PTV-tuki tiedottaa

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa

Suomi.fi-palvelutietovaranto (Palvelutietovaranto, PTV) on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot, joilla on joko käyttövelvollisuus tai käyttöoikeus, tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista sekä palveluun kytkeytyvän organisaation tiedoista.

Käyttöoikeudesta ja käyttövelvollisuudesta säädetään ns. KaPA-laissa eli laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). Palvelua tuottaa Väestörekisterikeskus.

 Suomi.fi-palvelutietovarannon palvelulupaus

Palvelun käyttöoikeudet ja velvollisuudet (KaPA-laki)

Käyttäjäorganisaatio vastaa PTV:hen tuomiensa tietojensa oikeellisuudesta.

  • Käyttöön velvoitetun organisaation on tarjottava palvelujaan koskevat julkiset tiedot PTV:ssä viimeistään 1.7.2017.
  • Yksityisen sektorin organisaatioilla on oikeus käyttää PTV:tä palvelujaan koskevien tietojen tarjoamiseen viimeistään 1.7.2017 tai aiemmin, mikäli palvelutuottajalla on tähän valmius.

Aloita Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttö

Ohjeet ja lomake:

Jos jokin asia Palvelutietovarannon käyttöönotossa askarruttaa, ota yhteyttä, niin mietitään asiaa yhdessä.

Palvelutietovaranto muodostaa Suomessa saatavilla olevien, ensisijaisesti julkisten, palvelujen hakemiston ja sen tietomalli on tarkoitettu kansalliseksi, yhteiseksi tietorakenteeksi. Palvelutietovarannon tietomallissa palvelut ja asiointikanavat kytketään aiheluokitusten lisäksi kohderyhmiin ja elämäntilanteisiin, jotta palvelutieto ei olisi yksinomaan rakenteista vaan jo lähtökohtaisesti tilannekeskeistä ja asiakaslähtöistä.

Palvelutietovarannon tietomallin taustalla on JHS 183. Tulevaisuudessa JHS 183 päivitetään vastaamaan PTV:n tietorakennetta. Palvelutietovarannossa olevat tiedot ovat sisällön osalta täysin julkista ja teknisesti avointa dataa, jota voidaan käyttää ja hyödyntää eri tarkoituksiin niin hallinnossa kuin yksityisellä sektorilla. Tyypillisiä käyttökonteksteja julkisella sektorilla ovat hallinnon erilaiset verkkopalvelut kansalaisille ja yrityksille. Ensimmäisenä palvelutietovarannon tietoja esittää Suomi.fi-verkkopalvelu, jonka julkiset kehitysversiot ovat seuraavat: beta.suomi.fi kansalaiselle , beta.suomi.fi yritykselle , beta.suomi.fi viranomaiselle .

Hyödyt

Hyödyt loppukäyttäjälle

Loppukäyttäjälle tiedot näkyvät yhdenmukaisesti esitettyinä palvelutietoina, oli verkkosivu tai käyttökonteksti mikä tahansa. Loppukäyttäjälle palvelujen tiedot löytyvät hakusanoilla helposti ja yhdenmukaisesti riippumatta siitä, mikä organisaatio palvelua tuottaa. Loppukäyttäjän näkökulmasta on tärkeää, että tietoihin voi luottaa, ja että palvelut on kuvattu asiakas- ja tilannetarvelähtöisesti. Lisäksi keskeistä on tietojen ymmärrettävyys, tarkkuus ja vertailtavuus. Tietojen esittäminen kartalla sekä sen täydentäminen esimerkiksi reitityksellä ja esteettömyystiedolla tuovat myös lisäarvoa.

Hyödyt käyttäjäorganisaatioille

Palvelutietovaranto mahdollistaa tiedon erinomaisen löydettävyyden ja tekee mahdolliseksi palvelutietojen tuottamisen yhdellä kerralla, osana normaalia palvelutuotantoa.

PTV hyodyt

Palvelutietovarantoon päivitettyjä tai siihen integroituja tietoja voi käyttää hyväksi avoimen rajapinnan avulla missä tahansa verkkopalvelussa. Osana toteutusta Väestörekisterikeskus kehittää helppoja tapoja tuottaa PTV-tietoja esim. yleisimmin käytössä oleviin julkaisujärjestelmiin.

