutettu Valtuuttajan toimesta asioimaan tämän puolesta.

Valtuuttaja (Päämies) tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valtuuttaa Valtuutetun asioimaan puolestaan.

VRK tarkoittaa Väestörekisterikeskusta.

3 Palvelun kuvaus

Suomi.fi-valtuudet on palvelu, joka tarjoaa Käyttäjäorganisaatiolle henkilön toimintakelpoisuutta ja toimivaltaa tai muuta tahdonilmaisua koskevan tiedon. Palvelu mahdollistaa Loppukäyttäjän asioinnin henkilön tai organisaation puolesta Käyttäjäorganisaation asiointipalvelussa.

Oikeus puolesta-asiointiin voi perustua joko rekisteritiedoista ilmenevään lailliseen edustusoikeuteen tai Palvelutuottajan ylläpitämään Valtuusrekisteriin tallennettuun sähköiseen valtuutukseen tai muuhun tahdonilmaisuun (Valtuus). Palvelun avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai organisaation Valtuudet ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa organisaation puolesta Asiointipalveluissa.

Palvelu mahdollistaa sähköisen puolesta-asioinnin ja Valtuuksien luomisen erilaisia rekisteritietoja hyödyntäen. Palvelussa hyödynnetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoitetulla tavalla vahvasti tunnistautuneen henkilön Tunnistetietoja, jotka Tunnistusvälineen tuottaja tai Tunnistuspalvelu välittää Asiointipalvelulle ja siten hyödynnettäväksi Palvelussa. Tunnistetietojen perusteella henkilöstä haetaan puolesta-asioinnin toteamiseen tarpeellisia tietoja eri Tiedontuottajien tietojärjestelmistä.

Loppukäyttäjä voidaan tunnistaa Palvelussa vahvan sähköisen tunnistamisen ohella myös muulla Palvelutuottajan hyväksymällä tunnistusmenetelmällä, joka täyttää hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 10 §:n vaatimukset.

Valtuuksia on mahdollista rekisteröidä Palvelutuottajan sähköisessä palvelussa sekä Palvelutuottajan ja Avustavan organisaation toimipisteessä. Asiointipalveluun tunnistautunut Loppukäyttäjä voi luoda ja vahvistaa Valtuuksia Valtuusrekisteriin sekä pyytää Valtuutta eli luoda valtuuspyyntöjä. Lisäksi Loppukäyttäjä (Valtuuttaja tai Valtuutettu) voi Palvelussa hallita itseään koskevia Valtuuksia ja valtuuspyyntöjä. Toimipisteessä henkilöllisyytensä luotettavasti todistanut Valtuuttaja voi pyytää tahdonilmaisunsa (Valtuuden) tai kirjalliseen valtakirjaan perustuvan Valtuuden rekisteröimistä sekä tarkistaa Valtuusrekisterin valtuustietonsa.

Valtuusrekisteriin tallennettava Valtuus sisältää tiedon Valtuuttajasta, Valtuutetusta, yksilöivästä Valtuuskoodista, Valtuuden voimassaolosta sekä mahdollisia muita Palvelutuottajan tarpeellisiksi määrittelemiä tietoja. Valtuusrekisteriin tallennettavat tiedot on määritelty Valtuusrekisteriä koskevassa tietosuojaselosteessa.

Palvelua, sen toimintaperiaatteita ja yleisarkkitehtuuria on kuvattu tarkemmin Palveluhallintasivustolla.

4 Muutokset Palvelussa ja sen ehdoissa

Palvelutuottajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi, lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi tai muusta Palvelutuottajan katsomasta perustellusta syystä. Palvelutuottaja kehittää ja päivittää Palvelua jatkuvasti ja tiedottaa Käyttäjäorganisaatioita tulevista muutoksista Palveluhallintasivustolla tai vastaavalla.

Palvelutuottaja on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja, Palvelun Käyttäjille laadittuja mahdollisia käyttöehtoja sekä muita mahdollisia Palvelun erityisehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Palveluhallintasivustolla tai vastaavalla. Lisäksi Käyttäjäorganisaation yhteyshenkilöitä tiedotetaan muutoksesta.

Mikäli Palvelutuottaja muuttaa näitä käyttöehtoja merkittävästi, Käyttäjäorganisaation tulee hyväksyä Palvelun muuttuneet käyttöehdot ja Käyttäjän tulee hyväksyä muuttuneet Käyttäjän käyttöehdot hyväksymällä muutetut käyttöehdot Palveluhallintasivustolla tai muulla Palvelutuottajan määrittelemällä menettelyllä. Palvelutuottaja voi asettaa määräajan muuttuneiden käyttöehtojen hyväksymiselle. Mikäli Palvelutuottajan muutos käyttöehtoihin ei ole merkittävä, Käyttäjäorganisaatio ja Käyttäjä hyväksyvät muuttuneet käyttöehdot jatkamalla Palvelun käyttöä.

5 Palvelun käyttöönotto

5.1 Palveluun rekisteröityminen ja hyväksyminen

Palvelun käyttäminen edellyttää Käyttäjäorganisaation ja sen asiointipalvelujen rekisteröimistä, Palvelutuottajan edellyttämien muiden tietojen antamista sekä Palvelun käyttöehtojen hyväksymistä. Palvelun käyttäminen edellyttää lisäksi sitoutumista väestötietojärjestelmän tietojen käyttöä ja suojausta sekä asiointipalvelun turvallisuutta koskeviin ehtoihin.

Palveluun voi rekisteröityä suomalaisen y-tunnuksen omaava organisaatio tai EU-/ETA-alueella rekisteröitynyt organisaatio. Lainsäädäntö voi asettaa rajoituksia organisaatioiden mahdollisuuksiin käyttää Palvelua. Hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa säädetään niistä organisaatioista, jotka voivat hyödyntää Palvelua.

Rekisteröityminen ja Käyttäjäorganisaation tietojen ilmoittaminen muutostilanteessa tehdään Palveluhallintasivustolla tai muulla Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla.

