Suomi.fi-palveluiden palvelulupaukset

Valtuudet

Suomi.fi-valtuudet tarjoaa

 • Henkilön, yrityksen ja yhteisön puolesta asioinnin tarkistuskyselyt perusrekistereihin pohjautuen. Perusrekistereitä ovat:
  • Väestötietojärjestelmä (VTJ)
  • Kaupparekisteri
  • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)
  • Valtuusrekisteri
 • Asiointipalveluille:
  • Tarkistusrajapinnat Palveluväylän sekä rest-rajapinnan (OAuth) kautta
  • Asiointipalveluittain säädettävissä olevan sääntömoottorin
  • Hallintakäyttöliittymän sääntömoottoriin
 • Sähköiset valtakirjat (valtuusrekisteri)
  • Valtuuttajina ja valtuutettuina henkilöt ja eri yhteisöt
  • Valtakirjojen luonti ja hallinta
  • Valtuuksien tarkistus
 • Katso-roolien tarkistuksen niiden asiointipalvelujen osalta, jotka hyödyntävät Suomi.fi-valtuuksien Katso-roolitarkistusta

Suomi.fi-valtuudet ei tarjoa

 • Palvelu ei välitä kaikkia tietoja, joita perusrekistereissä on tarjolla
 • Palvelu ei siis ole tietopalvelu vaan tarkistuspalvelu. Asiointipalvelulle ei välitetä:
  • Huoltajuustietoja
  • Edunvalvontatietoja
  • Yrityksen / yhteisön nimenkirjoittajia
  • Yrityksen / yhteisön edustajia
  • Henkilön / yhteisön valtuuksia

Näiden ominaisuuksien lisääminen ei ole Valtuudet-palvelun ominaisuus. Tämä tarve tulee tarvittaessa ratkaista liitettävissä järjestelmissä esimerkiksi erillisillä rajapintakutsuilla tarvittavaan tietopalveluun.

 • Palvelu ei tarjoa valtakirjan luomista paperiseen printattuun muotoon.
 • Sähköiseen valtakirjaan perustuva valtuus voidaan tarkistaa ainoastaan sähköisesti.
 • Sähköinen valtakirja on hyödynnettävissä vain niissä asiointipalveluissa, jotka ovat ottaneet Suomi.fi-valtuuksien valtuusrekisterin käyttöön.
 • Sähköisen valtakirjan käyttö on sidottu vain niihin asioihin, joita valtuusrekisterin käyttöönottaneet asiointipalvelut tarjoavat. Avoimia sähköisiä valtakirjoja ei voi muodostaa.

Nykytilanne

 • Luokitellun tiedon siirtokyvykkyys
  • ST IV / tietoturvan perustaso: tuettu
 • Tuotteistus / vakiointi
  • Liityntäprosessi sisältäen liitynnän eri vaiheet, teknisen dokumentaation sekä hallinnoinnin käyttöliittymät
  • Käyttöönottojen tuki

Suorituskyky

 • Ei standardoitua sanomakokoa
  • Sanomakoko riippuu vastauksen sisällöstä
  • Esim 1-100 henkilöä tai 1-30 yritystä
 • Suorituskykytestaus suoritettiin Valtuudet-palvelun osalta 16.3.2016.
Verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa

 • Keskitetty paikka julkisen hallinnon palvelu- ja palvelukanavatiedoille loppuasiakkaalle eri rooleissa (tietojen tallennus tapahtuu Palvelutietovarantoon). Kertakirjautuminen palveluihin, jotka ovat ottaneet käyttöön Suomi.fi-tunnistuksen.
 • Sähköinen viestinvälitys loppukäyttäjälle tai loppukäyttäjän edustamalle yhteisölle. Viranomainen toimittaa viestit Suomi.fi-viesteihin.
 • Pääsy omiin rekisteritietoihin loppukäyttäjälle. Asiakasorganisaatio kytkee omat rekisterit Palveluväylän avulla Suomi.fi-verkkopalveluun.
 • Keskitetty paikka loppukäyttäjälle tarjottavalle elämäntilannelähtöiselle opastavalle sisällölle. Sisällöntuotanto voi tapahtua yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.
 • Keskitetty paikka sähköisten valtuuksien hallinnointiin loppukäyttäjille (viranomainen ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet).

Suomi.fi-verkkopalvelu ei tarjoa

 • Sähköisen asioinnin valmiita palveluja tiettyyn asiointiprosessiin (esimerkiksi valmista toteutusta johonkin tiettyyn asian vireillepanoon).
 • Sähköisen asioinnin lomakealustaa tai vastaavaa, eikä siihen liittyviä prosessi- tai sanoman muunnospalveluja.
 • Keskitettyä tietokantaa kaikista henkilöön liittyvistä datoista – verkkopalvelussa ei säilötä mitään dataa.
 • Toimintoja, joilla loppuasiakas voisi valtuuttaa omia tietojaan jonkun toimijan käyttöön (My datan hallinta).