PTV-tietomallin avulla palvelusta voidaan antaa niin tarkka kuvaus, että turhat asiakaskyselyt ja yhteydenotot vähenevät. Keskiössä on asiakas palvelujen käyttäjänä, ei organisaatio. Kun käyttäjä etsii palveluja, hän löytää siilottomasti kaikki saman aihepiirin tai tilanteen palvelut yhdellä haulla. PTV:n avulla julkishallinnon palveluja koskeva tieto tuotetaan semanttisesti yhdenmukaiseksi hallinnon tasosta, hallinnollisesta alueesta ja asiointikanavista riippumatta.

PTV-data muodostaa julkishallinnon palvelukentän digitaalisen tilannekuvan, jota voidaan tarkastella useista PTV-tietomallin tarjoamista näkökulmista. Datan analyysillä voidaan myös tunnistaa päällekkäisiä ja toisiinsa liittyviä palveluja nykyistä tehokkaammin. Tämä kaikki tukee tiedolla johtamista kokonaisvaltaisessa palvelukehittämisessä kansallisella tasolla. Käyttäjäorganisaatio saa käyttöönsä välineen oman palvelutuotannon hallintaan Väestörekisterikeskuksen tarjoaman Palvelunhallinta-palvelun kautta.

Miten palvelu toimii?

Ota palvelutietovaranto käyttöön

Mitä ovat edustamasi organisaation palvelut ja mistä niitä saa? Miksi olette olemassa? Nämä kysymykset pohjustavat palvelutietovarannon käyttöönottoa. Sisältötyö on käyttöönottovaiheessa keskeistä, mutta sen lisäksi on tarpeen määritellä palvelutietovarannon rooli ja asema sekä asettaa tavoitteet sen käytölle.

Käyttöönottovaiheessa varmistetaan lisäksi, että palveluista vastaavilla on toimintamallit ja prosessit tietojen ylläpitoon, sekä kiinnitetään huomiota palvelukuvausten laatuun. Lisätietoja käyttöönoton koulutuksista.

Tietojen tuottaminen ja ylläpito

Käytännön tasolla tiedot tuotetaan palvelutietovarantoon joko manuaalisesti PTV-käyttöliittymän kautta tai tuottamalla palvelutietovarannon laatuvaatimusten mukaiset tiedot standardoidun in-rajapinnan kautta. Yksi vaihtoehto tietojen tuottamiselle on sekoitus näitä kahta tapaa.

PTV tietojen tuottaminenMolempia vaihtoehtoja edeltää liittyminen PTV:n käyttäjäksi ja käyttöehtojen hyväksyminen. Tietojen ylläpito alkaa heti, kun ensimmäiset tiedot on tuotettu ja julkaistu PTV:ssä.

Tarkempi ohjeistus PTV-tietojen tuottamiseen esuomi.fissä.

Muutostarpeet ja kustannukset

Käyttäjäorganisaation on kuvattava palvelunsa yhteisen tietomallin mukaisesti. Jokainen palvelujaan palvelutietovarantoon kuvaava organisaatio on velvollinen tekemään kuvailutyön ja sen jälkeen tapahtuvan tietojen ylläpidon itse.

Palvelutietovarantoon liittyminen ja sen käyttö on maksutonta. Organisaatio maksaa itse käyttöönotosta syntyvät kustannukset. Näitä ovat muun muassa palvelutietojen tuottamiseen ja hallinnointiin liittyvä henkilötyö sekä rajapintoihin liittyvä tekninen integraatio ja sovittaminen silloin, kun organisaatio haluaa joko tuottaa tai hyödyntää PTV-tietoja rajapinnan kautta. Julkisen sektorin käyttäjäorganisaatioiden on mahdollista saada rahoitusta tai valtionapua palvelutietovarannon käyttöönottoon.

Aineisto

Lisätietoja

Annette Hotari
Käyttöönottojen projektipäällikkö
Väestörekisterikeskus
annette.hotari@vrk.fi
029 553 5028

Henri Seulanto
Tuoteomistaja
Väestörekisterikeskus
henri.seulanto@vrk.fi
029 553 5043

Aloita Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttö

Ohjeet ja lomake:

Jos jokin asia Palvelutietovarannon käyttöönotossa askarruttaa, ota yhteyttä, niin mietitään asiaa yhdessä.