Palvelutuottaja edellyttää Käyttäjäorganisaatiolta tiettyjen liitettävää Asiointipalvelua, organisaatiota tai yhteyshenkilöitä koskevien tietojen, kuvausten ja/tai selvitysten antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Annettuja tietoja, kuvauksia ja/tai selvityksiä välitetään Palvelun Tiedontuottajille ja/tai teknisestä tuottamisesta vastuullisille toimijoille.

Palvelutuottaja arvioi, täyttääkö organisaatio liittymiselle asetetut vaatimukset. Mikäli organisaatio hyväksytään Palvelun Käyttäjäorganisaatioksi, Käyttäjäorganisaatio voidaan liittää hallinnollisesti Suomi.fi-valtuuksiin.

5.2 Palveluun liittyminen ja testaaminen

Ennen varsinaista tuotantoympäristössä tapahtuvaa Palvelun käyttöä Käyttäjäorganisaation on testattava Asiointipalvelunsa liittämistä ja Palvelun toiminnallisuuksia Palvelutuottajan tarjoamassa testiympäristössä.

Asianmukaisen testauksen jälkeen Palvelutuottaja antaa Käyttäjäorganisaatiolle hyväksynnän siirtyä tuotantoympäristöön.

5.3 Palvelun käytön aloittaminen

Käyttäjäorganisaatio voi aloittaa Palvelun käytön, kun Palvelutuottaja on hyväksynyt Käyttäjäorganisaation, antanut hyväksynnän Palvelun käyttöön ja kun kaikki käytön aloituksen edellyttämät toimenpiteet, kuten liitynnät, on tehty asianmukaisesti.

Loppukäyttäjä voi käyttää Palvelua, kun hänellä on Palvelun käytön edellyttämät tunnistusvälineet käytössään.

6 Palvelun osapuolet ja niiden tehtävät

6.1 Palvelun osapuolet

Palvelun hallintaorganisaation muodostavat Valtiovarainministeriö ja VRK. VRK tuottaa Palvelua ja on sopimuksin hankkinut Palveluun liittyviä tuotantopalveluja ulkopuolisilta tahoilta ja käyttösopimuksella vastuuttanut Palvelun tuotannon jatkuvuuden ja häiriötilanteiden hallinnan.

Käyttäjäorganisaatiot hyödyntävät Palvelua ja tarjoavat sen mahdollistamaa puolesta-asiointia liittämällä Asiointipalvelunsa Palvelun sähköiseen tietojärjestelmään.

Loppukäyttäjät asioivat vahvasti tunnistautuneina tai muuta Palvelutuottajan hyväksymää tunnistusmenetelmää käyttäen henkilön tai organisaation puolesta tai valtuuttavat henkilön tai organisaation asioimaan puolestaan joko Palvelussa tai Palvelua hyödyntävän Asiointipalvelun välityksellä tai sitä käyttäessään.

6.2 Palvelutuottajan oikeudet ja velvoitteet

Palvelutuottajan vastuulla on Palvelun tuottaminen ja kehittäminen. Palvelutuottaja vastaa siitä, että Palvelu täyttää lainsäädännön vaatimukset. Palvelutuottajan velvollisuutena on huolehtia sen vastuulla olevien velvoitteiden toteuttamisesta siten, että Palvelua tuotetaan mahdollisimman keskeytyksettömästi ja tietoturvallisesti. Palvelutuottajalla ei ole velvollisuutta toteuttaa Käyttäjäorganisaation pyynnöstä erityisiä toiminnallisuuksia tai muuta sovelluskehitystä, joka palvelee vain yksittäisen Käyttäjäorganisaation tarpeita.

Palvelutuottajan vastuulla on tarjota Käyttäjäorganisaatioille tarpeelliset materiaalit ja ohjeet Palveluun liittymiselle Palveluhallintasivustolla ja tarjota tukea liittyen Palveluun tuotantovaiheessa ja kehitystoimien seurauksena. Palvelutuottaja huolehtii testi- ja tuotantoympäristön ylläpidosta, muista tukipalveluista sekä vikailmoitusten vastaanotosta ja käsittelystä.

Palvelutuottajan vastuulla on tietolupien tai vastaavien hakeminen taikka tarvittavien sopimusten tekeminen Tiedontuottajien kanssa Palvelussa hyödynnettävien viranomaisrekisterien ja muiden rekisterien tietojen osalta ja Käyttäjäorganisaatioiden puolesta, mikäli tämä on mahdollista. Palvelutuottaja ilmoittaa etukäteen muutoksista Palvelussa hyödynnettävissä Tiedontuottajien välittämissä tiedoissa, mikäli etukäteinen ilmoittaminen on mahdollista.

Palvelutuottajalla on oikeus saada sen edellyttämät riittävät ja tarpeelliset tiedot Käyttäjäorganisaatiolta rekisteröinti-, liittymis- ja muussa Palvelun käytön vaiheessa. Palvelutuottajalla on oikeus saada sen edellyttämät riittävät ja tarpeelliset tiedot Käyttäjäorganisaatiolta vika- ja virheselvittelyä tai väärinkäytösepäilyä koskevaa selvittelyä varten.

Palvelutuottaja on oikeutettu muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi tai muusta Palvelutuottajan katsomasta perustellusta syystä. Palvelutuottajalla on oikeus tehdä esimerkiksi muutoksia Palvelun toiminnallisuuksiin tai rajapintoihin.

Palvelutuottajalla on oikeus antaa määräys, jolla se vaatii Käyttäjäorganisaatiota asentamaan Asiointipalveluunsa Palvelutuottajan arvion mukaan tarpeellisen päivityksen, kuten tietoturvapäivityksen tai versionvaihdon, ja asettaa määräajan päivityksen asentamiselle. Käyttäjäorganisaatio vastaa asennuksen aiheuttamista kustannuksista.

Palvelutuottajalla on oikeus kerätä tietoja tilastollista tarkoitusta varten Palveluun liitetyistä Asiointipalveluista ja niihin liittyvästä käytöstä sekä julkaista tilastoja.