Nykytilanne

 • Kansalaisen näkymän ensimmäinen versio julkaistiin (beta.suomi.fi).
 • Yrityksen näkymän ja viranomaisen näkymän beta-versiot julkaistiin 16.6.2016.
 • Suomi.fi siirtyi tuotantoon heinäkuussa 2017.
 • Suomi.fi-viestit avautuu käyttöön kansalaisille joulukuussa 2017.
 • Verkkopalvelun kehitystyö jatkuu Palvelunäkymät-hankkeessa vuoden 2017 loppuun asti.

Suomi.fi-verkkopalvelun merkitys

 • Verkkopalvelu tarjoaa keskitetyn paikan asiakkaan omiin tietoihin eri organisaatioiden rekistereissä.
 • Verkkopalvelu tarjoaa keskitetyn viestinvälityksen loppukäyttäjän ja organisaation välillä.
 • Verkkopalvelun osana oleva Palvelutietovaranto mahdollistaa kaikkien julkisten palvelujen yhdenmukaisen löydettävyyden.
 • Verkkopalvelusta ja sen käytöstä, mukaan lukien velvoittavuudesta julkisille toimijoille, on säädetty osana ns. KaPA-lakia (Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista).
Palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa

 • Keskitetyn paikan asiakasorganisaatioiden loppukäyttäjille (kansalaiset, yritykset, viranomaiset) tarkoitettujen palvelutietojen hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen käyttöliittymän ja rajapintojen (IN ja OUT) kautta:
  • Palvelutiedot
  • Asiointikanavatiedot (verkkoasiointi, puhelinasiointi, palvelupiste, verkkosivu, tulostettava lomake)
   • Palvelupisteiden esteettömyystiedot sekä sijainti kartalla
  • Organisaatiotiedot
  • Metatiedot ja luokitukset
 • Palvelun pohjakuvaukset kuntien lakisääteisiin tehtäviin perustuvista palveluista
 • Kaikki tiedot avoimena datana avoimen rajapinnan kautta
 • Palvelutietovarannon tietomalli pohjautuu JHS-183 suositukseen

Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa

 • Sähköisten asiointipalvelujen tuottamispaikkaa tai lomakealustaa
  •  Ei mahdollisuutta tallentaa verkko- tai tulostettavia lomakkeita palvelutietovarantoon
 • Tietosisällön laatuun liittyviä tarkastuksia
  • Sisällöntuotanto ja tietojen ylläpito on tietojen omistajan vastuulla
 • Palvelutietovaranto ei ole sama asia kuin Liityntäkatalogi. Liityntäkatalogissa kuvataan palveluväylään liitetyt rajapinnat ja palvelut kehittäjiä varten.
  • Palvelutietovarannossa oleva tieto on tarkoitettu palvelujen loppukäyttäjille (kansalaisille, yrityksille, viranomaisille) ja tulee tuottaa heille kuvattuna.

Nykytilanne

 • Palvelutietovarannon tuotantokäyttö on alkanut syyskussa 2016.
 • Käyttöönotot ovat käynnissä.
 • Käyttöönottoja tukevat perehdytykset ja koulutukset ovat käynnissä.
 • Palvelutietovarannon rajapintoja ja integraatioita olemassa oleviin lähdejärjestelmiin kehitetään edelleen vuoden 2017 loppuun asti.
 • Palvelutietovarannon tietomallia ja ominaisuuksia jatkokehitetään edelleen vuoden 2017 loppuun asti.

Suomi.fi-palvelutietovarannon merkitys

 • Palvelutietovaranto muodostaa pääosan Suomi.fi-verkkopalvelun sisällöstä (palvelut ja niiden asiointikanavat) ja toimii oleellisena osana Suomi.fi-verkkopalvelun tietosisältöjä.
 • Tavoitteena on mahdollistaa Palvelutietovarannon sisällön hyödyntäminen eri sisällöntuotantovälineillä sovituille käyttäjäryhmille.
 • Palvelutietovaranto on kansallinen perustietovaranto, jonka avulla organisaatiot voivat tuottaa yhdenmukaiset palvelukuvaustiedot sekä hyödyntää Palvelutietovarantoon tallennettuja tietoja omissa palveluissaan ja toiminnassaan.
 • Palvelutietovarannosta ja sen käytöstä, mukaan lukien velvoittavuudesta julkisille toimijoille, on säädetty osana ns. KaPA-lakia (Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista).
Palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa

 • Hajautetun arkkitehtuurin
  • ”Point-to-point” -integraatiot palveluväylän sisällä
 • Vakioidun synkronisen tiedonsiirtotavan (SOAP-pohjainen)
  • Liityntöjä tarjottaessa omat rajapinnat on sovitettava palveluväyläyhteensopiviksi.
 • Vakioidun tavan tarjota liityntöjä ja käyttää niitä
 • Liityntäkatalogin: yhteisen hakemiston kansallisen palveluväylän liitynnöistä (tekniset ja hallinnolliset kuvaukset)
 • Osoitteiden hallinnan ja reitityksen
 • Liityntäpalvelimien autentikoinnin (tunnistamisen/todentamisen)
  • Liityntäpalvelimet voivat varmistua toisesta liityntäpalvelimesta keskuspalvelinten avulla.
 • Auktorisoinnin (luvituksen/valtuutuksen) liityntäpalvelimilla
  • Tiedon tarjoaja voi varmistua, että kutsuvalla järjestelmällä/organisaatiolla on oikeus tarjottuun liityntään.
 • Salauksen (yhteystason suojauksen)
 • Allekirjoitettujen ja aikaleimattujen sanomien lokituksen
 • Tuotteistus/vakiointi:
  • Liityntäpalvelimen ohjelmisto sekä asennus- ja konfiguraatiodokumentaatio
   • Ubuntu 14.04 LTS ja RHEL7 distrot/jakelut tuettuina
  • Valtionhallinnon organisaatioilla on mahdollisuus hankkia liityntäpalvelimen perustaminen, operointi ja ylläpito tuotteistettuna palveluna (Valtorin tuotteistama liityntäpalvelu)
 • Luokitellun tiedon siirtokyvykkyys:
  • ST IV / tietoturvan perustaso: tuettu
  • ST III / tietoturvan korotettu taso: mahdollinen, mutta edellyttää väylään liittyneen organisaation itse järjestämää käyttötapauskohtaista auditointia omalle väylään liitettävälle palvelulle

Suomi.fi-palveluväylä ei tarjoa

 • Muutoksia tiedon omistajuuteen tai kahdenkeskiseen tiedonvaihtoon liittyviä periaatteita (tietoluvat, sopimukset)
 • Liityntäpalvelimiin kytkettyjen tietojärjestelmien, rekisterien tai sovitinpalveluiden saatavuuden takaamista
 • Protokolla- tai sanomamuunnoksia
  • Hanke tarjoaa kuitenkin esimerkkitoteutuksia sovitinratkaisuista ja protokollamuunnoksista, mm. REST Gateway.
 • Sanomasisällön monitorointia tai validointia
 • Prosessimoottoria, liiketoimintasääntöjä tai sisältöpohjaista triggeröintiä
 • Sanomien jonotusta tai persistointia
  • Sanomien hallinnointi on liitettävien järjestelmien ja/tai sovitinpalveluiden vastuulla, muutoin sanoma voidaan menettää.
 • Asynkronista tiedonsiirtoa
 • Sanomatason salausta
 • Hajautettuja transaktioita tai orkestrointia
 • Käyttäjätason tunnistusta

Näiden ominaisuuksien lisääminen ei ole hankkeen tiekartalla, ja ne tulee tarvittaessa ratkaista liitettävissä järjestelmissä, erillisissä sovitinratkaisuissa tai esimerkiksi ESB-tuotteella laajentaen.

Suorityskyky ja suositukset

 • Palveluväylä on parhaimmillaan siirrettäessä pieniä synkronisia viestejä
 • Sanomakoolla 100kt ja alle suorituskyky on parhaimmillaan
 • Sanomakoot > 1M
  • 1M ja sitä suuremmilla sanomien koolla suorituskyky alkaa laskea
  • Liitteitä on suositeltavaa käyttää suurten tiedostojen siirtämiseen (5M ja sitä isommat tiedostot)
  • Liitteiden koolla ei ole ylärajaa palveluväylän osalta
   • Käytettävät laitteistot ja verkkoratkaisut saattavat kuitenkin rajoittaa siirtokykyä
Tunnistus

Suomi.fi-tunnistus tarjoaa

 • Henkilön tunnistamisen sähköiseen asiointiin
 • Julkishallinnon palveluihin tunnistautumisen eri tunnistusvälineitä hyväksikäyttäen
 • Kertakirjautumisen kautta käyttäjälähtöisesti julkishallinnon palvelut
 • Korkean tietoturvan
 • 24/7 palvelun saatavuuden
 • Päätelaiteriippumattoman skaalautuvan toteutuksen. Esteettömyys on huomioitu toteutuksessa.

Suomi.fi-tunnistus ei tarjoa

 • Yritysten tunnistamista
 • Käyttäjien roolia tai valtuutusta
 • Maksamisratkaisua

Suorituskyky

 • Palvelun on kyettävä palvelemaan vähintään 100 000 käyttäjää tunnissa.
 • Palvelun saatavuus 99,9 %