Palvelutuottaja huolehtii vikatilanteiden ja väärinkäytösepäilyjen selvittämisestä omalta osaltaan ja tarvittaessa yhteistyössä Käyttäjäorganisaatioiden tai muiden tahojen kanssa. Palvelutuottajan vastuulla on Palvelun järjestelmät, sovellukset ja rajapinnat sekä niihin liittyvien vikatilanteiden selvittäminen ja koordinointi.

Palvelutuottajan velvollisuutena on huolehtia sen vastuulla olevien tietojen käsittelystä siten, että tietoturva tai tietosuoja eivät vaarannu.

6.3 Käyttäjäorganisaation oikeudet ja velvoitteet

Käyttäjäorganisaatio vastaa siitä, että Asiointipalvelu täyttää lainsäädännön vaatimukset. Käyttäjäorganisaation velvollisuutena on huolehtia sen vastuulla olevien velvollisuuksien toteuttamisesta. Käyttäjäorganisaation tulee toimia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjäorganisaatio vastaa sen Käyttäjien toiminnasta.

Käyttäjäorganisaatiolla on oikeus saada riittävät ja tarpeelliset tiedot Palvelutuottajalta, jotta se voi liittyä Palveluun ja jatkaa Palvelun käyttöä mahdollisissa muutostilanteissa. Käyttäjäorganisaation tulee tutustua huolellisesti Palvelutuottajan tarjoamaan Palvelua koskevaan dokumentaatioon ennen Palvelun käyttöönottoa.

Käyttäjäorganisaatio vastaa sen Käyttäjän luomista ja antamista käyttöoikeuksista Palveluhallintasivuston asiakastililleen ja Hallintaliittymään sekä käyttöoikeuksien perusteella tehdyistä toimista.

Käyttäjäorganisaatiolla on oikeus valita Hallintaliittymässä kunkin Asiointipalvelun osalta Palvelun hyödyntämiseen ja käyttöön liittyvät asetukset ja muut valinnat (käytetyt valtuuskoodit, sääntömoottorin asetukset). Tiedontuottaja on voinut asettaa rajoituksia valintamahdollisuuksiin. Käyttäjäorganisaatiolla ei ole oikeutta käyttää asiointivaltuustapahtumassa välitettyä tietoa muuhun kuin Asiointipalvelussa tapahtuvaan asiointiin ilman tietojen kohteen suostumusta tai muuta laillista perustetta.

Käyttäjäorganisaation tulee ennen liittymistään antaa Palvelutuottajan edellyttämät tiedot organisaatiosta ja nimettäviksi edellytetyistä yhteyshenkilöistä sekä toteuttaa Palveluun liittymiseen vaaditut tekniset edellytykset, joita on kuvattu Palveluhallintasivustolla.

Käyttäjäorganisaatio on velvollinen huolehtimaan, että yhteyshenkilöistä ja Käyttäjistä annetaan Palvelutuottajalle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjäorganisaatiolla on velvollisuus antaa tietoa Asiointipalvelustaan ja sen toimintaperiaatteista. Käyttäjäorganisaatiolla on velvollisuus toimittaa Palvelutuottajalle kuvaukset Asiointipalvelusta Palvelutuottajan niin edellyttäessä.

Käyttäjäorganisaatio on velvollinen pitämään Palvelutuottajalle antamansa tiedot ajan tasalla ja ilmoittamaan muuttuneet tiedot viivytyksettä Palveluhallintasivustolla tai muulla Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla. Käyttäjäorganisaatiolla on velvollisuus huolehtia oma-aloitteisesti, että sen antamat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot korjataan.

Käyttäjäorganisaation on huolehdittava, että väestötietojärjestelmän tietojen käyttöä ja suojausta sekä asiointipalvelun yleistä turvallisuutta koskevat ehdot täyttyvät sen toiminnassa. Käyttäjäorganisaation tulee arvioida ja huolehtia, että myös kolmannen tahon edellyttämät ehdot ja vaatimukset täyttyvät. Käyttäjäorganisaation tulee noudattaa kolmansien asettamien tietolupien tai vastaavien ehtoja ja vaatimuksia.

Käyttäjäorganisaation on huolehdittava, että Asiointipalveluun kirjautuva Loppukäyttäjä tunnistetaan aina vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) mukaisella vahvalla sähköisellä tunnistamisella tai muulla Palvelutuottajan hyväksymällä tunnistusmenetelmällä. Käyttäjäorganisaation vastuulla on sopimusten tai vastaavien tekeminen Tunnistuspalvelun tuottajien kanssa Palveluun liitettävän Asiointipalvelun osalta.

Palvelutuottaja tarjoaa Loppukäyttäjille yleistä ohjeistusta Palvelun käytöstä Suomi.fi-verkkopalvelussa. Käyttäjäorganisaation vastuulla on ohjeistaa Loppukäyttäjiä tarkemmin Palvelun käyttämisestä Asiointipalvelussa sekä informoida Palvelun toimintaperiaatteista Asiointipalveluun liittyen.

Valtuuksien rekisteröinti Käyttäjäorganisaation toimipisteessä edellyttää aina erillistä sopimusta Palvelutuottajan ja Käyttäjäorganisaation (Avustavan organisaation) välillä.

Käyttäjäorganisaation tulee liittyä Palvelutuottajan tarjoamaan testiympäristöön ja sen jälkeen tuotantoympäristöön, kun Palvelutuottaja on antanut siihen hyväksynnän. Käyttäjäorganisaation tulee huolehtia Palvelun ja liitettävän Asiointipalvelun testaamisesta ennen Asiointipalvelun tuomista Palvelun tuotantoympäristöön sekä huolehtia riittävästä testaamisesta muutostilanteissa.

Käyttäjäorganisaatio vastaa Palveluun liittämästään Asiointipalvelusta ja siihen liittyvistä toimista. Käyttäjäorganisaation vastuulla on huolehtia Asiointipalveluun tarvittavien muutosten toteuttamisesta Palvelun muutostilanteissa.

Käyttäjäorganisaatio huolehtii vikatilanteiden ja väärinkäytösepäilyjen selvittämisestä omalta osaltaan ja tarvittaessa yhteistyössä Palvelutuottajan tai muiden tahojen kanssa. Käyttäjäorganisaation vastuulla on Asiointipalvelun ja järjestelmien vikatilanteiden selvittäminen ja koordinointi.

Palvelutuottaja tarjoaa Loppukäyttäjille yleisluonteista Palvelun käytön tukea. Jos Asiointipalvelun käytössä ilmenee puolesta-asiointiin liittyvä ongelma, Käyttäjäorganisaation tulee ensisijaisesti itse selvittää tilanne Loppukäyttäjän kanssa ennen turvautumista Palvelutuottajan tukeen.

Käyttäjäorganisaation velvollisuutena on huolehtia sen vastuulla olevien tietojen käsittelystä siten, että tietoturva tai tietosuoja eivät vaarannu.

7 Tietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

7.1 Henkilötietojen ja muiden tietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Palvelutuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelussa. Lisäksi Käyttäjäorganisaatioiden Asiointipalveluissa ja niihin liitetyissä järjestelmissä käsitellään henkilötietoja.

Palvelutuottaja ja Käyttäjäorganisaatio huolehtivat ja vastaavat kumpikin omalta osaltaan henkilötietojen ja muiden tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja henkilötietojen käsittelystä siten, että henkilötietojen suoja tai yksityisyyden suoja ei vaarannu. Palvelutuottajan ja Käyttäjäorganisaation on huolehdittava kaikista rekisterinpitäjää koskevista velvollisuuksista yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti. Palvelutuottaja ja Käyttäjäorganisaatio huolehtivat kumpikin omalta osaltaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvien tarpeellisten ilmoitusten ja selosteiden tekemisestä ja julkaisusta. Palvelutuottaja käsittelee henkilötietoja Palvelussaan, asiakas- ja käyttäjärekisterissään sekä muissa rekistereissään siten kuin tarkemmin on todettu Palvelun tietosuojaselosteissa. Käyttäjäorganisaatioita, yhteyshenkilöitä, Käyttäjiä ja Loppukäyttäjiä koskevia tietoja tallennetaan Palvelun rekistereihin siten kuin tarkemmin on todettu Palvelun tietosuojaselosteissa.

Palvelutuottajalla on oikeus käsitellä ja luovuttaa Palvelun käytöstä tallennettuja henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Tietoja säilytetään asiakkuuden tai Palvelun tuottamisen päättymisen jälkeen tarpeellinen aika, jotta lainsäädännön asettamat velvollisuudet voidaan täyttää.

Käyttäjäorganisaation tulee säilyttää ja arkistoida Käyttäjäorganisaation järjestelmiin ja palvelimelle muodostuvat tapahtuma- ja lokitiedot asianmukaisesti ja lainsäädännön tai muun vaatimuksen edellyttämän määräajan.

7.2 Evästeet

Palvelussa käytetään Loppukäyttäjän ja Hallintaliittymän kautta tunnistettujen henkilöiden osalta evästeitä.

8 Palvelun omistus- ja muut immateriaalioikeudet

Ellei ole toisin todettu, omistus- ja muut immateriaalioikeudet säilyvät niillä tahoilla, joilla ne alkujaan ovat olleet.

Palvelutuottajalla ja Käyttäjäorganisaatioilla on omien ylläpitämiensä rekisterien tietoaineistoon ja tuottamiinsa palveluihin omistusoikeus ja muut immateri­aalioikeudet.

Nämä käyttöehdot eivät muuta Palvelutuottajan tai Käyttäjäorganisaation omistusoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia valmistamiinsa ja/tai hankkimiinsa tietokoneohjelmiin ja -sovelluksiin sekä niiden lähdekoodeihin ja kuvauksiin sekä ohjeisiin.

Kaikki aineisto, jonka Palvelutuottaja tai Käyttäjäorganisaatio ennen tai jälkeen Palvelun käytön aloittamisen luovuttavat toisilleen, jää aineiston luovuttajan omaisuudeksi. Tässä kohdassa sovittu ei kuitenkaan koske tai estä Palvelun toimintaan liittyvien loki- tai muiden tietojen luovuttamista Palvelutuottajalle eikä estä selvittelytarpeisiin edellytettyä aineiston tai tietojen luovutusta.

Omistus- ja muut immateriaalioikeuksia koskevat velvoitteet ja ehdot säilyvät voimassa myös Palvelun käytön tai tuottamisen päättymisen jälkeen.

9 Käyttäjäorganisaation oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältämää materiaalia

Käyttäjäorganisaatio saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten muiden erityisehtojen, kuten kolmansien osapuolten asettamien vaatimusten, mukaisesti omassa sisäisessä käytössään ja tarjota tai hyödyntää Palvelua tarjotessaan palvelujaan Loppukäyttäjille.

Käyttäjäorganisaatio ei ole oikeutettu luovuttamaan Palvelun kautta saatua materiaalia, joka ei ole julkista, kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Palvelutuottaja tai muu oikeudenomistaja ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta.

10 Palvelun maksullisuus ja kustannustenjako

Palvelusta ei peritä maksuja tai muita suoritteita. Palvelutuottaja voi kuitenkin periä Palvelun käytöstä Käyttäjäorganisaatiolta maksuperustelain (150/1992) mukaisen maksun, jos Palvelun käytöstä aiheutuu Palvelutuottajalle tietyn Käyttäjäorganisaation osalta erityisiä kustannuksia esimerkiksi ulkomaisiin rekistereihin tehtävien maksullisten kyselyjen johdosta. Palvelun maksullisuudesta edellä mainituissa tapauksissa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Palvelutuottaja vastaa Palvelun käyttöönotto-ohjeista ja tuesta aiheutuvista kustannuksista sekä vastuullaan olevista muista velvoitteista aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjäorganisaatio vastaa tarpeellisten ja asianmukaisten liityntöjen tekemisestä, mahdollisista omiin järjestelmiinsä tehtävistä muutoksista ja muista Palveluun liittymisestä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista sekä vastuullaan olevista muista velvoitteista aiheutuvista kustannuksista.

11 Palvelun saatavuus

Palvelutuottaja ei takaa Palvelun jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että Palvelu on käytettävissä ilman keskeytyksiä. Tarkemmin Palvelun saatavuudesta on todettu palvelukuvauksessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelutuottajalla on aina oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai tietoturvauhan tai -poikkeaman vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää.

12 Palvelun keskeytyksistä ja virhetilanteista ilmoittaminen

Palvelun keskeytyksistä ja virhetilanteista ilmoitetaan Palvelussa, Palvelun Palveluhallintasivustolla tai vastaavalla, Käyttäjäorganisaation yhteyshenkilöille ja Käyttäjille sähköpostitse sekä Kansalaisneuvontaan mahdollisimman pian virhetilanteen havaitsemisen jälkeen, mikäli se on mahdollista.

Keskeytyksistä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

13 Palvelutuottajan oikeus estää Palvelun käyttö

Palvelutuottajalla on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjäorganisaatiota tai Käyttäjää Palvelun käyttäjäksi perustellusta syystä.

Palvelutuottaja voi päätöksellään kieltää Palvelun käytön tai estää sen kokonaan tai osittain sellaiselta yksityiseltä yhteisöltä, säätiöltä tai elinkeinonharjoittajalta siten kuin tarkemmin säädetään hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa.

Sen lisäksi Palvelutuottajalla on oikeus estää Käyttäjäorganisaatiolta tai Käyttäjältä Palvelun käyttö:

 • jos Käyttäjäorganisaatio tai Käyttäjäorganisaation Käyttäjä toimii tai on perusteltua syytä epäillä Käyttäjäorganisaation toimivan näiden käyttöehtojen tai muiden tahojen asettamien, Palvelun hyödyntämiseen liittyvien ehtojen vastaisesti tai hyvän tavan tai lain vastaisesti
 • jos Käyttäjäorganisaatio ei anna edellytettyjä tietoja tai selvityksiä
 • jos Käyttäjäorganisaatio ei noudata toiminnassaan muuta lainsäädäntöä tai
 • jos Käyttäjäorganisaatio tai Käyttäjä käyttää Palvelua siten, että Palvelun tietoturva tai tietosuoja vaarantuu tai että Palveluun liittyvän muun palvelun tai rekisterin tietoturva tai tietosuoja vaarantuu.

Lisäksi, mikäli Käyttäjäorganisaatio ei huolehdi Palvelun muutosten edellyttämistä muutoksista, Palvelutuottajalla on oikeus estää Käyttäjäorganisaation Palvelun käyttö, kunnes muutokset on asianmukaisesti tehty. Mikäli Käyttäjäorganisaatio ei toteuta edellytettyjä muutoksia määräaikaan mennessä, seurauksena voi olla myös se, että Palvelu ei voida teknisesti käyttää. Palvelutuottajalla on oikeus rajoittaa Palvelun käyttöä perustellusta syystä, esimerkiksi, mikäli Palvelun tietoturva tai tietosuoja voi ilman rajoittamista vaarantua tai mikäli Palveluun liittyvän muun palvelun tai rekisterin tietoturva tai tietosuoja voivat ilman rajoittamista vaarantua.

14 Tietoturva ja siihen liittyvät vaatimukset

Palvelutuottaja vastaa Palvelun tietoturvasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelun tuottamisessa noudatetaan Palvelutuottajan vastuulla olevien tehtävien osalta Palvelutuottajan voimassa olevia tietoturvallisuuskäytäntöjä.

Käyttäjäorganisaatio hyväksyy Palvelutuottajan asettamat tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja sitoutuu noudattamaan niitä hyväksymällä käyttöehdot. Käyttäjäorganisaatio hyväksyy Palvelun toteutuksen sellaisenaan ja arvioi sen soveltuvuuden omaan toimintaansa asetettuihin mahdollisiin vaatimuksiin nähden.

Tiedontuottajat voivat vaatia Käyttäjäorganisaatiolta omilla tietoluvillaan tai vastaavillaan asettamiensa tietoturvavaatimusten täyttämistä.

Asiointipalvelun ja siihen kytkettyjen tietojärjestelmien hallinta ja tietoturvallisuus ovat Käyttäjäorganisaation vastuulla.

Palvelua käyttävältä Käyttäjäorganisaatiolta edellytetään:

 • tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisuudesta huolehtimista
 • tietoturvapäivitysten seuraamista ja tietoturvapäivitysten päivittämistä
 • tietoturvapoikkeamien raportointia Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla sekä
 • turvallista Asiointipalvelun ja siihen liittyvien järjestelmien ylläpitoa käyttöoikeuksien, käyttäjätunnusten, varmuuskopioinnin ja häiriötilanteiden hallinnan suhteen.

Käyttäjäorganisaatiolta edellytetään hyvien tietoturvakäytänteiden noudattamista.

Palveluun kuuluu olennaisesti tietoturvallisuuden hallinta ja sen varmistaminen. Mikäli Palvelutuottaja päättää toteuttaa haavoittuvuusskannauksia, Käyttäjäorganisaatio oikeuttaa Palvelutuottajan kohdistamaan mahdollisten tietoturvan ja tietosuojan haavoittuvuuksien havaitsemiseksi skannauksia Käyttäjäorganisaation Asiointipalvelun julkisiin rajapintoihin. Haavoittuvuusskannauksien ajankohdasta sovitaan yhteisesti, jotta ne voidaan toteuttaa aiheuttamatta haittaa Asiointipalvelun käytölle. Käyttäjäorganisaatio sitoutuu korjaamaan havaitut merkittävät haavoittuvuudet Palvelutuottajan asettamassa määräajassa.

Palvelutuottaja voi asettaa erityisiä Käyttäjäorganisaatioon ja Asiointipalveluun kohdistuvia tietoturvavaatimuksia Palvelun käyttämisen edellytykseksi. Palvelutuottaja voi tiukentaa edellä lueteltuja vaatimuksia.

Edellä lueteltuja vaatimuksia on lisäksi voitu tiukentaa kolmannen tahon sekä Käyttäjäorganisaation välisissä tietoluvissa tai vastaavissa.

Jos Palvelutuottajan Palvelun tuottamiseen käytetty tietojärjestelmä tai Käyttäjäorganisaation Palveluun liitetty tietojärjestelmä aiheuttaa haittaa Palveluun käytetyn tai siihen liitetyn tietojärjestelmän toiminnalle tai tietoturvallisuudelle, haittaa aiheuttavasta tietojärjestelmästä vastaavan tahon on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Tarvittaessa Palvelutuottaja tai Käyttäjäorganisaatio voi kytkeä tietojärjestelmänsä irti toisen ylläpitämästä järjestelmästä.

Palvelutuottajan on viipymättä ilmoitettava Käyttäjäorganisaatioille sekä Loppukäyttäjille, jos Palveluun kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoturvaloukkaus taikka muu tapahtuma, joka estää Palvelun toimivuuden tai häiritsee sitä olennaisesti taikka vaarantaa tietoturvallisuuden toteutumisen. Ilmoituksessa kerrotaan häiriön tai sen uhkan arvioitu kesto sekä mahdollisuuksien mukaan Käyttäjäorganisaation ja Loppukäyttäjän käytettävissä olevista suojaustoimenpiteistä. Lisäksi Palvelutuottajan ilmoittaa Käyttäjäorganisaatioille ja Loppukäyttäjille häiriön tai uhkan päättymisestä.

Käyttäjäorganisaation on viipymättä ilmoitettava Palvelutuottajalle, jos Palveluun liitettyyn Käyttäjäorganisaation tietojärjestelmään kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoturvaloukkaus taikka muu tapahtuma, joka voi vaarantaa Palvelun tietoturvallisuuden tai toimivuuden tai häiritä sitä olennaisesti. Ilmoituksessa on kerrottava häiriön tai uhkan sisältö, arvioitu kesto ja mahdollisuuksien mukaan suojaustoimenpiteet. Lisäksi Käyttäjäorganisaation on ilmoitettava Palvelutuottajalle häiriön tai uhkan päättymisestä.

Mikäli Palvelutuottaja arvioi yksittäistapauksissa mahdolliseksi ja tarpeelliseksi, Palvelutuottaja tai Palvelutuottajan toimittaja ilmoittaa Käyttäjäorganisaatioille havaituista haavoittuvuuksista, mahdollisista korjaustoimenpiteistä ja tietoturvapäivityksistä, jotka liittyvät Palveluun tai joilla on vaikutusta Palvelun käyttöön muutoin.

Havaituista tietoturvapoikkeamista tai -uhista tiedotetaan Käyttäjäorganisaatiolle ja Käyttäjille siten kuin on todettu kohdassa Palvelun keskeytyksistä ja virhetilanteista ilmoittaminen.

15 Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjäorganisaatio vastaa Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta, ylläpidosta ja niiden aiheuttamista kustannuksista ja siitä, että ne eivät aiheuta häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

16 Palvelutuottajan vastuu ja vastuunrajoitus

Palvelutuottaja vastaa Palvelun laadusta ja kustannustehokkuudesta sekä siitä, että Palvelu on käyttötarkoitukseensa yleisesti soveltuva, suorituskykyinen, toimintavarma sekä mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja esteetön.

Sen lisäksi mitä yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan f alakohdassa sekä 32 artiklassa säädetään, Palvelutuottaja vastaa Palvelun tuottamisen edellyttämän tietojen yhdistämisen oikeellisuudesta sekä Palvelussa käsiteltävien tietojen tietoturvallisuudesta.

Palvelutuottaja vastaa siitä, että sen tuottama Palvelu on suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty siten, että:

 • tuotettu Palvelu on tekniseltä laadultaan hyvää ja tietoturvallista
 • se kestää normaalit odotettavissa olevat ulkoiset häiriöt ja tietoturvauhat
 • sen suorituskykyä, käytettävyyttä, laatua ja toimintavarmuutta seurataan
 • siihen kohdistuvat merkittävät tietoturvaloukkaukset ja -uhat sekä sen toimivuutta merkittävästi häiritsevät viat ja häiriöt voidaan havaita ja
 • siihen tehtävistä muutoksista ei aiheudu ennakoimatonta häiriötä käyttäjäorganisaation Palvelua hyödyntävälle Asiointipalvelulle tai muulle tehtävälle, jonka toteuttamisen tukena Palvelua hyödynnetään.

Palvelutuottaja ei vastaa Käyttäjäorganisaatiolle tai kolmannelle osapuolelle:

 • Tiedontuottajien, Tunnistevälineen tuottajien, Tunnistuspalvelun tai tietolähteiden mahdollisista virheistä
 • Palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta minkään Asiointipalvelun erityistarpeisiin
 • Asiointipalvelussa Palvelun käyttämisestä aiheutuvista virheistä tai vahingoista taikka Palvelun sisältämien tietojen käytöstä, tulkinnasta tai väärinkäytöksistä Asiointipalvelussa taikka tietojen muuttumisesta tai katoamisesta Asiointipalvelussa
 • Asiointipalvelun Käyttöehtojen tai lainsäädännön vastaisesta toiminnasta ja niistä aiheutuneista vahingoista
 • Palvelun käytön estävistä tilapäisistä toimintahäiriöistä, Palvelun ennalta ilmoitetuista huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka Palvelun toiminnallisuuden ja tietoturvallisuuden kannalta kriittisistä asennus- tai korjaustoimista aiheutuvista keskeytyksistä tai
 • Palvelutuottajasta riippumattomista teknisistä vioista tai tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista

Palveluun liittyy olennaisesti se, että hyödynnetään kolmannen osapuolen (Tiedontuottaja ja Tunnistusvälineen tuottaja) tarjoamia tietoja ja palveluja. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin tietoihin ja palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Palvelutuottaja ei vastaa miltään osin tällaisen kolmannen osapuolen tiedoista, palvelimista tai palveluista, niiden toimivuudesta tai niiden käytöstä tai muutoin mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Palvelutuottaja ei myöskään vastaa tällaisen kolmannen osapuolen palvelinten tai palvelujen tietoturvallisuudesta, tietosuojasta tai sisällöstä.

Palvelutuottajan vastuu rajoittuu ainoastaan Palveluun sekä Palvelussa käsitellyn ja tarjotun tiedon muuttumattomuuteen ja oikeellisuuteen siltä osin, kun sitä käsitellään Palvelussa tai luovutetaan Palvelusta, ja siltä osin, kun järjestelmät ja palvelimet, jolla tietoa käsitellään tai jonka välityksellä sitä luovutetaan, kuuluvat Palvelutuottajan vastuulle.

Vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa vahinko johtuu Palvelutuottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

17 Salassapito ja luottamuksellisuus

Palvelutuottaja soveltaa toiminnassaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei toisin ole säädetty.

Kaikki Palvelun yhteydessä esiin tuleva Palvelutuottajan, Käyttäjäorganisaation tai näiden mahdollisten alihankkijoiden liiketoimintaa tai teknisiä ratkaisuja koskeva aineisto on salassa pidettävää, eikä sitä saa ilmaista ulkopuoliselle taholle ellei toisin sovita tai ole edellytetty tai säädetty. Palvelutuottajan ja Käyttäjäorganisaation tulee merkitä Palveluun liittyvässä yhteydenpidossa ne asiakirjat tai asiakirjojen kohdat, jotka ovat salassa pidettäviä, mukaan lukien mahdollisten alihankkijoiden aineistot.

Palvelun hoitamisen yhteydessä luovutetut asiakirjat ja muut aineistot sekä niihin liittyvät tiedot, jotka on merkitty salassa pidettäväksi tai joita muuten asiayhteyteen kuuluvina voidaan sellaisina pitää, kuuluvat liikesalaisuuden piiriin ja ovat luottamuksellista ja salassa pidettävää aineistoa. Sama koskee niitä tietoja, jotka Palvelutuottaja tai Käyttäjäorganisaatio saa tietoonsa ja jotka tämä on ymmärtänyt tai tämän olisi pitänyt ymmärtää salassa pidettäviksi tai jotka toinen on esittänyt salassa pidettäviksi.

Palvelutuottaja ja Käyttäjäorganisaatio ovat velvollisia selvittämään henkilöstölleen ja mahdollisille alihankkijoilleen, mikä Palvelutuottajan ja Käyttäjäorganisaation välisessä yhteistyössä syntynyt tai muuten Palvelun perusteella käsitelty tietoaineisto on luottamuksellista ja miten sen salassapito ja luottamuksellisuus on turvattava ja käytännössä järjestettävä.

Salassapitovelvoitteet jatkuvat myös Palvelun tuottamisen tai hyödyntämisen päätyttyä.

Tämän kohdan mukainen salassapitovelvollisuus ei koske aineistoja ja tietoja, jotka edellytetään julkaistavaksi osana Palvelua tai sen käyttöä.

Rikkomatta tässä luvussa määriteltyjä salassapitoehtoja Palvelutuottajalla ja Käyttäjäorganisaatiolla on oikeus tavanomaisella ja yleisluontoisella tavalla tiedottaa toiminnastaan.

Salassapitovelvollisuus ei koske sellaista tietoa, joka on julkisesti saatavilla tai jonka osapuoli on saanut tietoonsa laillisella tavalla kolmannelta ilman sitä koskevaa salassapitovelvoitetta.

18 Vahingonkorvausvelvollisuus

Palvelutuottaja ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjäorganisaatiolle, Käyttäjälle tai Loppukäyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välillisiä vahinkoja. Palvelutuottaja vastaa Käyttäjäorganisaatiolle, Käyttäjälle tai Loppukäyttäjälle aiheutuvista välittömistä vahingoista, mikäli vahinko on seurausta Palvelutuottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

Mikäli Asiointipalvelun tai Käyttäjäorganisaation toiminnan johdosta Palvelutuottaja joutuu suorittamaan korvauksia kolmannelle taholle, vastaa Käyttäjäorganisaatio Palvelutuottajalle täysimääräisesti Palvelutuottajan kolmannelle taholle suorittamista korvauksista. Muutoin vahinkojen korvaamiseen sovelletaan vahingonkorvauslakia.

19 Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palvelutuottajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen tai muu määräys, lakko tai muu työnseisaus, luonnonmullistus, kuten maanjäristys tai tulva, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, energian toimituksessa esiintyvä häiriö, raaka-aine- tai tarvikepula, ulkopuolisen aiheuttama tai ulkopuolisesta johtuva kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriö tai muu sen kaltainen syy, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palvelutuottaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkosivuillaan ja Palveluhallintasivustolla tai vastaavalla viipymättä sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

20 Raportointi

Palvelutuottaja seuraa Palvelun laatupoikkeamia, keskeytys- ja virhetilanteita, tietoturva- ja tietosuojapoikkeamia sekä niiden korjausten toteutumista ja raportoi niistä eri tahoille. Palvelutuottaja raportoi em. kokonaisuuksista ja Palvelun kehittämisestä Käyttäjäorganisaatioille Palveluhallintasivustolla tai muutoin.

21 Seuranta ja valvonta

Palvelutuottaja seuraa ja valvoo Palvelun käyttöä sekä tietosuojan ja tietoturvan toteutumista ja tietojen käsittelyn lainmukaisuutta Palvelua hyödynnettäessä.

Käyttäjäorganisaatio valvoo omalta osaltaan tietosuojan ja tietoturvan toteutumista ja tietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Käyttäjäorganisaation on nimettävä tietosuoja- ja tietoturvavastaava, mikäli Palvelutuottaja näin edellyttää, sekä huolehdittava Palvelua käyttävän henkilöstön riittävästä tietoturvakoulutuksesta.

Jälkivalvonnan mahdollistamiseksi ylläpidetään tapahtuma- ja lokitietoja tietojen luovutuksista ja muusta käsittelystä. Palvelutuottaja ylläpitää Palvelusta erikseen määriteltyjä tapahtuma- ja lokitietoja. Käyttäjäorganisaation on ylläpidettävä Palvelun mahdollisesti edellyttämät tapahtuma- ja lokitiedot. Tapahtuma- ja lokitietojen pohjana on tunnistetut Käyttäjäorganisaatiot ja Käyttäjät sekä Loppukäyttäjän ja muut tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot. Mikäli väärinkäytöstä on aihetta epäillä, on tapahtuma- ja lokitietojen perusteella mahdollista selvittää, kuka tietoja on käsitellyt ja millä perusteilla. Palvelutuottajalla on oikeus saada edellyttämänsä selvitys Palvelun käytöstä asettamassaan määräajassa Käyttäjäorganisaatiolta tai Käyttäjältä.

22 Palvelun auditointi

Palvelun jatkokehittämistä auditoidaan sovelluskehittämisen ohella ja ennen tuotantoon vientiä.

Palvelua voivat auditoida valtiovarainministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, muu Palvelutuottajan toimintaa auditoiva taho tai Palvelutuottajan sopimusperusteisesti hankkima auditointia suorittava taho. Käyttäjäorganisaatioilla ei ole oikeutta auditoida Palvelua tai tehdä tarkastuksia siihen.

23 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjäorganisaatiolla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta tai niihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman etukäteistä ilmoitusta Palvelutuottajalle ja Palvelutuottajan hyväksyntää.

Valtionhallintoon kuuluvalla Käyttäjäorganisaatiolla on kuitenkin oikeus siirtää Palvelun käyttöoikeus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan sellaiselle toiselle valtionhallintoon kuuluvalle yksikölle, jolle Käyttäjäorganisaatiolle kuuluvia tehtäviä siirtyy. Siirrosta on ilmoitettava Palvelutuottajalle etukäteen kirjallisesti.

Palvelutuottajalla on oikeus siirtää Palvelun tuottamisoikeus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan sellaiselle toiselle valtionhallintoon kuuluvalle yksikölle, jolle Palvelutuottajalle kuuluvia tehtäviä mahdollisesti siirtyy.

24 Palvelun päättäminen

Palvelun päättämisestä päättäessä on huomioitava lainsäädännön velvoitteet.

Käyttäjäorganisaatiolla on oikeus päättää Palvelun käyttäminen milloin tahansa ilman syytä. Käyttäjäorganisaatio voi passivoida Palvelun tai lopettaa Palvelun käytön ilmoittamalla tästä Palveluhallintasivustolla tai muulla Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla. Vastaavasti myös Käyttäjä voi ilmoittaa Palvelun käytöstä luopumisesta ilmoittamalla tästä Palveluhallintasivustolla tai muulla Palvelutuottajan edellyttämällä tavalla.

Palvelutuottajalla on oikeus päättää Palvelun tuottaminen kokonaisuudessaan tai osin, mikäli siihen on erityisen painavia perusteita. Palvelutuottaja voi sulkea tai keskeyttää Palvelun, jos on syytä epäillä Palvelun tietoturvallisuuden olevan uhattuna tai jos on syytä epäillä, että Palvelu ei ole toimivuudeltaan edellytetyn mukainen.

Palvelutuottajalla on lisäksi oikeus päättää Palvelun tuottaminen tietylle Käyttäjäorganisaatiolle tai päättää tietyn Käyttäjän käyttöoikeus kohdan Palvelutuottajan oikeus estää Palvelun käyttö mukaisilla perusteilla tai jos on perusteltua syytä epäillä muuta väärinkäyttöä. Palvelun tuottaminen tai käyttöoikeus voidaan päättää välittömästi. Mikäli välitön päättäminen ei ole Palvelutuottajan arvion mukaan tarpeen, Palvelutuottaja ilmoittaa päättämisestä ja sen perusteista etukäteen kirjallisesti.

Palvelutuottaja ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytön tai tuottamisen päättämisestä mahdollisesti aiheutuvia tulonmenetyksiä tai vahinkoja Käyttäjäorganisaatioille tai muille tahoille.

25 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Palvelutuottajan tekemät päätökset liittyen rekisteröintiin, hyväksyntään käyttää Palvelua ja käytön estämiseen ovat hallinnollisia päätöksiä, joihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan muutoksenhakumenettelyllä. Palvelutuottajan (VRK) päätökseen saa hakea oikaisua Palvelutuottajalta. Oikaisua on vaadittava kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Muutosta voi hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Oikaisuohje ja valitusosoitus 

Muut mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensi vaiheessa osapuolten välisin neuvotteluin.

Muun viranomaisen tai Tiedontuottajan tai kolmannen tahon ja Käyttäjäorganisaation välisiin sopimussuhteisiin ja käyttöehtoihin sovelletaan lakia ja ehtoja sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty tai sovittu.

Muun viranomaisen tai Tiedontuottajan tai kolmannen tahon ja Käyttäjäorganisaation väliset riidat ratkaistaan sen mukaan kuin niistä on erikseen säädetty tai sovittu.

VersioMitä tehty / muutettuPvm/
henkilö
1.0Dokumentti julkaistu eSuomessa27.09.16 / NP
1.1.Lisätty valtuusrekisteripalvelun ehtoja27.12.2016
1.2Tehty yleinen ajantasaistaminen ja lainmuutosten edellyttä-mät päivitykset sekä lisätty uusia määritelmiä ja palvelun ehtoja. 14.8.2019 / EM

Yksilöintitunnus: 12345